املا تلفیقی پایه ششم
 
 
املا تلفیقی شماره یک Emla-Talfighi-01.pdf
املا تلفیقی شماره دو Emla-Talfighi-02.pdf
املا تلفیقی شماره سه Emla-Talfighi-03.pdf
املا تلفیقی شماره چهار Emla-Talfighi-04.pdf
املا تلفیقی شماره پنج Emla-Talfighi-05.pdf
املا تلفیقی شماره شش Emla-Talfighi-06.pdf
املا تلفیقی شماره هفت Emla-Talfighi-07.pdf
املا تلفیقی شماره هشت Emla-Talfighi-08.pdf
املا تلفیقی شماره نه Emla-Talfighi-09.pdf
املا تلفیقی شماره ده Emla-Talfighi-10.pdf