تاریخ و ساعت
Saturday : 08/08/2020

   
 
 

برنامه آزمونهای پایه دهم در سال تحصیلی 98-97

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

مواد ارزیابی

شنبه

97/7/14

ریاضی

فصل اول

سه شنبه

97/7/17

زبان

درس اول تا آخر صفحه 29

شنبه

97/7/21

فیزیک

تا ابتدای چگالی

شنبه

97/7/21

شیمی

یادآوری مفاهیم (مفاهیم عنصر- ترکیب ذرات ریزاتمی- رابطه انرژی هسته ای)

سه شنبه

97/7/24

دین و زندگی

درس 1 و 2 (هدف آفرینش پر پروانه)

سه شنبه

97/8/1

عربی

درس 1 (ذاکَ هو الله)

شنبه

97/8/5

فارسی

از درس 1 تا آخر 3

جمعه

97/8/11

آزمون  شماره 1

گزینه دو

مطابق با بودجه بندی

شنبه

97/8/12

ریاضی

فصل دوم

سه شنبه

97/8/15

هندسه

فصل 1

سه شنبه

97/8/15

زیست

فصل 1 و فصل 2 تا انتهای گفتار 2

شنبه

97/8/19

شیمی

ایزوتوپ (کاربرد ایزوتوپ ها میانگین جرم اتمی)

سه شنبه

97/8/22

عربی

درس 2 (المواعِذ العددیه)

شنبه

97/9/3

فیزیک

تا ابتدای کار و انرژی پتانسیل

سه شنبه

97/9/6

دین و زندگی

درس 3 و 4 (پنجره ای به روشنایی آینده ی روشن)

شنبه

97/9/10

زیست

فصل 2 و فصل 3

شنبه

97/9/10

هندسه

فصل 1 + 3/1 فصل 2

شنبه

97/9/10

فارسی

از درس 4 تا آخر 7

شنبه

97/9/17

ریاضی

فصل سوم و فصل چهارم تا ابتدای سهمی

سه شنبه

97/9/20

شیمی

آرایشی الکترونی  (مدل اتمی بور- مدل کوانتری- دسته بندی عناصر ساختار لوئیس)

جمعه

97/9/23

آزمون  شماره 2

گزینه دو

مطابق با بودجه بندی

شنبه

97/9/24

زبان

درس اول از صفحه ی 30 تا آخر درس دوم

سه شنبه

97/9/27

عربی

درس 3 (مَطَرُ السمک)

شنبه

97/10/1

پایان ترم اول

عربی

تا پایان درس 4 (التعایش السَلمی)

دوشنبه

97/10/3

پایان ترم اول

شیمی

فصل 1 + فصل 2 (واکنش ها و معادلات شیمیایی)

سه شنبه

97/10/4

پایان ترم اول

زبان

مطابق با بودجه بندی

چهارشنبه

97/10/5

پایان ترم اول

دین و زندگی

تا پایان درس 6 (واقعه بزرگ)

شنبه

97/10/8

پایان ترم اول

فیزیک

تا ابتدای فشار در شاره ها

دوشنبه

97/10/10

پایان ترم اول

فارسی

از درس 1 تا پایان درس 9

سه شنبه

97/10/11

پایان ترم اول

جغرافی

تا پایان درس 6

شنبه

97/10/15

پایان ترم اول

ریاضی

فصل 1 و 2 و 3 کامل و فصل 4 تا ابتدای تعیین علامت

دوشنبه

97/10/17

پایان ترم اول

زیست

فصل 1 تا انتهای گفتار 2 فصل 4

دوشنبه

97/10/17

پایان ترم اول

هندسه

فصل 1 و فصل 2 کامل

شنبه

97/1/6

شیمی

اکسید ها( اکسید های فلزی اکسید های نا فلزی)

سه شنبه

97/11/9

جغرافی

درس 7 و 8

شنبه

97/11/13

زیست

فصل 5

شنبه

97/11/13

هندسه

فصل 3

سه شنبه

97/11/16

زبان

درس سوم تا آخر صفحه 85

شنبه

97/11/27

فیزیک

تا ابتدای دما و گرما

سه شنبه

97/11/30

عربی

درس 5 (هذا خلق الله)

جمعه

97/12/3

آزمون  شماره 3

گزینه دو

مطابق با بودجه بندی

شنبه

97/12/4

ریاضی

فصل 4 و فصل 5

سه شنبه

97/12/7

دین و زندگی

درس 7 و 8 (فرجام کار آهنگ سفر)

شنبه

97/12/11

شیمی

مولکول ها (ساختار لوئیس)

سه شنبه

97/12/14

فارسی

از درس 10 تا آخر 13

شنبه

97/12/18

فیزیک

تا ابتدای راه های انتقال گرما

سه شنبه

97/12/21

عربی

درس 6 (ذوالقرنین)

شنبه

97/12/25

زبان

درس سوم از صفحه ی 85 تا درس چهارم صفحه ی 109

سه شنبه

97/12/28

جغرافی

درس 9 و 10

جمعه

98/1/23

آزمون  شماره 4

گزینه دو

مطابق با بودجه بندی

شنبه

98/1/24

فیزیک

تا ابتدای ترمودینامیک

سه شنبه

98/1/27

دین و زندگی

درس 9 و 10 (دوستی با خدا یاری از نماز و روزه)

شنبه

98/2/7

ریاضی

فصل 5 و 6 و 7

سه شنبه

98/2/10

زیست

فصل 6 و 7

سه شنبه

98/2/10

هندسه

کل کتاب

شنبه

98/2/14

شیمی

استوکیومتری (کسر تبدیل مسائل استوکیومتری)

سه شنبه

98/2/17

عربی

درس 7 (یا من فی البحار عجائبه)

شنبه

98/2/21

فیزیک

تا ابتدای فرآیندهای هم دما

سه شنبه

98/2/24

فارسی

از درس 13 تا آخر کتاب