مجتمع آموزشی عماد
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون ادبیات30اردیبهشت

دانش آموزان عزیز، تعداد سوالات: 20 سوال و مدت زمان آزمون40 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات از ساعت 9الی 11می‌باشد. دقت کنید بعد از گذشت این زمان، آزمون شما ثبت نمی‌شود.


 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون علوم 27اردیبهشت

دانش آموزان عزیز، تعداد سوالات: 20 سوال و مدت زمان آزمون35 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات از ساعت 9الی 11می‌باشد. دقت کنید بعد از گذشت این زمان، آزمون شما ثبت نمی‌شود.


 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون ژبان 23اردیبهشت

دانش آموزان عزیز، تعداد سوالات: 20 سوال و مدت زمان آزمون20 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات از ساعت 9الی 11می‌باشد. دقت کنید بعد از گذشت این زمان، آزمون شما ثبت نمی‌شود.


 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون ریاضی 20اردیبهشت

دانش آموزان عزیز، تعداد سوالات: 20 سوال و مدت زمان آزمون 45 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات از ساعت 9الی 11می‌باشد. دقت کنید بعد از گذشت این زمان، آزمون شما ثبت نمی‌شود.


 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون عربی 16اردیبهشت

دانش آموزان عزیز، تعداد سوالات: 20 سوال و مدت زمان آزمون 30 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات از ساعت 9الی 11می‌باشد. دقت کنید بعد از گذشت این زمان، آزمون شما ثبت نمی‌شود.


 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون اجتماعی 13اردیبهشت

دانش آموزان عزیز، تعداد سوالات: 20 سوال و مدت زمان آزمون 30 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات از ساعت 9الی 11می‌باشد. دقت کنید بعد از گذشت این زمان، آزمون شما ثبت نمی‌شود.


 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون پیامها 9اردیبهشت

دانش آموزان عزیز، تعداد سوالات: 20 سوال و مدت زمان آزمون 30 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات از ساعت 9الی 11می‌باشد. دقت کنید بعد از گذشت این زمان، آزمون شما ثبت نمی‌شود. 


 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون علوم 31 فروردین

دانش آموزان عزیز، تعداد سوالات: 20 سوال و مدت زمان آزمون 40 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد.دقت کنید بعد از گذشت این زمان، آزمون شما ثبت نمی‌شود.  

موفق باشید

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون پیامها 25 فروردین

دانش آموزان عزیز، تعداد سوالات: 20 سوال و مدت زمان آزمون 25 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد.دقت کنید بعد از گذشت این زمان، آزمون شما ثبت نمی‌شود.  

موفق باشید

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون عربی 24 فروردین

دانش آموزان عزیز، تعداد سوالات: 20 سوال و مدت زمان آزمون 25 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد.دقت کنید بعد از گذشت این زمان، آزمون شما ثبت نمی‌شود.  

موفق باشید

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون ریاضی 23 فروردین

دانش آموزان عزیز، تعداد سوالات: 20 سوال و مدت زمان آزمون 40 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد.

موفق باشید

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون زبان 21 و22 فروردین

دانش آموزان عزیز، تعداد سوالات: 20 سوال و مدت زمان آزمون 25 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد.

موفق باشید

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون علوم20فروردین

دانش آموزان عزیز، تعداد سوالات: 20 سوال و مدت زمان آزمون 40 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد.

موفق باشید

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون ادبیات 18و19فروردین

دانش آموزان عزیز، تعداد سوالات: 20 سوال و مدت زمان آزمون 30 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد.
موفق باشید

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون اجتماعی 17فروردین

دانش آموزان عزیز، این آزمون شامل سوالات دروس 13تا17 است. تعداد سوالات: 20 سوال و مدت زمان آزمون 30 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد.
موفق باشید

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون جامع علوم و زبان

دانش آموزان عزیز، این آزمون جامع، شامل سوالات دروس علوم و زبان است. تعداد سوالات: 15 سوال از فصل9 علوم و 15 سوال زبان و مدت زمان آزمون 40 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد. لطفا در مدیریت زمان دقت کنید زیرا اگر زمان آزمون به پایان برسد و شما هنوز گزینه‌ی ثبت را نزده باشید، برای شما صفر درصد منظور می‌گردد.
به امید موفقیت شما عزیزان

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون جامع ادبیات و ریاضی

دانش آموزان عزیز، این آزمون جامع، شامل سوالات دروس ادبیات و ریاضی است. تعداد سوالات: 15 سوال ادبیات و 15 سوال ریاضی و مدت زمان آزمون 40 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد. لطفا در مدیریت زمان دقت کنید زیرا اگر زمان آزمون به پایان برسد و شما هنوز گزینه‌ی ثبت را نزده باشید، برای شما صفر درصد منظور می‌گردد.
به امید موفقیت شما عزیزان