بودجه بندی ارزیابی دوره ای سال تحصیلی 98-97 (پیش دبستانی)

تاریخ

مواد ارزیابی

هفته اول مهر

واحد کار علوم : آتش نشان آشنایی با مدرسه

واحد کار ریاضی : آموزش مفهوم چپ و راست

واحد کار فارسی (نشانه ها) : تصویرخوانی

واحد کار پرورشی : سوره توحید

مهارت زندگی : اهمیت سلام کردن

هفته دوم مهر

واحد کار علوم : پاییز و میوه های پاییزی

واحد کار ریاضی : آموزش جهت ها

واحد کار فارسی (نشانه ها) : تصویرخوانی

واحد کار پرورشی : تکرار سوره توحید

مهارت زندگی : آموزش مباحث بهداشت (طرز استفاده از سرویس های بهداشتی)

هفته سوم مهر

واحد کار علوم : خانواده

واحد کار ریاضی : آموزش خطوط (باز و بسته) به همراه اشکال هندسی

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای آ ا

واحد کار پرورشی : هم خوانی سوره توحید

مهارت زندگی : آموزش مواردی چون مقابله با خجالت و کم رویی

هفته چهارم مهر

واحد کار علوم : دانشمندان

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 2 با مفهوم کلی

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای بـ  ب

واحد کار پرورشی :  فردخوانی سوره توحید

مهارت زندگی : آموزش مقابله با خشم و عصبانیت

هفته اول آبان

واحد کار علوم : موجودات زنده

واحد کار ریاضی : آموزش مفهوم کمتر و بیشتر و آموزش چهارگوش

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای اَ  َ

واحد کار پرورشی : سوره فلق

مهارت زندگی : آموزش تنفس صحیح

هفته دوم آبان

واحد کار علوم : اعضای بدن

واحد کار ریاضی : آموزش مفهوم صفر و یک با مفهوم کلی به همراه آموزش سه گوش

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای تـ ت

واحد کار پرورشی : تکرار و مرور (سوره فلق) + روز دانش آموز

مهارت زندگی : کنترل رفتارهای ناگهانی

هفته سوم آبان

واحد کار علوم : روز و شب

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 3 با مفهوم کلی

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای ر ، ز

واحد کار پرورشی : هم خوانی سوره فلق

مهارت زندگی : آموزش بستن بندکفش

هفته چهارم آبان

واحد کار علوم : کتاب و کتابخوانی

واحد کار ریاضی : آموزش مفهوم دور و نزدیک به همراه آموزش دایره

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای مـ م

واحد کار پرورشی : فرد خوانی سوره فلق

مهارت زندگی : اهمیت بهداشت دست و مو ( بهداشت فردی)

هفته اول آذر

واحد کار علوم : حشرات

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 4 با مفهوم کلی

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای سـ س

واحد کار پرورشی : سوره کوثر

مهارت زندگی : آموزش مراقبت از بدن در حفظ بهداشت

هفته دوم آذر

واحد کار علوم : اهمیت دریا

واحد کار ریاضی: آموزش مفهوم چاق و لاغر  پهن و باریک

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای نـ ن

واحد کار پرورشی : تکرار و مرور سوره کوثر

مهارت زندگی : آموزش مهارت حل مسئله

هفته سوم آذر

واحد کار علوم : علائم راهنمایی رانندگی

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 5 با مفهوم کلی

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای د

واحد کار پرورشی : هم خوانی سوره کوثر

مهارت زندگی : آموزش تقویت عدم کم رویی

هفته چهارم آذر

واحد کار علوم : حواس پنجگانه

واحد کار ریاضی : آموزش مفهوم تند و کند در درک فضایی

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای شـ ش

واحد کار پرورشی : فرد خوانی سوره کوثر

مهارت زندگی : آموزش چگونگی کنترل نگرانی

هفته اول دی

واحد کار علوم : یلدا

واحد کار ریاضی : آموزش مفهوم عقب و جلو در مفهوم اعداد

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آمورش صدای اِ   ِ

واحد کار پرورشی : سوره والعصر

مهارت زندگی : آموزش مهارت پذیرایی از مهمان و احترام گذاشتن

هفته دوم دی

واحد کار علوم : زلزله

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 6 با مفهوم کلی

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای چـ چ

واحد کار پرورشی : تکرار و مرور سوره والعصر

مهارت زندگی : آموزش کنترل اضطراب در زمان حل مسئله

هفته سوم دی

واحد کار علوم : زمستان

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 7 با مفهوم کلی

واحد کار فارسی (نشانه ها ) : آموزش صدای اُ    ُ

واحد کار پرورشی : هم خوانی سوره والعصر

مهارت زندگی : آموزش مراقبت از خود و دیگران

هفته چهارم دی

واحد کار علوم : پوشاک زمستانی

واحد کار ریاضی : آموزش مفهوم کلفت و نازک

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای کـ ک

واحد کار پرورشی : فرد خوانی سوره والعصر

مهارت زندگی : آموزش مهارت ( استراحت کردن به موقع)

هفته اول بهمن

واحد کار علوم : خورشید

واحد کارریاضی : آموزش مفهوم زیر و رو

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای گـ گ

واحد کار پرورشی : سوره الناس

مهارت زندگی : آموزش لزوم استفاده از لباس گرم در فصل سرما

هفته دوم بهمن

واحد کار علوم : کشاورزی

واحد کار ریاضی : آموزش مفهوم طبقه بندی اشیاء در ابعاد

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای پـ پ

واحد کار پرورشی : تکرار و مرور

مهارت زندگی : آموزش حس مسئولیت در قبال لوازم شخصی

هفته سوم بهمن

واحد کار علوم : اهمیت بهداشت فردی

واحد کار ریاضی : آموزش قبل و بعد اعداد

واحد کار فارسی (نشانه ها ) : آموزش صدای فـ ف

واحد کار پرورشی : هم خوانی سوره الناس

مهارت زندگی : آموزش مهارت ارتباط برقرار کردن با دیگران با هر زبان گویش

هفته چهارم بهمن

واحد کار علوم : دامداری پرستاری

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 8 با مفهوم کلی

واحد کار فارسی ( نشانه ها) : آموزش صدای قـ ق

واحد کار پرورشی : فرد خوانی سوره الناس

مهارت زندگی : آشنایی با اهمیت کار پزشک و نترسیدن هنگام مراجعه به پزشک

هفته اول اسفند

واحد کار علوم : آب مایه حیات

واحد کار ریاضی : آموزش تقارن

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای لـ ل

واحد کار پرورشی : دعای سال تحویل

مهارت زندگی : آموزش مهارت اصراف نکردن

هفته دوم اسفند

واحد کار علوم : نیکوکاری

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 9 با مفهوم کلی

واحد کار فارسی نشانه ها) : آموزش صدای د

واحد کار پرورشی : تکرار و مرور

مهارت زندگی : مهارت احترام گذاشتن از خود تا به دیگران

هفته سوم اسفند

واحد کار علوم : گیاهان درختکاری

واحد کار ریاضی : تکرار و تمرین اعداد آموزش داده شده و معکوس اعداد آموزش داده شده

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای خـ خ

واحد کار پرورشی : تکرار و مرور

مهارت زندگی : آموزش مهارت مسئولیت پذیری در مقابل کاری که خواسته شده

هفته چهارم اسفند

واحد کار علوم : نوروز

واحد کار ریاضی : حل ماز و آموزش جدول شگفت انگیز

واحد کار فارسی (نشانه ها) : آموزش صدای جـ ج

واحد کار پرورشی : تکرار و مرور

مهارت زندگی : آموزش مهارت کنترل احساسات و اینکه حس چیست؟

هفته سوم فروردین

واحد کار علوم : فصل بهار

واحد کار ریاضی : آموزش مفهوم تناظر یک به یک

واحد کار فارسی (نشانه ها) : مرور مباحث آموزش داده شده

واحد کار پرورشی : آشنایی با 12 امام

مهارت زندگی : آموزش مهارت تا کردن لباس ها و مرتب کردن

هفته چهارم فروردین

واحد کار علوم : حیوانات اهلی و وحشی

واحد کار ریاضی : آموزش چپ و راست در تشخیص اشیاء در چند شکل

واحد کار فارسی (نشانه ها) : تکرار صداها با استفاده از داستان خوانی از روی تصویر

واحد کار پرورشی : مرور شعر 12 امام

مهارت زندگی : آموزش مهارت باز و بسته کردن دکمه لباس و نظافت آن

هفته اول اردیبهشت

واحد کار علوم : کره زمین

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 10 با مفهوم کلی

واحد کار فارسی (نشانه ها) : تکرار صداهای آموزش داده شده

واحد کار پرورشی : سوره حمد

مهارت زندگی : مهارت نه گفتن به کسانیکه نمی شناسیم (غریبه ها)

هفته دوم اردیبهشت

واحد کار علوم : مشاغل

واحد کار ریاضی : پیدا کردن اشکال هندسی در شکل های متفاوت

واحد کار فارسی (نشانه ها) : تکرار و تمرین صداهای آموزش داده شده

واحد کار پرورشی : تکرار و مرور سوره حمد

مهارت زندگی : آموزش مهارت انواع احساسات و کنترل آن ها

هفته سوم اردیبهشت

واحد کار علوم : پرندگان

واحد کار ریاضی : آموزش نوشتاری اعداد 1 تا 9

واحد کار فارسی (نشانه ها) : تکرار و تمرین

واحد کار پرورشی : هم خوانی سوره حمد

مهارت زندگی : آموزش مهارت بی اجازه باز نکردن درب منزل به روی غریبه ها و حتی آشنایان

هفته چهارم  اردیبهشت

واحد کار علوم : آشنایی با اماکن عمومی

واحد کار ریاضی : تکرار و تمرین تمامی مفاهیم و اعداد

واحد کار فارسی (نشانه ها) : تکرار و تمرین به صورت نمایش

واحد کار پرورشی : فرد خوانی سوره حمد

مهارت زندگی : آموزش مهارت کسب اجازه از والدین هنگام بیرون رفتن از خانه