فعالیت های فوق برنامه
   
 
 

فعالیت‌های هنری

دانش‌آموزان ششم در حال نقاشی کشیدن