تاریخ و ساعت
Thursday : 15/11/2018

   
 
 

برنامه آزمون های پایه دوم ابتدایی

 

بودجه بندی ارزیابی دوره ای سال تحصیلی 97-96(پایه دوم)

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

96/7/15

ارزیابی ورودی

کلیه آموخته های سال گذشته

شنبه

96/7/29

قرآن

درس اول(الف کوچک- سکون) -درس دوم (تشدید-اتصالات)- درس سوم (سوره حمد)

یکشنبه

96/7/30

هدیه ها

درس اول (هدیه خدا) – درس دوم (پرندگان چه می گویند؟)- درس سوم (خاطره ی ماه) – درس چهارم (مهربان تر از مادر)

دوشنبه

96/8/1

علوم

درس اول (زنگ علوم)- درس دوم (هوای سالم) – درس سوم (زندگی ما و گردش زمین 1 )

سه شنبه

96/8/2

املا

درس اول (کتابخانه ی کلاس ما) – درس دوم (مسجد محله ما) – درس سوم (خرس کوچولو)

چهارشنبه

96/8/3

نوشتاری

از یادآوری صفحه 9 تا آخر صفحه 30 کتاب نوشتاری

شنبه

968/6

ریاضی

فصل اول (عدد و رقم) – فصل دوم (جمع و تفریق اعداد دو رقمی)

یکشنبه

96/8/7

بخوانیم

از ستایش تا آخر صفحه 22 (شعر ستاره)

شنبه

96/9/4

ارزشیابی

شماره 1

ریاضی: (فصل 1 و 2) علوم: (فصل 1تا 4) فارسی: (درس 1 تا 3)

دوشنبه

96/9/20

قرآن

درس چهارم (سوره ناس ـه ، ه ) – درس پنجم (سوره فلق/تنوین ها) – درس ششم (سوره توحید/ـه ی) – درس هفتم (سوره نصر/فتح مکه/ ء همزه)

سه شنبه

96/9/21

هدیه ها

درس پنجم (وضو می گیریم) – درس ششم (پیامبران خدا) – درس هفتم (مهمان کوچک) – درس هشتم (جشن میلاد) – درس نهم (اهل بیت پیامبر) – درس دهم (خانواده مهربان)

چهارشنبه

96/9/22

علوم

درس چهارم(زندگی ما و گردش زمین 2) – درس پنجم (پیام رمز را پیدا کن 1) – درس ششم (پیام رمز را پیدا کن 2)

شنبه

96/9/25

ریاضی

فصل سوم (اشکال هندسی) – فصل چهارم (عددهای سه رقمی)

یکشنبه

96/9/26

املا

درس چهارم (مدرسه خرگوش ها) – درس پنجم (چوپان درستکار) – درس ششم (کوشا و نوشا) – درس هفتم (دوستان ما)

دوشنبه

96/9/27

نوشتاری

از صفحه 31 تا آخر صفحه 52

سه شنبه

96/9/28

بخوانیم

از صفحه 23 تا آخر صفحه 48

شنبه

96/10/30

ارزشیابی

شماره 2

ریاضی: (فصل 3 و4) علوم: (فصل 5 تا 8) فارسی: (درس 4 تا 6)

یکشنبه

96/11/29

قرآن

درس هشتم (سوره کوثر/ئـ/کودک خداپرست)

درس نهم (سوره عصر) – درس دهم (سوره فیل/اصحاب فیل/سوره ماعون) – درس یازدهم (سوره کافرون)

سه شنبه

96/12/1

هدیه ها

درس یازدهم (نماز بخوانیم) – درس دوازدهم (پدر مهربان) – درس سیزدهم (بهترین دوست) – درس چهاردهم (دعای باران) –

درس پانزدهم (بچه ها سلام! ...)

چهارشنبه

96/12/2

علوم

 

درس هفتم (اگر تمام شود) –درس هشتم (بسازیم و لذت ببریم) – درس نهم (سرگذشت دانه) – درس دهم (درون آشیانه) -
درس یازدهم (من رشد می کنم)

 

شنبه

96/12/5

ریاضی

فصل پنجم (اندازه گیری) – فصل ششم (جمع و تفریق اعداد سه رقمی)

یکشنبه

96/12/6

املا

درس هشتم (از همه مهربان تر)- درس نهم (زیارت) – درس دهم (هنرمند) – درس دوازدهم (فردوسی) – درس سیزدهم (ایران زیبا)

دوشنبه

96/12/7

نوشتاری

از صفحه 54 تا آخر صفحه 81

سه شنبه

96/12/8

بخوانیم

از صفحه 50 تا آخر صفحه 84

شنبه

96/12/12

ارزشیابی

شماره 3

ریاضی: (فصل 5تا 6) علوم: (7 تا 9) فارسی: (6 تا 11)

شنبه

97/2/1

ارزشیابی

شماره 4

ریاضی: ( فصل 6 و 7) علوم: (فصل 9 تا 11) فارسی: (درس 11 تا 14)

شنبه

97/2/8

قرآن

درس دوازدهم (سوره انشراح) – درس سیزدهم (سوره تین/قهرمان بت شکن) – درس چهاردهم (سوره قدر/باغی میان آتش)

یکشنبه

97/2/9

هدیه ها

درس شانزدهم (طبیعت زیبا) – درس هفدهم (وقت نماز) – درس هجدهم (راز خوش بختی) – درس نوزدهم (جشن بزرگ) – درس بیستم (در کنار سفره)

دوشنبه

97/2/10

علوم

درس دوازدهم (برای جشن آماده شویم) – درس سیزدهم (بعد از جشن) – درس چهاردهم (از گذشته تا آینده نان)

چهارشنبه

97/2/12

املا

درس چهاردهم (پرچم) – درس پانزدهم (نوروز) – درس شانزدهم (پرواز قطره) – درس هفدهم (مثل دانشمندان)

شنبه

97/2/15

ریاضی

فصل هفتم (کسر و احتمال) – فصل هشتم (آمار و نمودار)

یکشنبه

97/2/16

بخوانیم

از صفحه 85 تا آخر صفحه 114

دوشنبه

97/2/17

نوشتاری

از صفحه 82 تا آخر صفحه 103

شنبه

97/2/22

ارزشیابی

شماره 5

کلیه دروس آموخته شده در طول سال تحصیلی