تاریخ و ساعت
Thursday : 15/11/2018

   
 
 

برنامه آزمون های پایه اول ابتدایی

بودجه بندی ارزیابی دوره ای سال تحصیلی 97-96 (پایه اول)

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

96/7/15

ارزیابی ورودی

کلیه آموخته های سال گذشته

شنبه

96/7/29

قرآن

پیام قرآنی-حفظ سوره های توحید و کوثر-نعمتهای خدا

دوشنبه

96/8/1

علوم

زنگ علوم-سلام به من نگاه کن-سالم باش-شاداب باش

سه شنبه

96/8/2

املا

آب (صدای آ)-باران (صدای ب)- ابر (صدای اَ)- باد (صدای د)

شنبه

96/8/6

ریاضی

تم 1(چپ و راست-بالا و پایین-رو و زیر-ردیف و ستون-کمک کردن- اشکال هندسی-شمارش اعداد 1تا 5) - تم 2(شمارش 1 تا 5 الگویابی-جدول شگفت انگیز) تم 3( الگویابی-جدول چوب خط) تم 4 (شمارش اعداد- گوشه و میله-جدول-چینه) تم 5 (لبه و گوشه-آموزش جمع و تفریق-

جدول شگفت انگیز)

یکشنبه

96/8/7

بخوانیم

آب (آ) باران (ب) ابر (اَ) باد (د)

شنبه

96/9/4

ارزشیابی

شماره 1

علوم: (فصل1تا3) ریاضی: (تم 1تا6) فارسی: صداهای|(آ ،ب، اَ، د، م، س)

دوشنبه

96/9/20

قرآن

حفظ سوره ی عصر –پیام قرآنی احترام به پدر و مادر-هدیه پدر بزرگ-روخوانی لوحه های 4 تا 7

چهارشنبه

96/9/22

علوم

دنیای جانوران- دنیای گیاهان-زمین خانه پر آب ما

شنبه

96/9/25

ریاضی

تم 6(جمع و تفریق –تقارن)- تم 7(جمع و تفریق-جدول-عددنویسی 1 و2-تقارن-الگو) – تم 8(عددنویسی 3و4-اندازه گیری-جدول –الگو) تم 9 (عددنویسی صفر و 5-جمع و تفریق-تقارن) – تم 10(عددنویسی 6و 7- جدول-تقارن-اندازه گیری-چینه)- تم11(عددنویسی 8-آموزش < = > - استفاده از شابلون)

یکشنبه

96/9/26

املا

مدرسه (صدای م) – کلاس (صدای س)-توت (صدای او) – تاب (صدای ت)- مادر (صدای ر) – نان (صدای ن) – ایران (صدای ای)-سرباز (صدای ز)-استخر (صدای اِ) – گوش شنوا (صدای ش)-دریا (صدای ی)-اردک (صدای اُ )

سه شنبه

96/9/28

بخوانیم

مدرسه (صدای م) – کلاس (صدای س)-توت (صدای او) – تاب (صدای ت)- مادر (صدای ر) – نان (صدای ن) – ایران (صدای ای)-سرباز (صدای ز)-استخر (صدای اِ) – گوش شنوا (صدای ش)-دریا (صدای ی)-اردک (صدای اُ )

شنبه

96/10/30

ارزشیابی

شماره 2

علوم: (فصل4تا8) فارسی: (صدای (او، ت، ر، ن، ای، ز، اِ، ش، ی، اُ )

ریاضی: تم 7 تا 13

یکشنبه

96/11/29

قرآن

حفظ سوه ناس و حمد-مهربان ترین معلم – لوحه های 9تا 12-هدیه ی با ارزش-کودک مسلمان-پیام قرآنی نماز-لوحه های 13 و 14

چهارشنبه

96/12/2

علوم

زمین خانه سنگی ما-چه می خواهم بسازم؟ - زمین خانه خاکی ما- در اطراف ما هوا وجود دارد- دنیای سرد و گرم

شنبه

96/12/5

ریاضی

تم 12(عدد نویسی 9- < = > -جدول 9تایی – اندازه گیری)- تم 13(عددنویسی 10- جمع دو رقم-جدول نظام مند-چوب خط-تقارن)- تم14(تفریق-اندازه گیری-جمع سه رقم-تقارن)- تم15(دسته بندی-جدول یکی ده تایی-اندازه گیری-تقارن)-تم16(جدول یکی 10تایی-عددنویسی10-19- جمع دو رقم)- تم17(جمع سه و چهار رقمی- < = > -محور) – تم18 تم19- تم20

یکشنبه

96/12/6

املا

لک لک (صدای ک) –ورزش (صدای و) –پرواز (صدای پ) – جنگل (صدای گ) – روز برفی (صدای ف) – درخت (صدای خ) – همکاری ( صدای ق) – گل (ل) نارنج و برنج (ج) – خروس خوش آواز (  ُ استتثنا) – مهتاب (هـ) – چشمه و چراگاه (چ) – ژاله و منیژه (ژ) - کتاب خوانی (خوا)

سه شنبه

96/12/8

بخوانیم

(صدای گ) – روز برفی (صدای ف) – درخت (صدای خ) – همکاری ( صدای ق) – گل (ل) نارنج و برنج (ج) – خروس خوش آواز (  ُ استتثنا) – مهتاب (هـ) – چشمه و چراگاه (چ) – ژاله و منیژه (ژ) – کتاب خوانی (خوا)

شنبه

96/12/12

ارزشیابی

شماره 3

علوم: (فصل 9تا11) ریاضی: (14تا20)

فارسی: صدای (ک، و، پ، گ، ف، خ، ق، ل، ج، ه ، چ، ژ،ّ ، خوا)

شنبه

97/2/1

ارزشیابی

شماره 4

علوم: (12 تا 14) فارسی: صدای (ص، ذ، ع) ریاضی: (تم20 تا 25)

شنبه

97/2/8

قرآن

حفظ سوره فلق و نصر – لوحه های 16 تا20 – پیام قرآنی پاکیزگی – لوحه های 22 تا 32 – پیام قرآنی علم و دانش- کلاس قرآن – پیامبران خدا – حضرت موسی

دوشنبه

97/2/10

علوم

از خانه تا مدرسه – آهن ربای من – از گذشته تا آینده

چهارشنبه

97/2/12

املا

مطالب آموخته شده در طول سال تحصیلی

شنبه

97/2/15

ریاضی

تم 21 (جمع چهار رقمی-مسئله- اندازه گیری-آموزش از بلند تا کوتاه ترین-ساعت) – تم 22 تا انتهای تم 25 (شمارش 6تا6تایی – 7تا7تایی-8تا8تایی-9تا9تایی-مسئله-ساعت- < = > - جمع و تفریق چهاررقمی- عددنویسی به عدد و حروف از 0 تا 99- معرفی عدد 100-محور-اشکال هندسی-سبک و سنگین)

یکشنبه

97/2/16

بخوانیم

مطالب آموخته شده در طول سال تحصیلی

شنبه

97/2/22

ارزشیابی

شماره 5

کلیه دروس آموخته شده در طول سال تحصیلی