فعالیت های فوق برنامه
   
 
 

فعالیت های آزمایشگاهی

 
    با توجه به اهمیت علوم تجربی و با توجه به آن که آموزش همراه با مشاهده و آزمایش تاثیر بسیار عمیق تری در ذهن دانش آموزان دارد و امر یادگیری را تسریع کرده و ضمنا ذهن جستجو گر دانش آموزان را تحریک نموده و آن ها را وادار به مشاهده و آزمون فرضیات جدید می نماید(که هدف اصلی آموزش‌های ما نیز دستیابی چنین وضعیتی است)، کلاس های آزمایشگاه برای دانش آموزان از ابتدای سال تحصیلی همزمان با آموزش درس علوم برگزار گردیده و در این کلاس ها علاوه بر تکرار آموزه های نظری، دانش آموزان با مباحثی فراتر از سطح کتاب نیز آشنا شده و  تا جای ممکن آزمایش ها توسط خود دانش آموزان انجام می گردد تا همزمان مهارتهای فردی و گروهی آن ها نیز ارتقا یابد.