تاریخ و ساعت
Saturday : 08/08/2020

   
 
 

جدول زمانبندی برنامه روزانه
 

عنوان

زمان آغاز و پایان

 

گروه 1

(پیش دبستانی تا سوم ابتدایی)

گروه 2

(چهارم تا ششم ابتدایی)

گروه 3

(اول تا سوم متوسطه1)

مراسم آغازین

7/30 الی 7/40

7/30 الی 7/40

7/30 الی 7/45

زنگ اول

7/40 الی 8/45

7/40 الی 9

7/45 الی 9/20

زنگ تفریح اول

8/45 الی 9

9 الی 9/15

9/20 الی 9/35

زنگ دوم

9 الی 10

9/15 الی 10/15

9/35 الی 10/50

زنگ تفریح دوم

10 الی 10/15

10/15 الی 10/30

10/50 الی 11/05

زنگ سوم

10/15 الی 11/10

10/30 الی 11/30

11/05 الی 12/20

زنگ تفریح سوم

11/10 الی 11/25

11/30 الی 11/45

12/20 الی 12/50

زنگ چهارم

11/25 الی 12/40

11/45 الی 13/05

512/50 الی 14/20

ناهار

12/40 ئالی 13/05

13/05 الی 13/25

14/20 الی 14/40

زنگ پنجم

13/05 الی 14/15

13/25 الی 14/15

14/40 الی 16

زنگ تفریح چهارم 14/15 الی14/30 14/15 الی 14/30  
زنگ انجام تکالیف 14/30 الی 15/45 14/30 الی 15/45  
 
 
 
اوقات شرعی


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب