تاریخ و ساعت
 
Monday : 14/06/2021

 
     
 
     
 
 

 

بودجه بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی 1400-1399(پایه دوم)

روز

تاریخ

موضوع

موارد ارزیابی

شنبه

99/8/24

قرآن

درس اول (الف کوچک ساکن) درس دوم (تشدید اتصالات)- درس سوم (سوره‌ی حمد) درس چهارم (سوره‌ی ناس ـه و ه)

یکشنبه

99/8/25

هدیه

درس اول (هدیه خدا) درس دوم ( پرندگان چه می گویند؟) -

درس سوم (خاطره ی ماه) درس چهارم (مهربان تر از مادر)

درس پنجم (وضو می گیریم)

دوشنبه

99/8/26

علوم

درس اول (زنگ علوم) - درس دوم (هوای سالم) -

درس سوم (زندگی ما وگردش زمین1)

درس چهارم (زندگی ما و گردش زمین 2)

سه شنبه

99/8/27

املاء

درس اول (کتابخانه‌ی کلاس ما)- درس دوم (مسجد محله ی ما)- درس سوم (خرس کوچولو)- درس چهارم (مدرسه ی خرگوش ها)

شنبه

99/9/01

ریاضی

فصل اول (عدد و رقم) –

فصل دوم (جمع و تفریق اعداد دو رقمی)

یکشنبه

99/09/02

نگارش

از یاد آوری صفحه 9 تا آخر صفحه 35 کتاب نوشتاری

دوشنبه

99/09/03

خوانداری

از ستایش تا آخر صفحه 30

دوشنبه

99/10/29

قرآن

درس پنجم (سوره فلق/ تنوین ها) - درس ششم (سوره توحید/ ـه ی) -

درس هفتم (سوره نصر/ فتح مکه/ ء همزه)- 

درس هشتم(سوره کوثر/ ئـ/ کودک خداپرست)

یکشنبه

99/10/30

هدیه

درس ششم (پیامبران خدا)- درس هفتم (مهمان کوچک)- درس هشتم (جشن میلاد) - درس نهم (اهل بیت پیامبر)- درس دهم (خانواده ی مهربان)

چهارشنبه

99/11/01

علوم

درس پنجم (پیام رمز را پیدا کن1) درس ششم (پیام رمز را پیدا کن2)

درس هفتم (اگر تمام شود) درس هشتم (بسازیم و لذت ببریم)

 شنبه

99/11/04

ریاضی

فصل سوم (اشکال هندسی) فصل چهارم (عددهای سه رقمی)

یکشنبه

99/11/05

املاء

درس پنجم (چوپان درستکار) درس ششم (کوشا و نوشا)

درس هفتم (دوستان ما) درس هشتم (از همه مهربان تر) درس نهم (زیارت)

سه شنبه

99/11/07

نگارش

از صفحه ی37 آخر صفحه ی 63

چهارشنبه

99/11/08

خوانداری

از صفحه ی 32 تا آخر صفحه ی 62

شنبه

99/12/16

قرآن

درس نهم (سوره ی عصر)- درس دهم(سوره ی فیل/ اصحاب فیل/ سوره ی ماعون)

درس یازدهم (سوره ی کافرون)  درس دوازدهم (سوره ی انشراح)

 یکشنبه

99/12/17

هدیه

درس یازدهم (نماز بخوانیم) درس دوازدهم (پدر مهربان)  

درس سیزدهم ( بهترین دوست) درس چهاردهم (دعای باران)  

درس پانزدهم (بچه ها سلام)

دو شنبه

99/12/18

علوم

درس نهم (سرگذشت دانه) درس دهم (درون آشیانه)

درس یازدهم (من رشد می کنم) درس دوازدهم (برای جشن آماده شویم)

سه شنبه

99/12/19

املاء

درس دهم (هنرمند)- درس دوازدهم (فردوسی)- درس سیزدهم (ایران زیبا)-

درس چهاردهم (پرچم)- درس پانزدهم (نوروز)

شنبه

99/12/23

ریاضی

فصل پنجم ( اندازه گیری)  فصل ششم ( جمع و تفریق سه رقمی) -

فصل هفتم (کسر و احتمال)

یکشنبه

99/12/24

نگارش

از صفحه ی 65 تا آخر صفحه ی 91

دوشنبه

99/12/25

خوانداری

از صفحه ی 64 تا آخر صفحه ی 100

یکشنبه

1400/02/19

قرآن

درس سیزدهم (سوره ی تین / قهرمان بت شکن)  

درس چهاردهم (سوره ی قدر / باغی میان آتش)

دو شنبه

1400/02/20

هدیه

درس شانزدهم (طبیعت زیبا)- درس هفدهم (وقت نماز)

درس هجدهم (راز خوشبختی)- درس نوزدهم (جشن بزرگ)-

درس بیستم (در کنار سفره)

سه شنبه

1400/02/21

علوم

درس سیزدهم (بعد از جشن)  درس چهاردهم (ازگذشته تا آینده ی نان)

شنبه

1400/02/25

ریاضی

فصل هشتم (آمار و نمودار)

یکشنبه

1400/02/26

املاء

درس شانزدهم (پرواز قطره) درس هفدهم (مثل دانشمندان)

 

دوشنبه

1400/02/27

نگارش

از صفحه ی 93تا آخر صفحه ی 103

سه شنبه

1400/02/28

خوانداری

از صفحه 102 تا آخر صفحه ی 115