تاریخ و ساعت
Wednesday : 03/06/2020

   
 
 

برنامه آزمونهای پایه یازدهم در سال تحصیلی 98-97

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

مواد ارزیابی

شنبه

97/7/14

حسابان

فصل اول

سه شنبه

97/7/17

زبان

درس اول تا صفحه ی 27

شنبه

97/721

فیزیک

تا ابتدای انرژی پتانسیل الکتریکی

سه شنبه

97/7/24

دین و زندگی

درس 1 و 2 (تفکر و اندیشه هدایت الهی)

شنبه

97/7/28

شیمی

روند های تناوبی ( خاصیت فلزی خاصیت نافلزی شعاع اتمی)

سه شنبه

97/8/1

عربی

درس 1 (من آیات الاخلاق)

شنبه

97/8/5

فارسی

از درس 1 تا آخر 3

جمعه

97/8/11

آزمون  شماره 1

گزینه دو

مطابق با بودجه بندی

شنبه

97/8/12

حسابان

 

فصل اول و فصل دوم تا انتهای وارون توابع

 

سه شنبه

97/8/15

هندسه

فصل 1 (90%)

شنبه

97/8/19

شیمی

 

راندمان و درصد خلوص (راندمان - درصد خلوص)

 

سه شنبه

97/8/22

عربی

درس 2 (فی محضر المعلم)

شنبه

97/9/3

فیزیک

تا ابتدای جریان الکتریکی

سه شنبه

97/9/6

دین و زندگی

درس 3 و 4 (تداوم هدایت معجزه جاویدان)

شنبه

97/9/10

هندسه

فصل 1 + فصل 2 (50%)

شنبه

97/9/10

فارسی

از درس 4 تا آخر 6

شنبه

97/9/17

حسابان

فصل اول و دوم

سه شنبه

97/9/20

شیمی

ترکیبات آلی : هیدرو کربن ها( آلکان آلکن آلکین ها)

جمعه

97/9/23

آزمون  شماره 2

گزینه دو

مطابق با بودجه بندی

شنبه

97/9/24

آمار و احتمال

فصل اول و دوم

سه شنبه

97/9/27

عربی

درس 3 (عجائب الاشجار)

شنبه

97/10/1

پایان ترم اول

عربی

تا پایان درس 4 (آداب الکلام)

دوشنبه

97/10/3

پایان ترم اول

شیمی

فصل 1 + فصل 2 (دما + رابطه گرما)

سه شنبه

97/10/4

پایان ترم اول

زبان

درس اول تا درس دوم صفحه ی 62

چهارشنبه

97/10/5

پایان ترم اول

دین و زندگی

تا پایان درس 6

شنبه

97/10/8

پایان ترم اول

فیزیک

تا ابتدای توان الکتریکی

دوشنبه

97/10/10

پایان ترم اول

فارسی

از درس 1 تا پایان درس 9

شنبه

97/10/15

پایان ترم اول

حسابان

فصل اول و دوم کامل و فصل سوم بخش تابع نمایی

دوشنبه

97/10/17

پایان ترم اول

هندسه

فصل های 1 و 2

چهارشنبه

97/10/19

پایان ترم اول

آمار و احتمال

فصل اول و دوم

شنبه

97/11/6

شیمی

آنتالپی (فرآیند های انتقال گرما - آنتالپی پیوند آنتالپی سوختن)

شنبه

97/11/13

هندسه

فصل 3

سه شنبه

97/11/16

زبان

 

درس دوم از صفحه ی63 تا درس سوم صفحه ی91

شنبه

97/11/27

فیزیک

تا ابتدای نیروی وارد بر بار الکتریکی در میدان مغناطیسی

سه شنبه

97/11/30

عربی

درس 5 (الکذب مفتاح لِکُل شر)

جمعه

97/12/3

آزمون  شماره 3

گزینه دو

مطابق با بودجه بندی

شنبه

97/12/4

حسابان

فصل سوم کامل و فصل چهارم (درس 1 و 2)

سه شنبه

97/12/7

دین و زندگی

7 و 8 (وضعیت فرهنگی و ... احیای ارزش های راستین)

شنبه

97/12/11

شیمی

ترکیبات آلی اکسیژن دار ( الکل آلدهید کتون ها استرها کربوکسینیک اسیدها

سه شنبه

97/12/14

فارسی

از درس 10 تا آخر 13

شنبه

97/12/18

فیزیک

تا ابتدای القا

سه شنبه

97/12/21

عربی

درس 6 (آنه ماری شیمل)

شنبه

97/12/25

زبان

از درس سوم صفحه ی 92 تا آخر درس سوم

جمعه

98/1/23

آزمون  شماره 4

گزینه دو

مطابق با بودجه بندی

شنبه

98/1/24

فیزیک

تا ابتدای القای متقابل

سه شنبه

98/1/27

دین و زندگی

9 و 10 (عصر غیبت مرجعیت و ولایت فقیه)

شنبه

98/2/7

حسابان

فصل چهارم کامل و فصل پنجم تا پایان قضایای حد

سه شنبه

98/2/10

هندسه

کل کتاب

شنبه

98/2/14

شیمی

سینتیک : سرعت و عوامل موثر بر آن

سه شنبه

98/2/17

عربی

درس 6 و 7 (آنه ماری شیمل تاثیر اللَعه)

شنبه

98/2/21

فیزیک

تا انتهای جریان متناوب

سه شنبه

98/2/24

فارسی

از درس 13 تا آخر کتاب