بودجه بندی ارزیابی دوره ای سال تحصیلی 96-95 (پیش دبستانی)

 

پاییز

زمستان

بهار

هفته اول

مهر:واحد کار (آتش نشان-آشنایی با مدرسه) زبان آموزی (تصویر خوانی)

آبان:واحد کار (پروردگار و موجودات زنده) زبان آموزی اَ  َ

آذر:واحد کار (حشـرات) زبان آموزی (سـ س)

دی:واحد کار (یلدا) زبان آموزی (صدای  اِ  ِ)

بهمن:واحد کار (خورشید) زبان آموزی (صدای گـ گ)

اسفند:واحد کار (آب مایه حیات)

زبان آموزی صدای (لـ ل)

اردیبهشت: واحدکار(کره زمین) تکرار صداهای آموزش داده شده

هفته دوم

مهر:واحد کار(پاییز و میوه های پاییزی) زبان آموزی (تصویر خوانی)

آبان:واحدکار(اعضای بدن-روز دانش آموز) زبان آموزی (صدای تـ ت)

آذر:واحدکار(دریا) زبان آموزی (صدای نـ ن)

دی:واحد کار(زلزله) زبان آموزی (صدای چـ چ)

بهمن: واحد کار(کشاورزی) زبان آموزی (صدای پـ پ)

اسفند:واحد کار(نیکوکاری) زبان آموزی (صدای ذ)

اردیبهشت:واحدکار (مشاغل) زبان آموزی تصویر خوانی (تکرار و تمرین)

هفته سوم

مهر:واحدکار(خانواده) زبان آموزی(صدای آ ا)

آبان:واحــدکار (روز-شب) زبان آموزی (صدای ر ز)

آذر:واحدکار (علائم راهنمایی رانندگی)

زبان آموزی(صدای د)

دی:واحدکار (زمستان) زبان آموزی (صدای اُ  ُ)

بهمن:واحدکار (بهداشت فردی و وطن)زبان آموزی (صدای فـ ف)

اسفند:واحدکار(گیاهان-درختکاری)

زبان آموزی (صدای خـ خ)

فروردین: واحدکار (بهار) زبان آموزی(تکرار و تمرین)

اردیبهشت: واحدکار (پرندگان،کوچ آن ها)

زبان آموزی(تکرارو تمرین)

هفته چهارم

مهر:واحدکار (دانشمندان) زبان آموزی (صدای بـ ب)

آبان:واحدکار (کتاب-کتابخوانی)زبان آموزی(صدای مـ م)

آذر:واحدکار (حواس پنجگانه)زبان آموزی(صدای  شـ ش)

دی:واحدکار (پوشاک زمستانی) زبان آموزی(صدای کـ ک)

بهمن:واحدکار (دامداری و پرستار) زبان آموزی (صدای قـ ق)

اسفند:واحدکار (نوروز) زبان آموزی(صدای جـ ج)

فروردین: واحدکار(حیوانات اهلی و وحشی) زبان آموزی در داستان خوانی از روی تصویر

اردیبهشت:واحدکار(آشنایی با اماکن عمومی)