نمونه‌های درسی
   
     
 
     
پایه دوم
 
علوم
 تاثیر هوای آلوده بر روی آبها
نمایش گردش زمین و بوجودآمدن شب و روز
ساخت ساعت آفتابی
        
فارسی
نمایش درس چغندر پربرکت
ریاضی
مبحث جمع و تفریق