تاریخ و ساعت
Friday : 19/07/2019

   
 
 

بودجه بندی ارزیابی دوره ای سال تحصیلی 98-97 (پایه پنجم)

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

97/7/14

ورودی

کلیه آموخته های سال گذشته

شنبه

97/8/26

قرآن

صفحه 10تا آخر صفحه 43/ قواعد مربوط به وقف بر حرکات ,التقاء ساکنین

سوره قهر, الرحمن ,اعراف ,هود و اسراء

یکشنبه

97/8/27

هدیه

 

از صفحه 6 تا آخر صفحه 38 / دسته گلی از آسمان تنها او- بانویی که یک سوره قرآن به نام اوست- از نوزاد بپرسید- گل صد برگ

دوشنبه

97/8/28

علوم

از صفحه 1 تا آخر صفحه 34/  زنگ علوم , ماده تغییر می کند , رنگین کمان , برگی از تاریخ زمین

سه شنبه

97/8/29

ریاضی

از صفحه 2 تا آخر صفحه 39 / عدد نویسی معرفی میلیارد- جمع و تفریق های اعداد مرکب , الگو ها

کسرهای بزرگ تر از واحد , جمع و تفریق اعداد مخلوط,  ضرب و تقسیم کسرها

چهارشنبه

97/8/30

املاء

دروس یک و سه و چهار / تماشا خانه-  رازی و ساخت بیمارستان و بازرگان و پسران

شنبه

97/9/3

نوشتاری

از صفحه 8 تا آخر صفحه 26 / واژه آموزی, درک متن,  تبدیل کردن شعر به قصه , علامت نگارشی,  درک مطلب و نوشتن انشاء

دوشنبه

97/9/5

بخوانیم

بخوان وحفظ کن  ,رقص باد خنده ی گل صفحه 16 - معنی و روخوانی درس دوم صفحه 18- بخوان و بیندیش صفحه21 حکایت گردکان-  بخوان و حفظ کن خرد رهنمای و خرد دلگشای صفحه 32

سه شنبه

97/9/6

اجتماعی

از صفحه 2 تا آخر صفحه 31/  من با دیگران ارتباط برقرار می کنم- احساسا ت ما همدلی با دیگران – من عضو گروه هستم - جمعیت ایران و منابع آب ایران

چهارشنبه

97/9/7

ارزشیابی شماره 1

فارسی : درس 1 و 2

ریاضی : فصل 1 و 2 تا ابتدای (جمع و تفریق عددهای مخلوط)

علوم : درس 1 و 2 و درس 3 تا ابتدای (ذره بین)

مطالعات اجتماعی : درس 1 تا انتهای درس 4

هدیه های آسمان : درس 1 تا انتهای درس 7

قرآن : درس 1 تا انتهای درس 6

شنبه

97/10/29

قرآن

صفحه 44 تا آخر صفحه 51 / سوره نساء-  حروف مقطعه و مد- سوره بقره

یکشنبه

97/10/30

هدیه

از صفحه 39 تا آخر صفحه 65 / مال مردم رنگین کمان جمعه/ دو نامه / یک جهان جشن

دوشنبه

97/11/1

علوم

از صفحه 35 تا آخر صفحه 60 / حرکت بدن چه خبر (1) و چه خبر(2)

سه شنبه

97/11/2

ریاضی

از صفحه 40 تا آخر صفحه 59 / ضرب های اعداد مخلوط , نسبت , نسبت های مساوی , تناسب

چهارشنبه

97/11/3

املاء

دروس ششم - هشتم و نهم/ سرود ملی , دفاع از میهن و نام آوران دیروز امروز فردا

شنبه

97/11/6

نوشتاری

از صفحه 36 تا آخر صفحه 53/  معنای ابیات گسترش دادن جملات-  پیدا کردن مفعول - ترتیب درست نوشتن جملات- تصویر خوانی

یکشنبه

97/11/7

بخوانیم

معنی درس چنار و کدو بن صفحه 42-  بخوان و بیندیش صفحه 42 گلدان خالی-  حکایت صفحه 46 - بخوان و حفظ کن ای ایران صفحه 52 - بخوان و بیندیش صفحه 63 و حکایت صفحه 68 و بخوان و حفظ کن صفحه 76

دوشنبه

97/11/8

اجتماعی

از صفحه 32 تا آخر صفحه 65 نواحی صنعتی مهم ایران - راه ها و حمل و نقل (1) و (2) و کشورما چگونه اداره می شود.

سه شنبه

97/11/9

ارزشیابی شماره 2

فارسی : درس 1 تا انتهای درس 6

ریاضی : فصل 1 تا انتهای فصل 3

علوم : درس 1 تا انتهای درس 5

مطالعات اجتماعی : درس 1 تا انتهای درس 9

هدیه های آسمان : درس 1 تا انتهای درس 7

قرآن : درس 1 تا انتهای درس 6

چهارشنبه

97/12/15

ارزشیابی شماره 3

فارسی : درس 7 تا انتهای درس 9

ریاضی : فصل 4 و فصل 5 تا ابتدای (جمع عددهای اعشاری)

علوم : درس 6و7

مطالعات اجتماعی : درس 10 تا انتهای درس 15

هدیه های آسمان : درس 8 تا انتهای درس 10

قرآن : درس 7و 8

یکشنبه

97/12/19

قرآن

از صفحه 51 تا آخرصفحه 85/ سوره رعد نحل و انفال

دوشنبه

97/12/20

هدیه

از صفحه 66 تا آخر صفحه 93/ در ساحل دجله ,  سرو سر بلند سامرا- خورشید پشت ابر و کوچک های بزرگ

سه شنبه

97/12/21

علوم

از صفحه 61 تا آخر صفحه 84/ کارها آسان

می شود (1) و (2) خاک با ارزش

چهارشنبه

97/12/22

ریاضی

از صفحه 60 تا آخر صفحه 105/ درصد تقارن محوری- مرکزی زاویه و نیمساز چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن ها و عددهای اعشاری- جمع و تفریق و ضرب عدد های اعشاری

شنبه

97/12/25

املاء

دروس دهم- یازدهم و سیزدهم/ نام نیکو - نقش خردمندان و روزی که باران می بارید.

یکشنبه

97/12/26

نوشتاری

از صفحه 54 تا آخر صفحه71 / درک مطلب ترکیب کردن کلمات با هم علامت نگارشی گزارش نویسی- تصویر خوانی- مرتب کردن کلمات

دوشنبه

97/12/27

بخوانیم

بخوان و بیندیش صفحه 91- حکایت 96- بخوان و حفظ کن بال در بال پرستوها صفحه 104

سه شنبه

97/12/28

اجتماعی

از صفحه 66 تا آخر صفحه 97/ حرکت های زمین زندگی در نواحی مختلف جهان بازگشت از سفر حج مدینه شهر پیامبر و سفر به کربلای (1) و (2)

یکشنبه

98/2/22

ارزشیابی شماره 4

فارسی : کل کتاب

ریاضی : کل کتاب

علوم : کل کتاب

مطالعات اجتماعی : کل کتاب

هدیه های آسمان : کل کتاب

قرآن : کل کتاب

یکشنبه

98/2/22

قرآن

از صفحه 86 تا آخر صفحه 104- سوره شعرا و انبیاء

دوشنبه

98/2/23

هدیه

از صفحه 94 تا آخر صفحه 120/ بزرگ مرد تاریخ بهمن همیشه بهار- روزنامه های دیواری- این ها و آن ها

سه شنبه

98/2/24

علوم

از صفحه 85 تا آخر صفحه 98 / بکارید و بخورید از ریشه تا برگ

چهارشنبه

98/2/25

ریاضی

ازصفحه 106 تا آخر صفحه 138 / مساحت لوزی ذوزنقه- محیط دایره حجم گنجایش- جمع آوری و نمایش داده ها- میانگین و احتمال

شنبه

98/2/28

املاء

دروس 14 و 16 / شجاعت و وقتی بوعلی کوچک بود.

یکشنبه

98/2/29

نوشتاری

از صفحه 72 تا آخر صفحه 91/ درک متن- درک مطلب- جمله سازی- مرتب کردن جملات- تبدیل کردن شعر به قصه- تصویر خوانی- جمله سازی

دوشنبه

98/2/30

بخوانیم

معنی و روان خوانی درس15- بخوان و بیندیش صفحه 114- حکایت صفحه 120- بخوان و حفظ کن چشمه و سنگ- معنی و روان خوانی درس هفدهم بخوان و بیندیش صفحه 134 و حکایت 138

سه شنبه

98/2/31

اجتماعی

از صفحه 98 تا آخر صفحه 111 / ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند- وزیران کاردان شهرهای آباد کشور گشایان بی رحم و بازسازی ویرانه ها