تاریخ و ساعت
Thursday : 15/11/2018

   
 
 

برنامه آزمون های پایه سوم ابتدایی

 

بودجه بندی ارزیابی دوره ای سال تحصیلی 97-96 (پایه سوم)

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

96/7/15

ارزیابی ورودی

کلیه آموخته های سال گذشته

شنبه

96/7/29

قرآن

از جلسه اول اذان، اقامه و اذکار نماز، تمرین حروف ساکن تا انتهای تمرین تنوین

یکشنبه

96/7/30

هدیه ها

از ابتدای درس اول تا انتهای درس سوم

دوشنبه

96/8/1

علوم

از ابتدای درس زنگ علوم تا آخر درس مواد اطراف ما

سه شنبه

96/8/2

املا

از ابتدای درس محله ما تا انتهای درس آسمان آبی، طبیعت پاک

چهارشنبه

96/8/3

نوشتاری

درس 1 (محله ما) – درس 2 (زنگ ورزش) –

درس 3 (آسمان آبی، طبیعت پاک)

شنبه

96/8/6

ریاضی

از ابتدای فصل 1 تا ابتدای ارزش مکانی (فصل2)

یکشنبه

96/8/7

بخوانیم

درس 1 (محله ما) – درس 2 (زنگ ورزش) –

درس 3 (آسمان آبی، طبیعت پاک)

دوشنبه

96/8/8

اجتماعی

درس 1(من به دنیا آمدم) – درس 2(من بزرگتر شده ام) – درس 3 (آیا ما مثل هم هستیم) – درس 4 (اعضا خانواده) – درس 5 (خانواده ام را دوست دارم) – درس 6 (تغییر در خانواده)

شنبه

96/9/4

ارزشیابی

شماره 1

ریاضی: (فصل 1 ) فارسی: (درس 1 تا 4) علوم: (فصل 1 تا 4)

دوشنبه

96/9/20

قرآن

از ابتدای یادآوری تشدید تا ابتدای روز بیست و دوم سوره شعرا

سه شنبه

96/9/21

هدیه ها

از ابتدای درس چهارم تا انتهای درس نهم

چهارشنبه

96/9/22

علوم

از ابتدای درس اندازه گیری مواد تا انتهای درس نور و مشاهده ی اجسام

شنبه

96/9/25

ریاضی

فصل 2 از ابتدای ارزش مکانی

تا فصل 4- ضرب ص 64

یکشنبه

96/9/26

املا

از ابتدای درس آواز گنجشک تا انتهای درس پیراهن بهشتی

دوشنبه

96/9/27

نوشتاری

درس4- آواز گنجشک- درس 5-بلدرچین و برزگر- درس6-فداکاران – درس7-کار نیک – درس 8-پیراهن بهشتی

سه شنبه

96/9/28

بخوانیم

درس4- آواز گنجشک- درس 5-بلدرچین و برزگر- درس6-فداکاران – درس7-کار نیک – درس 8-پیراهن بهشتی

چهارشنبه

96/9/29

اجتماعی

درس7-از بزرگترها قدردانی کنیم – درس 8-چرا باهم همکاری می کنیم- درس 9-مقررات خانه ما – درس 10-نیازهای خانواده چگونه تامین می شود- درس 11-منابع – درس 12-درست مصرف کنیم

شنبه

96/10/30

ارزشیابی

شماره 2

ریاضی: (فصل 2 ) فارسی: (درس 5 تا 8 ) علوم: (فصل 5تا 8)

یکشنبه

96/11/29

قرآن

از ابتدای روز بیست و دوم سوره شعرا تا ابتدای قصه ی آیه ها(پیامبری حضرت موسی)

سه شنبه

96/12/1

هدیه ها

از ابتدای درس دهم تا آخر درس 17

چهارشنبه

96/12/2

علوم

از ابتدای درس جست و جو کنیم و بسازیم تا انتهای

درس هرکدام جای خود (1)

شنبه

96/12/5

ریاضی

فصل 4 از ابتدای ضرب ص64 تا انتهای فصل6

یکشنبه

96/12/6

املا

از ابتدای درس بوی نرگس تا انتهای درس ایران آباد

یکشنبه

96/12/7

نوشتاری

درس 9-بوی نرگس- درس 10-یار مهربان- درس 11-نویسند بزرگ-

درس 12-ایران عزیز- درس 13-آزاد- درس 14-ایران آباد

سه شنبه

96/12/8

بخوانیم

درس 9-بوی نرگس- درس 10-یار مهربان- درس 11-نویسنده بزرگ-

درس 12- ایران عزیز- درس 13-آزاد- درس 14-ایران آباد

چهارشنبه

96/12/9

اجتماعی

درس 13-بازیافت- درس 14-خانه ام را دوست دارم- درس 15-خانه ها با هم تفاوت دارند- درس 16-خانه شما چه شکلی است؟ 17-از خانه محافظت کنیم- درس18-مدرسه دوست داشتنی ما- درس 19-مکانهای مدرسه را بشناسیم

شنبه

96/12/12

ارزشیابی

شماره 3

ریاضی: (فصل 3 و 4 ) فارسی: (درس 9 تا 13) علوم: (درس 9 و 10)

شنبه

97/2/1

ارزشیابی

شماره 4

ریاضی: (فصل 5) علوم: (درس 11 و 12) فارسی: (درس 13 تا 15)

شنبه

97/2/8

قرآن


از ابتدای قصه ی آیه ها ((پیامبری حضرت موسی)) تا انتهای ص 123

 

یکشنبه

97/2/9

هدیه ها

از ابتدای درس 18 تا انتهای درس 20

دوشنبه

97/2/10

علوم

از ابتدای درس هرکدام جای خود (2) تا انتهای درس از گذشته تا آینده

چهارشنبه

97/2/12

املا

از ابتدای درس دریا تا انتهای درس چشمهای آسمان

شنبه

97/2/15

ریاضی

فصل 7-آمار و احتمال – فصل 8-ضرب عددها

یکشنبه

97/2/16

بخوانیم

درس 15-دریا – درس 16-اگر جنگل نباشد- درس17-چشمهای آسمان

دوشنبه

97/2/17

اجتماعی

از ابتدای درس 20 خانه شما کجاست تا انتهای فصل هفتم از خانه تا مدرسه

سه شنبه

97/2/18

نوشتاری

درس 15-دریا – درس 16-اگر جنگل نباشد- درس17-چشمهای آسمان

شنبه

97/2/22

ارزشیابی

شماره 5

کلیه دروس آموخته شده در طول سال