تاریخ و ساعت
Monday : 20/11/2017

   
 
 

بودجه بندی ارزیابی دوره ای سال تحصیلی 96-95 (پایه ششم)

تاریخ

روز

موضوع ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

95/7/17

ارزیابی ورودی

مطالب آموخته شده در سال گذشته

دوشنبه

95/8/17

قرآن

نماز در قرآن-حتی یک وجب خاک-مومنان برادرند و سوره های انفال-نسا-فتح و حجرات

سه شنبه

95/8/18

هدیه ها

تنها او-تنها تو را می پرستیم-جهانی دیگر-یاد آن روز بزرگ

چهارشنبه

95/8/19

علوم

زنگ علوم- سرگذشت دفتر من-کارخانه کاغذ سازی

شنبه

95/8/22

ریاضی

فصل 1 و 2 : الگوی عددی و جمع و تفریق کسرها

یکشنبه

95/8/23

املا

از درس 1الی درس 5 (کلیه درسها و حکایت ها به جز روان خوانی ها) (معرفت آفریدگار-محبت-پنجره های شناخت-داستان من و شما-هفت خان رستم-ادب لقمان-زنگ انشا-انواع مردم)

دوشنبه

95/8/24

نوشتاری

از درس 1 الی درس 5 (معرفت آفریدگار-محبت- پنجره های شناخت- داستان من و شما-هفت خان رستم-ادب لقمان-زنگ انشا-انواع مردم)

سه شنبه

95/8/25

بخوانیم

از درس 1 الی درس 5 (مانند بالا+ شعرهای ای مادر عزیز-سخن)

چهارشنبه

95/8/26

اجتماعی

از درس 1 الی درس6 (دوستی-آداب دوستی-تصمیم گیری چیست؟-چگونه تصمیم یگیریم؟-عوامل موثر بر کشاورزی-محصولات کشاورزی)

شنبه

95/8/29

ارزیابی شماره1

فارسی(خوانداری و نوشتاری): (درس 1 تا انتهای درس4) هدیه های آسمان: (درس 1 تا انتهای درس4) آموزش قرآن: (درس 1 تا انتهای درس3) ریاضی: (فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای «محاسبات با کسر» علوم: (درس 1 تا انتهای درس 3) مطالعات اجتماعی: (دس 1 تا انتهای درس6)

دوشنبه

95/10/20

قرآن

ملاک برتری-گسترش آسمان-سوره های حجرات(صفحه12الی 18) و

سوره زاریات (1 الی 30)

سه شنبه

95/10/21

هدیه ها

مشتریان با ایمان-سرور آزادگان- سیمای خوبان-دوران غیبت-آداب زندگی- راه تندرستی

چهارشنبه

95/10/22

علوم

سفر به اعماق زمین-زمین پویا-ورزش و نیرو 1 و 2

شنبه

95/10/25

ارزیابی شماره2

فارسی(خوانداری و نوشتاری): (درس 1 تا انتهای درس8) هدیه های آسمان: (درس 1 تا انتهای درس8) آموزش قرآن: (درس 1 تا انتهای درس6) ریاضی: (فصل های 1و 2 و 3و فصل 4 تا ابتدای «محورهای مختصات» علوم: (درس 1 تا انتهای درس 6) مطالعات اجتماعی: (درس 1 تا انتهای درس 12)

شنبه

95/10/25

ریاضی

فصل 3 و4 : اعداد اعشاری و تقارن و مختصات

یکشنبه

95/10/26

املا

درسهای 6و7و8و9و10و11(اخلاق پسندیده-دوستی و مشورت-درس آزاد-راز زندگی-عمر گران مایه-رنج هایی که کشیده ام که مپرس-عطار و جلال الدین محمد-درخت علم)

دوشنبه

95/10/27

نوشتاری

درسهای 6و7و8و9و10و11(اخلاق پسندیده-دوستی و مشورت-درس آزاد-راز زندگی-عمر گران مایه-رنج هایی که کشیده ام که مپرس-عطار و جلال الدین محمد-درخت علم)

سه شنبه

95/10/28

بخوانیم

درسهای 6و7و8و9و10و11(اخلاق پسندیده-دوستی و مشورت-درس آزاد-راز زندگی-عمر گران مایه-رنج هایی که کشیده ام که مپرس-عطار و جلال الدین محمد-درخت علم-شعرهای شیرخدا-زورزش میاسای-باران)

چهارشنبه

95/10/29

اجتماعی

برنامه روزانه ی متعادل-برنامه ریزی برای اوقات فراغت-از درس 7 الی 14(طلای سیاه-انرژی را بهتر مصرف کنیم-پیشرفتهای علمی مسلمانان-چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون اسلامی شد؟-اصفهان نصف جهان-چرا فرهنگ و هنر در دوره صفویه شکوفا شد؟

شنبه

95/12/14

قرآن

همیشه در پیش-نظم در آفرینش-مردان پارسی-آبو آبادانی- سورهه ای ذاریات(صفحات52الی60)طور-قمر-رحمن-تولدی دوباره-سوره واقعه و حدید

شنبه

95/12/14

ارزیابی شماره3

فارسی(خوانداری و نوشتاری): درس9 تا انتهای درس 12 هدیه های آسمان: (درس9 تا انتهای درس 13) آموزش قرآن: (درس 7 تا انتهای درس10) ریاضی: (فصل 4 و فصل 5 و فصل 6 تا ابتدای «درصد» علوم: (درس7 تا انتهای درس 9) مطالعات اجتماعی: (درس 13 تا انتهای درس18)

یکشنبه

95/12/15

هدیه ها

پاداش بزرگ-احکام سفر-عید مسلمانان-راز موفقیت

دوشنبه

95/12/16

علوم

طراحی کنیم و بسازیم-سفر انرژی-خیلی کوچک،خیلی بزرگ، شگفتی های برگ

سه شنبه

95/12/17

املا

درسهای 12و13و14و15 (ای وطن-علم و عمل-دریا قلی-میوه ی هنر-افلاطون و مرد جاهل)

چهارشنبه

95/12/18

نوشتاری

درسهای 12و13و14و15 (ای وطن-علم و عمل-دریا قلی-میوه ی هنر-افلاطون و مرد جاهل)

شنبه

95/12/21

ریاضی

فصل 5 و 6 : اندازه گیری و تناسب و درصد

یکشنبه

95/12/22

بخوانیم

درسهای 12و13و14و15 (ای وطن-علم و عمل-دریا قلی-میوه های هنر-افلاطون و مرد جاهل+شعر وطن)

دوشنبه

95/12/23

اجتماعی

از درس 15 الی 21(انواع پوشاک-لباس از تولید تا مصرف- ویژگی های دریاهای ایران-دریا، نعمتخداوندی-همسایگان ما-مطالعه موردی-استعمار چیست؟)

شنبه

96/1/25

ارزیابی شماره 4

فارسی(خوانداری و نوشتاری): (درس 11 تا انتهای درس 15) هدیه های آسمان: (درس 11 تا انتهای درس 15) آموزش قرآن: (درس 9 تا انتهای درس 12) ریاضی: (فصل 6 از ابتدای «درصد» تا انتهای فصل) علوم: (درس 9 تا انتهای درس 11) مطالعات اجتماعی: (درس 16 تا انتهای درس 21)

شنبه

96/2/25

ارزیابی شماره 5

فارسی( خوانداری و نوشتاری): (کل کتاب) هدیه های آسمان: (کل کتاب) آموزش قرآن: (کل کتاب) ریاضی: (کل کتاب) علوم: (کل کتاب) مطالعات اجتماعی: (کل کتاب)

دوشنبه

96/2/18

قرآن

مادر فلزات-حزب 1 پیروز است-خدای تصویرگر-سوره های حدید-مجادله-حشر-ممتحنه

سه شنبه

96/2/19

هدیه ها

رهبر کوچک-زیارت-دانش آموز نمونه

چهارشنبه

96/2/20

علوم

جنگل برای کیست؟-سالم بمانیم-از گذشته تا آینده

شنبه

96/2/23

ریاضی

فصل 7 : تقریب

یکشنبه

96/2/24

املا

درسهای 16 و 17 (کتابخوانی-ستاره روشن)

دوشنبه

96/2/25

نوشتاری

درسهای 16 و 17 (کتابخوانی-ستاره روشن)

سه شنبه

96/2/26

 

بخوانیم

درسهای 16 و 17 (کتابخوانی-ستاره روشن-به گیتی به از راستیپیشه نیست؟)

چهارشنبه

96/2/27

اجتماعی

از درس 22 الی 24 (مبارزه ی مردم ایران با استعمار-خرمهر در چنگال دشمن-خرمشهر در دامان میهن)