فعالیت های گروهی
   
 
 

فعالیت های گروهی دانش آموزان پایه سوم

ریاضی: ساخت مکعب
 
 
 
هدیه ها: تدریس توسط دانش آموزان
 
 
 
علوم: مصاحبه عمومی