تاریخ و ساعت
Saturday : 08/08/2020

   
 
 

گزارش روزانه مقطع متوسطه اول
 
 
آزمونهای آنلاین
تاریخ موضوع آزمون
   
   
 
هفتم           
 
  شنبه : 11/26
 
عنوان گزارش کار تکلیف
ریاضی تدریس تکمیلی ب م م و ک م م  کتاب درسی صص68تا62
زبان تدریس دروس14تا16 از کتابvocab تکلیف صص35-37-39-41 کتابvocab
 
 یکشنبه : 11/27
 
عنوان گزارش کار تکلیف
عربی پرسش درس10  -
اجتماعی پرسش درس17 و تدریس درس18 پرسش درس18
علوم تدریس تا سر انرژی مطالعه
فارسی
تدریس درس13-معنی درس12، حل تمرینهای دروس11و12
1ص املا
 
  دوشنبه : 11/14
 
عنوان گزارش کار تکلیف
ریاضی حل سوالات تبدیل هندسی، حل سوالات خلی سبز، تدریس چندضلعی -
 
                       
  سه شنبه : 11/21
 
عنوان گزارش کار تکلیف
اجتماعی - -
هدیه‌ها - -
ریاضی ساده کردن با تجزیه مرور مبحث اعداد اول -
فارسی - -
 
 چهارشنبه : 11/30
 
عنوان گزارش کار تکلیف
زبان تمرین دروس 11 تا 17 ص 43 از کتاب
 
علوم رفع اشکال فصل 9+ارزیابی از فصل +چک کردن جزوه مطالعه+ جزوه تکمیلی
ریاضی تدریس مباحث ب م م و ک م م  و توان حل تمارین داخل جزوه
  
 
 
                                            --------------------------------
هشتم
 
شنبه : 11/26
 
عنوان گزارش کار تکلیف
عربی پرسش درس7 -
اجتماعی  پرسش درس15، تدریس درس16 پرسش از درس16
زبان تدریس دروس14تاvocab16 صص37-39-35کتاب vocab
 
 یکشنبه : 11/27
عنوان گزارش کار تکلیف
ریاضی تدریس مثلثها  خیلی سبز: صص121و123
کتاب:ص99
فارسی تدریس درس13- حل تمرین کتاب 1ص انشا، 1ص املا
علوم تدریس فصل11تا آخر شریط تشکیل کانی مطالعه
قرآن روخوانی درس8 -
 
 
 
  دوشنبه : 11/28
عنوان گزارش کار تکلیف
پیامها تدریس درس11 پرسش از روخوانی درس10و11
             
 
 سه شنبه : 11/22
عنوان گزارش کار تکلیف
فارسی تدریس درس12و ابیات و نکات دستوری تمرین ص92
ریاضی تدریس مثلثهای برابر کتاب صص91-88
فارسی خواندن حکایت و معنای آن، خواندن انشا 1ص املا، امتحان املا
 
 
         
  چهارشنبه : 11/30
 
عنوان گزارش کار تکلیف
علوم تدریس تا آخر فصل10 مطالعه 
زبان دروس 12 تا 16 -
علوم ارزیابی+رفع اشکال فصل 9 و 10 سوال 303 تا 367 جزوه
 
 
 
 
                              --------------------------------
نهم
 
 
شنبه : 11/26
عنوان گزارش کار تکلیف
پیامها تدریس درس9و8 -
زبان تدریس دروس5و6 تاص100 کتاب کار : درس6
 
 
یکشنبه : 11/27
 
عنوان گزارش کار تکلیف
فارسی حل تملرین دروس10تا13، روخوانی درس14  
ریاضی تدریس اتحادها کتاب: 85-87-88-89-86
فارسی - انشا
علوم تدریس تا آخر صورت فلکی فصل11 مطالعه
 
 
 
  دوشنبه : 11/28
         
عنوان گزارش کار تکلیف
قرآن تدریس درس8 پرسش از روخوانی درس8
اجتماعی - -
     
  سه شنبه : 11/15
 
عنوان گزارش کار تکلیف
ریاضی - -
علوم - -
فارسی خواندن انشا، معنای درس12، تدریس حکایت 1ص املا، امتحان املا
پیامها   -
 
         
 چهارشنبه : 11/30
عنوان گزارش کار تکلیف
اجتماعی    
زبان    
علوم رفع اشکال+مسائل فیزیک+اریابی مطالعه
پیامها    
عربی تدریس درس 7 درس 7 پرسیده می شود