بودجه‌بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی 1401-1400 (پیش‌دبستانی)

 

 

تاریخ

روز

مواد ارزیابی

هفته اول مهر

واحد کار علوم : آشنایی با سازمان آتش‌نشانی آشنایی با محیط مدرسه

واحد کار ریاضی : آموزش مفهوم چپ و راست

واحد کار فارسی: مباحث مربوط به تصاویر(تصویرخوانی)

واحد کار پرورشی : آموزش سوره توحید

واحد کار مهارت زندگی : آموزش اهمیت سلام کردن

هفته دوم مهر

واحد کار علوم : آشنایی با فصل پاییز و میوه‌های پاییزی

واحد کار ریاضی : آموزش مفاهیم بیرون و درون و جهت ها

واحد کار فارسی: مباحث مربوط به تصاویر(تصویرخوانی )

واحد کار پرورشی : تکرار و تمرین سوره توحید

واحد کار مهارت زندگی : آموزش مباحث بهداشت

(طرز استفاده از سرویس بهداشتی و مباحث مربوطه)

هفته سوم مهر

واحد کار علوم : آشنایی با خانواده و وظایف افراد در خانواده

واحد کار ریاضی : آموزش انواع خطوط (باز و بسته و خمیده)

واحد کار فارسی: آموزش صدای آ ا

واحد کار پرورشی : هم‌خوانی سوره توحید

واحد کار مهارت زندگی : شناخت احساسات

هفته چهارم مهر

واحد کار علوم : آشنایی با برخی از دانشمندان و تشکیل سایه‌ی اجسام مختلف

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 2

واحد کار فارسی: آموزش نشانه بـ  ب

واحد کار پرورشی :  تک خوانی سوره توحید

واحد کار مهارت زندگی : آموزش راه های مقابله با خشم و عصبانیت

هفته اول آبان

واحد کار علوم : آشنایی با موجودات زنده و ویژگی های آنها

واحد کار ریاضی : آموزش مفهوم کمتر و بیشتر

فارسی: آموزش صدای اَ  -َ

واحد کار پرورشی : آموزش سوره فلق

واحد کار مهارت زندگی : آموزش چگونگی تنفس صحیح

هفته دوم آبان

 

واحد کار علوم :آشنایی با اعضای بدن

واحد کار ریاضی : آموزش مفهوم عدد یک

واحد کار فارسی: آموزش نشانه تـ ت

واحد کار پرورشی : تکرار و تمرین سوره فلق

مهارت زندگی : آموزش چگونگی کنترل رفتارهای ناگهانی

هفته سوم آبان

واحد کار علوم : آشنایی با چگونگی به وجود آمدن روز و شب

واحد کار ریاضی:آشنایی با مفاهیم دور و نزدیک به همراه آموزش چگونگی رسم دایره

واحد کار فارسی: آموزش نشانه ر ، ز

واحد کار پرورشی : هم خوانی سوره فلق

واحد کار مهارت زندگی : آموزش بستن بندکفش

هفته چهارم آبان

واحد کار علوم : آشنایی با کتاب و کتابخوانی

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 3 + آشنایی با شکل سه‌گوش

واحد کار فارسی: آموزش نشانه مـ م

واحد کار پرورشی : تک خوانی سوره فلق

واحد کار مهارت زندگی : آموزش چگونگی مقابله با خجالت و کم‌رویی

هفته اول آذر

واحد کار علوم : آشنایی با حشرات

واحد کار ریاضی : آموزش مفاهیم پهن و باریک

واحد کار فارسی: آموزش نشانه سـ س

واحد کار پرورشی : آموزش سوره کوثر

واحد کار مهارت زندگی : آموزش راه های مراقبت از بدن و رعایت بهداشت

هفته دوم آذر

واحد کار علوم : آشنایی با اهمیت دریاها در زندگی

واحد کار ریاضی: آموزش عدد 4 + آشنایی با شکل چهارگوش

واحد کار فارسی: آموزش نشانه نـ ن

واحد کار پرورشی : تکرار و تمرین سوره کوثر

واحد کار مهارت زندگی : آموزش مهارت حل مسئله

هفته سوم آذر

واحد کار علوم :آشنایی با مقررات و علائم راهنمایی ‌و رانندگی

واحد کار ریاضی :آموزش مفاهیم سریع و کند

واحد کار فارسی: آموزش نشانه د

واحد کار پرورشی : هم خوانی سوره کوثر

واحد کار مهارت زندگی : آموزش مهارت تشکر کردن

هفته چهارم آذر

واحد کار علوم : آشنایی با مراسم شب یلدا

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 5

واحد کار فارسی : آموزش نشانه شـ ش

واحد کار پرورشی : تک خوانی سوره کوثر

واحدکار مهارت زندگی:آموزش آداب مربوط به غذاخوردن

هفته پنجم آذر

واحد کار علوم : مرور مباحث طول ماه

واحد کار ریاضی : تکرار و تمرین اعداد 2 تا 5

واحد کار فارسی : مرور نشانه های تدریس شده

واحد کار پرورشی : تکرار و تمرین سوره های توحید،فلق و کوثر

هفته اول دی

واحد کار علوم : آشنایی با فصل زمستان و میوه های این فصل

واحد کارریاضی:آموزش مفهوم قبل و بعد اعداد

واحد کار فارسی: آموزش صدای اِ -ِ

واحد کار پرورشی : آموزش سوره والعصر

واحد کار مهارت زندگی : آموزش نحوه پذیرایی و استقبال از مهمان

هفته دوم دی

واحد کار علوم :آموزش چگونگی به وجود آمدن زلزله

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 6

واحد کار فارسی: آموزش نشانه چـ چ

واحد کار پرورشی : تکرار و تمرین سوره والعصر

واحد کار مهارت زندگی : آموزش چگونگی کنترل اضطراب در مسائل مختلف

هفته سوم دی

واحد کار علوم : آشنایی با حواس پنجگانه

واحد کار ریاضی : آموزش مفهوم ضخیم و نازک

واحد کار فارسی: آموزش صدای اُ -ُ

واحد کار پرورشی : هم خوانی سوره والعصر

واحد کار مهارت زندگی : آموزش اهمیت استراحت‌کردن در طول شبانه روز

هفته چهارم دی

واحد کار علوم :آشنایی با پوشاک زمستانی

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 7

واحد کار فارسی : آموزش نشانه کـ ک

واحد کار پرورشی : تک خوانی سوره والعصر

واحد کار مهارت زندگی : آموزش لزوم استفاده از لباس گرم در فصل زمستان

هفته اول بهمن

واحد کار علوم : آشنایی با ستاره خورشید

واحد کارریاضی : آموزش مفهوم زیر و روی اجسام

واحد کار فارسی : آموزش نشانه گـ گ

واحد کار پرورشی :تک خوانی سوره الناس

واحد کار مهارت‌زندگی : آموزش مراقبت از خود

 

هفته دوم بهمن

واحد کار علوم : اهمیت کشاورزی - دامداری

واحد‌کار ریاضی:آموزش مفهوم طبقه‌بندی اشیاء

واحد کار فارسی: آموزش نشانه پـ پ

واحد کار پرورشی : تکرار و تمرین سوره الناس

واحد کار مهارت زندگی : آموزش حس مسئولیت پذیری در قبال لوازم شخصی

هفته سوم بهمن

واحد کار علوم :آموزش اهمیت رعایت بهداشت فردی

واحد کار ریاضی : آموزش قبل و بعد اعداد

واحد کار فارسی: آموزش نشانه فـ ف

واحد کار پرورشی : هم‌خوانی سوره الناس

واحد کار مهارت زندگی : آموزش مهارت ارتباط با هر زبان و گویش

هفته چهارم بهمن

واحد کار علوم :آشنایی با اهمیت کار پرستار

واحد کارریاضی : آموزش عدد 8

واحد کار فارسی : آموزش نشانه قـ ق

واحد کار پرورشی : تک خوانی سوره الناس

واحد کار مهارت زندگی : آشنایی با اهمیت کار پزشک و عدم ترس هنگام مراجعه به پزشک

هفته اول اسفند

واحد کار علوم : آشنایی با اهمیت آب در زندگی

واحد کار ریاضی : آموزش تقارن

واحد کار فارسی : آموزش نشانه لـ ل

واحد کار پرورشی : آموزش دعای تحویل سال

واحد کار مهارت زندگی : آموزش صرفه جویی و عدم اسراف

هفته دوم اسفند

واحد کار علوم : با هم بسازیم(به مناسبت جشن نیکوکاری )

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 9

واحد کار فارسی: آموزش نشانه ذ

واحد کار پرورشی : تکرار و تمرین دعای تحویل سال

واحد کار مهارت زندگی : آموزش لزوم احترام گذاشتن به دیگران

هفته سوم اسفند

واحد کار علوم : آشنایی با اهمیت گیاهان لزوم کاشت درخت (درختکاری)

واحد کار ریاضی : تکرار و تمرین اعداد آموزش داده‌شده و معکوس‌شماری اعداد

واحد کار فارسی: آموزش نشانه خـ خ

واحد کار پرورشی : هم خوانی دعای تحویل سال نو

واحد کار مهارت زندگی : آموزش حس مسئولیت پذیری در قبال کار

خواسته شده

هفته چهارم اسفند

واحد کار علوم : آموزش هفت سین(عید نوروز)

واحد کار ریاضی : آموزش جدول شگفت‌انگیز+ماز

واحد کار فارسی: آموزش نشانه جـ ج

واحد کار پرورشی : تک خوانی دعای تحویل سال نو

واحد کار مهارت زندگی : اهمیت توجه به بهداشت مو،ناخن و .....

هفته سوم فروردین

واحد کار علوم :آشنایی با فصل بهار

واحد کار ریاضی : آموزش مفهوم تناظر یک‌به‌یک

واحد کار فارسی: مرور مباحث آموزش داده شده

واحد کار پرورشی : آشنایی با 12 امام

واحد کار مهارت زندگی : آموزش تاکردن لباس‌ و مرتب‌کردن اتاق شخصی

هفته چهارم فروردین

واحد کار علوم : آشنایی با حیوانات اهلی و وحشی

واحد کار ریاضی : آموزش چپ و راست

واحد کار فارسی : تکرار و تمرین صداها با توجه به تصاویر

واحد کار پرورشی : تکرار و تمرین  شعر 12 امام

واحد کار مهارت زندگی : آموزش باز و بسته کردن دکمه لباس

هفته پنجم فروردین

واحد کار علوم :آشنایی با وسایل ارتباط جمعی(اینترنت، تلفن و ..)

واحد کار ریاضی : آموزش رسم چوب‌خط

واحد کار فارسی : تکرار و تمرین صداهای تدریس شده

واحد کار پرورشی : مهم خوانی شعر12 امام

واحد کار مهارت زندگی : آموزش استفاده بهینه از انرژی‌ها

هفته اول اردیبهشت

واحد کار علوم : آشنایی با سیاره زمین، انواع آب و هوای مناطق

واحد کار ریاضی : آموزش عدد 10

واحد کار فارسی : تکرار و تمرین صداهای آموزش داده شده (اول و آخر کلمات)

واحد کار پرورشی : آموزش سوره حمد

واحد کار مهارت زندگی : آموزش مهارت نه گفتن

هفته دوم اردیبهشت

واحد کار علوم : آشنایی با مشاغل

واحد کار ریاضی : آشنایی با اشکال هندسی

واحد کار فارسی:تشخیص صدای اول و آخر کلمات

واحد کار پرورشی : تکرار و تمرین سوره حمد

واحد کار مهارت زندگی : آموزش مهارت رعایت کردن حقوق دیگران

هفته سوم اردیبهشت

واحد کار علوم : آَشنایی با پرندگان

واحد کار ریاضی : آموزش نوشتاری اعداد 1 تا 9

واحد کار فارسی: کلمه سازی با نشانه های تدریس شده

واحد کار پرورشی : هم‌خوانی سوره حمد

واحد کار مهارت زندگی : آموزش عدم باز کردن درب منزل به روی افراد غریبه

هفته چهارم  اردیبهشت

واحد کار علوم : آشنایی با اماکن عمومی(کتابخانه،پارک و ...)

واحد کار ریاضی : تمرین رسم چوب خط با توجه به اعداد

واحد کار فارسی: تکرار و تمرین نشانه ها به شیوه نمایش

واحد کار پرورشی : تک خوانی سوره حمد

واحد کار مهارت زندگی : آموزش لزوم کسب اجازه از والدین هنگام بیرون رفتن از منزل