بودجه بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی 1400-1399 (پایه اول)
 

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

99/8/24

قرآن

پیام قرآنی- حفظ سوره‌ی توحید و کوثر-

نعمت‌های خدا

دوشنبه

99/8/26

علوم

زنگ علوم- سلام به من نگاه کن-

سالم باش، شاداب باش

سه شنبه

99/8/27

املا

آب صدای (آ)- باران صدای (ب)- ابرصدای( اَ )- باد صدای (د)-

 مدرسه صدای (م)- کلاس صدای (س) توت صدای (او)

شنبه

99/9/1

ریاضی

تم1(چپ ، راست-بالا ، پایین-رو ، زیر-ردیف، ستون- اشکال هندسی)

تم2(شمارش1تا 5- الگویابی-جدول‌شگفت‌انگیز)

تم3(الگویابی- جدول شگفت‌انگیز-چوب خط)

تم4(شمارش اعداد-گوشه- میله- جدول- چینه)

 تم5(لبه-گوشه-جمع و تفریق -جدول‌ شگفت انگیز)

دوشنبه

99/9/3

خوانداری

آب (آ)- باران (ب)- ابر (اَ)- باد (د)- مدرسه (م)- کلاس (س) توت (او)

دوشنبه

99/10/29

قرآن

حفظ سوره ی عصر- پیام قرآنی( احترام به پدر و مادر)-

روخوانی لوحه های 4 تا7

چهارشنبه

99/11/1

علوم

دنیای جانوران- دنیای گیاهان زمین خانه‌ی پرآب ما

شنبه

99/11/4

ریاضی

تم6(جمع و تفریق-تقارن)

تم7(جمع و تفریق - عددنویسی1و2-تقارن-الگو)

تم8(عدد نویسی 3و4- اندازه گیری-جدول - الگو)

تم 9(عدد نویسی صفر و 5- جمع و تفریقتقارن)

تم10(عددنویسی6و7-جدول-تقارن اندازه‌گیری- چینه)

  تم11 (عدد نویسی 8آموزش< = > - استفاده از شابلون)

یکشنبه

99/11/5

املا

صدای(ت)- صدای (ر)- صدای(ن)-صدای(ایـ یـ ی ای)- صدای(ز)-

صدای (اِ ـِ ـه ه)- صدای(ش)- صدای(یـ ی)- صدای(اُ)-صدای(ک)-

صدای(و)- صدای(پ)- صدای(گ)- صدای(خ)- صدای(ق)-

صدای (ل)- صدای(ج)

چهارشنبه

99/11/8

خوانداری

صدای(ت)- صدای (ر)- صدای(ن)-صدای(ایـ یـ ی ای)- صدای(ز)-

صدای (اِ ـِ ـه ه)- صدای(ش)- صدای(یـ ی)- صدای(اُ)-صدای(ک)-

صدای(و)- صدای(پ)- صدای(گ)- صدای(خ)- صدای(ق)-

صدای (ل)- صدای(ج)

شنبه

99/12/16

قرآن

حفظ سوره ی ناس و حمد- مهربان‌ترین معلم- لوحه‌های  9تا12-

هدیه با ارزش-کودک مسلمان- پیام قرآنی نماز- لوحه‌های 13و14

دوشنبه

99/12/18

علوم

زمین خانه سنگی ما- چه می خواهم بسازم؟- زمین خانه خاکی ما-

در اطراف ما هوا وجود دارد- دنیای سرد و گرم

سه شنبه

99/12/19

املا

خروس خوش‌آواز(اُ استثناء)-صدای(هـ ـهـ ـه ه)-صدای (چ)-صدای(ژ)-

درس خواهر(خوا)

شنبه

99/12/23

ریاضی

تم12(عددنویسی 9 - < = > -  جدول 9تایی- اندازه‌گیری)

تم 13(عددنویسی10-جمع دورقم-جدول نظام‌مند-چوبخط-تقارن)

تم14(تفریق اندازه‌گیری- جمع سه عدد- تقارن)

تم15 (دسته‌بندی جدول یکی ده‌تایی- اندازه‌گیری تقارن)

تم 16(جدول یکی ده‌تایی-عددنویسی 10تا19-جمع دو عدد)

تم17(جمع سه و چهار عدد - < = > - محور)

و تم 18و19و20

دوشنبه

99/12/25

 

خوانداری

خروس خوش‌آواز(اُ استثناء)- صدای (هـ ـهـ ـه ه)-صدای (چ)- (ژ)-

درس خواهر(خوا)

یکشنبه

1400/2/19

قرآن

حفظ سوره ی فلق و نصر-لوحه‌های 16 تا20- پیام قرآنی پاکیزگی-

لوحه‌های22تا 32- پیام قرآنی علم و دانش- کلاس قرآن-

پیامبران خدا- حضرت موسی

سه‌شنبه

1400/2/21

علوم

از خانه تا مدرسه- آهن‌ربای من- از گذشته تا آینده

شنبه

1400/2/25

ریاضی

تم 21 (جمع چهار عددی- مسئله- اندازه‌گیری- آموزش بلندترین و کوتاه‌ترین- ساعت) 

 تم 22 تا 25 (شمارش 6تا 6تا، شمارش 7تا7تا، شمارش8تا8تا، شمارش9تا9تا و شمارش 10تا10تا

 مسئله ساعت - < = > - جمع و تفریق چهار عدد-

عدد نویسی به حروف و عدد0تا 99-  معرفی عدد100-

محور - اشکال هندسی - سبک و سنگین)

یکشنبه

1400/2/26

املا

از درس در بازار تا آخر درس بیست و دوم(نشانه ظ)

سه شنبه

1400/2/28

خوانداری

مطالب آموخته‌شده در طول سال تحصیلی