تاریخ و ساعت
Friday : 19/07/2019

   
 
 

برنامه آزمون های پایه دوم ابتدایی

 

بودجه بندی ارزیابی دوره ای سال تحصیلی 98-97(پایه دوم)

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

97/8/26

قرآن

درس اول (الف کوچک ساکن) درس دوم (تشدید اتصالات) درس سوم (سوره حمد) درس چهارم (سوره ناس - ـه و ه (

یکشنبه

97/8/27

هدیه

درس اول (هدیه خدا ( درس دوم ( پرندگان چه می گویند؟)-

درس سوم (خاطره ی ماه) – درس چهارم (مهربان تر از مادر)

 درس پنجم (وضو می گیریم)

دوشنبه

97/8/28

علوم

درس اول (زنگ علوم) درس دوم (هوای سالم) درس سوم (زندگی ما و گردش زمین 1) – درس چهارم (زندگی ما و گردش زمین 2)

سه شنبه

97/8/29

ریاضی

فصل اول (عدد و رقم) – فصل دوم (جمع و تفریق اعداد دو رقمی)

چهارشنبه

97/8/30

املاء

درس اول (کتابخانه ی کلاس ما) درس دوم ( مسجد محله ی ما)

درس سوم (خرس کوچولو) درس چهارم (مدرسه ی خرگوش ها)

شنبه

97/9/3

نوشتاری

از یادآوری صفحه 9 تا آخر صفحه 35 کتاب نوشتاری

دوشنبه

97/9/5

بخوانیم

از ستایش تا آخرصفحه 30

شنبه

97/10/29

قرآن

درس پنجم (سوره فلق / تنوین ها) درس ششم (سوره توحید / ـه ی) درس هفتم (سوره نصر/فتح مکه/ء همزه) درس هشتم (سوره کوثر/ ئـ /کودک خدا پرست )

یکشنبه

97/10/30

هدیه

درس ششم (پیامبران خدا ) درس هفتم ( مهمان کوچک) درس هشتم ( جشن میلاد) درس نهم (اهل بیت پیامبر) درس دهم (خانواده ی مهربان)

دوشنبه

97/11/1

علوم

درس پنجم (پیام رمز را پیدا کن 1) درس ششم ( پیام رمز را پیدا کن 2) درس هفتم (اگر تمام شود) درس هشتم ( بسازیم و لذت ببریم)

سه شنبه

97/11/2

ریاضی

فصل سوم (اشکال هندسی) فصل چهارم ( عددهای سه رقمی)

چهارشنبه

97/11/3

املاء

درس پنجم (چوپان درستکار) درس ششم (کوشا و نوشا)- درس هفتم (دوستان ما) درس هشتم (از همه مهربان تر) درس نهم ( زیارت)

شنبه

97/11/6

نوشتاری

از صفحه 37 تا آخر صفحه 63

یکشنبه

97/11/7

بخوانیم

از صفحه 32 تا آخر صفحه 62

یکشنبه

97/12/19

قرآن

درس نهم (سوره ی عصر) درس دهم ( سوره ی فیل/اصحاب فیل/سوره ی ماعون) درس یازدهم (سوره ی کافرون) درس دوازدهم (سوره ی انشراح)

دوشنبه

97/12/20

هدیه

درس یازدهم (نماز بخوانیم) درس دوازدهم (پدر مهربان)

درس سیزدهم (بهترین دوست) درس چهاردهم (دعای باران )

درس پانزدهم ( بچه ها سلام)

سه شنبه

97/12/21

علوم

درس نهم (سرگذشت دانه) درس دهم ( درون آشیانه)

درس یازدهم (من رشد می کنم) درس دوازدهم (برای جشن آماده شویم)

چهارشنبه

97/12/22

ریاضی

فصل پنجم (اندازه گیری) فصل ششم (جمع و تفریق سه رقمی)

فصل هفتم ( کسر و احتمال)

شنبه

97/12/25

املاء

درس دهم ( هنرمند) درس دوازدهم (فردوسی) درس سیزدهم ( ایران زیبا) درس چهاردهم ( پرچم) درس پانزدهم ( نوروز)

یکشنبه

97/12/26

نوشتاری

از صفحه 65 تا آخر صفحه 91

دوشنبه

97/12/27

بخوانیم

از صفحه 64 تا آخر صفحه 100

یکشنبه

98/2/22

قرآن

درس سیزدهم (سوره ی تین/ قهرمان بت شکن)

درس چهاردهم (سوره ی قدر/ باغی میان آتش)

دوشنبه

98/2/23

هدیه

درس شانزدهم (طبیعت زیبا) درس هفدهم ( وقت نماز)

درس هجدهم ( راز خوشبختی) درس نوزدهم ( جشن بزرگ)

درس بیستم ( در کنار سفره)

سه شنبه

98/2/24

علوم

درس سیزدهم ( بعد از جشن) درس چهاردهم ( از گذشته تا آینده ی نان)

چهارشنبه

98/2/25

ریاضی

فصل هشتم (آمار و نمودار)

شنبه

98/2/28

املاء

درس شانزدهم (پرواز قطره ) درس هفدهم (مثل دانشمندان)

یکشنبه

98/2/29

نوشتاری

از صفحه ی93 تا آخر صفحه ی 103

دوشنبه

98/2/30

بخوانیم

از صفحه ی 102 تا آخر صفحه ی 115