فعالیت های گروهی
   
 
 

فعالیت های گروهی دانش آموزان پایه چهارم

 
اجتماعی: بازدید از محله و تهیه گزارش
 
 
 
 
علوم: حباب سازی
 
 
فارسی: صندلی صمیمیت