بودجه‌بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی 1401-1400 (پایه اول)
 

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

 

موارد ارزیابی

یکشنبه

1400/8/23

 

قرآن

پیام قرآنی- حفظ سوره‌ی توحید و کوثر-

نعمت‌های خدا

سه شنبه

1400/8/25

املا

آب صدای (آ)- باران صدای (ب)- ابرصدای( اَ )- باد صدای (د)- مدرسه صدای (م)- کلاس صدای (س) توت صدای (او)

چهار شنبه

1400/8/26

 

علوم

زنگ علوم- سلام به من نگاه کن- سالم باش

شاداب باش

شنبه

1400/8/29

 

 

 

ریاضی

تم1(چپ ، راست-بالا ، پایین-رو ، زیر-ردیف، ستون- اشکال هندسی) تم2(شمارش1تا 5- الگویابی-جدول‌شگفت‌انگیز)-تم3(الگویابی- جدول شگفت‌انگیز-چوب خط) تم4(شمارش اعداد-گوشه- میله- جدول- چینه)  تم5(لبه-گوشه-جمع و تفریق -جدول‌ شگفت انگیز)

یکشنبه

1400/8/30

خوانداری

آب (آ)- باران (ب)- ابر (اَ)- باد (د)- مدرسه (م)- کلاس (س) توت (او)

 

شنبه

1400/11/2

 

قرآن

حفظ سوره ی عصر- پیام قرآنی( احترام به پدر و مادر)- روخوانی لوحه های 4 تا7

دو شنبه

1400/11/4

علوم

دنیای جانوران- دنیای گیاهان زمین خانه‌ی پرآب ما

 

سه شنبه

1400/11/5

املا

صدای(ت)- صدای (ر)- صدای(ن)-صدای (ایـ یـ ی ای)- صدای(ز)-صدای(اِ ـِ ـه ه )- صدای(ش)- صدای(یـ ی)- صدای(اُ)-صدای(ک)- صدای(و)- صدای(پ)- صدای(گ)- صدای(خ)- صدای(ق)- صدای (ل)- صدای(ج)

 

شنبه

1400/11/9

ریاضی

تم6(جمع و تفریق-تقارن) تم7(جمع و تفریق - عددنویسی1و2-تقارن-الگو) تم8(عدد نویسی 3و4- اندازه گیری-جدول - الگو) تم 9(عدد نویسی صفر و 5- جمع و تفریقتقارن) تم10(عددنویسی6و7-جدول-تقارن اندازه‌گیری- چینه)  تم11 (عدد نویسی 8آموزش< = > - استفاده از شابلون)

 

یکشنبه

1400/11/10

خوانداری

صدای(ت)- صدای (ر)- صدای(ن)-صدای(ایـ یـ ی ای)- صدای(ز)-صدای (اِ ـِ ـه ه)- صدای(ش)- صدای(یـ ی)- صدای(اُ)-صدای(ک)- صدای(و)- صدای(پ)- صدای(گ)- صدای(خ)- صدای(ق)- صدای (ل)- صدای(ج)

 

یکشنبه

 

1400/11/15

قرآن

حفظ سوره ی ناس و حمد- مهربان‌ترین معلم- لوحه‌های  9تا12- هدیه با ارزش-کودک مسلمان- پیام قرآنی نماز- لوحه‌های 13و14

سه شنبه

 

1400/11/17

املا

خروس خوش‌آواز(اُ استثناء)-صدای(هـ ـهـ ـه ه)-صدای (چ)-صدای(ژ)-درس خواهر(خوا)

 

چهارشنبه

 

1400/11/18

علوم

زمین خانه سنگی ما- چه می خواهم بسازم؟- زمین خانه خاکی ما- در اطراف ما هوا وجود دارد-دنیای سرد و گرم

شنبه

1400/12/23

ریاضی

تم12(عددنویسی 9 - < = > -  جدول 9تایی- اندازه‌گیری)تم 13(عددنویسی10-جمع دورقم-جدول نظام‌مند-چوبخط-تقارن) تم14(تفریق اندازه‌گیری- جمع سه عدد- تقارن) تم15 (دسته‌بندی جدول یکی ده‌تایی- اندازه‌گیری تقارن) تم 16(جدول یکی ده‌تایی-عددنویسی 10تا19-جمع دو عدد) تم17(جمع سه و چهار عدد - < = > - محور) و تم 18و19و20

دوشنبه

 

1400/12/24

 

خوانداری

خروس خوش‌آواز(اُ استثناء)- صدای (هـ ـهـ ـه ه)-صدای (چ)- (ژ)- درس خواهر(خوا)

 

یکشنبه

1401/2/18

 

 

قرآن

حفظ سوره ی فلق و نصر-لوحه‌های 16 تا20- پیام قرآنی پاکیزگی-لوحه‌های22تا 32- پیام قرآنی علم و دانش-کلاس قرآن-پیامبران خدا-حضرت موسی

سه‌شنبه

1401/2/20

علوم

از خانه تا مدرسه-آهن‌ربای من-از گذشته تا آینده

شنبه

1401/2/24

ریاضی

تم 21 (جمع چهار عددی- مسئله- اندازه‌گیری- آموزش بلندترین و کوتاه‌ترین- ساعت)                                                                تم 22 تا 25 (شمارش 6تا 6تا، شمارش 7تا7تا، شمارش8تا8تا، شمارش9تا9تا و شمارش 10تا10تا- مسئله ساعت - < = >- جمع و تفریق چهار عدد-عدد نویسی به حروف و عدد0تا 99- معرفی عدد100- محور - اشکال هندسی - سبک و سنگین)

یکشنبه

1401/2/25

املا

نشانه های عربی(از درس در بازار تا آخر درس بیست و دوم نشانه ظ)

سه شنبه

1401/2/27

خوانداری

مطالب آموخته‌شده در طول سال تحصیلی