تاریخ و ساعت
 
Monday : 04/07/2022

 
     
 
     
 
 

بودجه‌بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی 1401-1400 (پایه سوم)

 

 

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

یکشنبه

1400/8/23

 

قرآن

تا ابتدای صفحه 36 تمرین حروف ناخوانا (1)

 

دو شنبه

1400/8/24

 

هدیه

درس 1(آستین‌های خالی) -درس 2(غروب یک روز بهاری) - درس 3(همیشه با من)

درس4(در کاخ نمرود) درس 5(روز دهم)

 

سه شنبه

1400/8/25

 

املا

درس 1(محله‌ی ما) - درس 2(زنگ ورزش) - درس3(آسمان آبی طبیعت پاک) - درس4 (آواز گنجشک) - درس 5(بلدر چین و برزگر)

چهار شنبه

1400/8/26

 

علوم

درس 1(زنگ علوم ) درس2(خوراکی‌ها)

درس 3(مواد اطراف ما) درس 4(اندازه‌گیری - مواد)

شنبه

1400/8/29

 

 

ریاضی

فصل 1(الگوها) فصل 2(عددهای چهار رقمی) فصل 3(از ابتدای فصل تا ابتدای "کاربرد کسر

در اندازه‌گیری "تا انتهای صفحه 48)

یکشنبه

1400/8/30

 

 

خوانداری

درس 1(محله‌ی ما) - درس 2(زنگ ورزش) - درس3(آسمان آبی طبیعت پاک) - درس4 (آواز گنجشک) - درس 5(بلدر چین و برزگر)

دوشنبه

1400/9/1

 

اجتماعی

درس1(من به دنیا آمدم) درس2 (من بزرگتر شدم) درس3 (آیا ما مثل هم هستیم؟)

درس4 (اعضای خانواده) درس 5 (خانواده‌ام را دوست دارم) درس6 (تغییر در خانواده)

سه شنبه

1400/9/2

 

نگارش

درس 1(محله‌ی ما) - درس 2(زنگ ورزش) -

درس3(آسمان آبی طبیعت پاک) -

درس4 (آواز گنجشک) - درس 5(بلدر چین و برزگر)

شنبه

1400/11/2

 

قرآن

از ابتدای صفحه ی 37 ( تمرین حروف ناخوانا(3) تا انتهای صفحه 64  آیه الکرسی

یکشنبه

1400/11/3

 

 

هدیه

درس6(بانوی قهرمان)- درس7(بوی بهشت )-

درس 8(جشن تکلیف)-درس 9 (گفتگو با خدا)-

درس 10(ماه مهمانی خدا)-

درس 11( عید مسلمانان)

 

دوشنبه

1400/11/4

 

علوم

درس 5(آب ماده‌ی با ارزش)- درس 6 (زندگی ما و آب)- درس 7(نور و مشاهده‌ی اجسام)-

درس 8(جستجو کنیم و بسازیم)

 

سه شنبه

1400/11/5

 

املا

درس6 (فداکاران)- درس 7 (کار نیک)-

درس 8 (پیراهن بهشتی) -درس 9 (بوی نرگس)- درس 10(یار مهربان)

چهار شنبه

1400/11/6

 

اجتماعی

 

 

 

 

درس 8 (چرا با هم همکاری می‌کنیم)-

درس 9 (مقررات خانه‌ی ما)-

درس10(نیازهای خانواده چگونه تامین می‌شود)- درس 11(منابع)-درس 12(درست مصرف کنیم)-درس 13(بازیافت)

 

 شنبه

1400/11/9

 

 

 

ریاضی

فصل3 (از ابتدای صفحه 49 کاربرد کسر در اندازه‌گیری)- فصل4 (ضرب و تقسیم)-

فصل5 (تا انتهای مبحث محیط صفحه 87)

یکشنبه

1400/11/10

 

خوانداری

 

درس6 (فداکاران) - درس7 (کار نیک)-

درس 8 (پیراهن بهشتی)- درس 9 (بوی نرگس)-

درس 10(یار مهربان)

 

دوشنبه

1400/11/11

 

نگارش

درس 6 (فداکاران)  - درس 7 (کار نیک)

درس 8(پیراهن بهشتی)-  درس 9 (بوی نرگس)-

درس 10(یار مهربان)

یکشنبه

1400/12/15

 

قرآن

صفحه 65 پیام قرآنی تا انتهای صفحه 91 سوره طه آیه 40تا50

دو شنبه

1400/12/16

 

 

 

هدیه

درس 12(سخن آسمانی)-

درس13(انتخاب پروانه)-

درس 14(ام ابیها )-

درس 15(همسفر ناشناس)-

درس 16(داناترین مردم)-

درس 17(خواب شیرین)

سه شنبه

1400/12/17

املا

درس 11(نویسنده‌ی بزرگ)- درس 12  (ایران عزیز)- درس13(درس آزاد)- درس 14(ایران آباد)

چهار شنبه

1400/12/18

 

علوم

درس 9(نیرو همه جا (1) )-درس 10  (نیرو همه‌جا (2) )- درس 11(بکارید و ببینید)

شنبه

1400/12/21

 

ریاضی

 

فصل 5 از ابتدای صفحه‌ی 88 (اندازه‌ی سطح) -فصل 6 جمع و تفریق- فصل 7 تا ابتدای نمودار دایره‌ای صفحه 124

یکشنبه

1400/12/22

 

 

اجتماعی

 

درس14(خانه ام را دوست دارم)

درس 15(خانه‌ها با هم تفاوت دارند)-

درس 16(خانه‌ی شما چه شکلی است؟)

درس 17(از خانه محافظت کنیم)

درس 18(مدرسه‌ی دوست‌داشتنی ما )-

دوشنبه

1400/12/23

 

نگارش

درس 11(نویسنده بزرگ)-

درس 12(ایران عزیز)

درس13(درس آزاد)- درس 14(ایران آباد)

سه شنبه

1400/12/24

 

خوانداری

درس 11 (نویسنده ی بزرگ)

درس 12(ایران عزیز)-

درس13(درس آزاد)- درس 14(ایران آباد)

یکشنبه

1401/2/18

 

قرآن

صفحه 92 قصه‌ی آیه‌ها "به سوی مبارزه‌ی بزرگ" تا صفحه 124 انتهای کتاب

 

دوشنبه

1401/2/19

 

هدیه

 

درس16(داناترین مردم)-درس17(خواب شیرین)-

درس 18(آیینه سخنگو)- درس 19(گندم از گندم بروید)- درس 20(باغ همیشه بهار)

سه‌شنبه

1401/2/20

علوم

درس 12(هر کدام جای خود(1) )-

درس 13(هرکدام جای خود (2) )-درس14(ازگذشته تا آینده)

چهارشنبه

1401/2/21

 

اجتماعی

درس 19(مکان‌های مدرسه را بشناسیم)-

درس20 (خانه‌ی شما کجاست؟)

درس 21(جهت‌های اصلی)-

درس 22(پست)-

درس 23(ایمنی در کوچه و خیابان)

شنبه

1401/2/24

ریاضی

 

فصل 7(صفحه 124نمودار دایره‌ای)-        

      فصل 8(ضرب عددها تا انتهای کتاب)

 

یکشنبه

1401/2/25

 

املا

درس 15(دریا)-

درس 16(اگر جنگل نباشد)-

درس 17(چشم‌های آسمان)

 

دو شنبه

1401/2/26

 

نگارش

درس 15(دریا)-

درس 16(اگر جنگل نباشد)-

درس 17(چشم‌های آسمان)

 

سه‌شنبه

1401/2/27

 

خوانداری

درس 15(دریا)-

درس 16(اگر جنگل نباشد)-

درس 17(چشم‌های آسمان)