تاریخ و ساعت
 
Monday : 14/06/2021

 
     
 
     
 
گزارش روزانه مقطع متوسطه اول
 
آزمونهای آنلاین
تاریخ موضوع آزمون
   
   
 
هفتم           
 
  شنبه : 02/18
 
عنوان گزارش کار تکلیف
قرآن -
امتحان شفاهی از ص 44 و 95 و 81 و 105
زبان - ص 103 و 105 انجام شود
علوم - مطالعه برای آزمون سه شنبه 
 
 یکشنبه : 02/19
 
عنوان گزارش کار تکلیف
عربی - کل کتاب پرسیده می شود
اجتماعی -
دروس 16 و 17 و 18 پرسیده می شود
فارسی - -
 
  دوشنبه : 02/13
عنوان گزارش کار تکلیف
ریاضی -
ص 100 تا 106 کتاب درسی انجام شود
 
                       
  سه شنبه : 02/21
 
عنوان گزارش کار تکلیف
اجتماعی - -
علوم - مطالعه برای روز شنبه 
فارسی -
یک ص املا نوشته شود + امتحان املا + ص 66 و 63 کتاب نگارش انجام شود
پیام ها   درس های 14 و 15 تا ص 154 پرسیده می شود
 
 چهارشنبه : 02/22
 
عنوان گزارش کار تکلیف
زبان - -
عربی - ص 54 تا 74 پرسیده می شود
ریاضی -
فصل 9 کتاب درسی و مبتکران کامل شود
  
 
 
                                            --------------------------------
هشتم
 
شنبه : 02/18
 
عنوان گزارش کار تکلیف
پیام ها - -
قرآن  - امتحان شفاهی از ص 12 و 30 و 73 و 86 و 112
زبان - -
علوم  - مطالعه برای آزمون سه شنبه 
 
 یکشنبه : 02/19
عنوان گزارش کار تکلیف
ریاضی -
سه فصل آخر کتاب جهت دوره مطالعه شود
فارسی - -
اجتماعی - درس های 8 و 9 و 10 پرسیده می شود
 
 
 
  دوشنبه : 02/13
عنوان گزارش کار تکلیف
عربی - درس 3 و 4 و 5 و 6 پرسیده می شود
             
 
 سه شنبه : 02/07
عنوان گزارش کار تکلیف
علوم - مطالعه برای روز شنبه
ریاضی -
صفحات 142 و 144 کتاب مبتکران انجام و بارگذاری شود
ادبیات -
کتاب نگارش ص 95 و 92 انجام شود + یک ص املا نوشته شود
 
 
         
  چهارشنبه : 02/15
 
عنوان گزارش کار تکلیف
عربی - قواعد کتاب پرسیده می شود
زبان - ص 7 انجام شود
اجتماعی - درس های11 و 12 و 15 و 16 پرسیده می شود
 
 
 
 
                              --------------------------------
نهم
 
 
شنبه : 02/18
عنوان گزارش کار تکلیف
قرآن -
امتحان شفاهی از ص 14 و 24 و 44 و 94 و 114
زبان - -
علوم - مطالعه برای آزمون سه شنبه 
 
 
یکشنبه : 02/19
 
عنوان گزارش کار تکلیف
فارسی - کتاب نگارش ص 107 و 103 و 104 و دو صفحه املا انجام شود
ریاضی - نمونه سوالات بارگذاری شده در رامان انجام شود جهت رفع اشکال
پیام ها -
-
اجتماعی - درس های 13 تا 16 پرسیده می شود
 
 
 
  دوشنبه : 02/13
         
عنوان گزارش کار تکلیف
عربی - درس 7 و 8 پرسیده می شود
     
  سه شنبه : 02/07
 
عنوان گزارش کار تکلیف
ریاضی -
از فصل های 6 و 7 و 8 امتحان گرفته می شود
علوم - مطالعه برای روز شنبه 
ادبیات -
 یک ص املا + امتحان املا + کتاب نگارش ص 65 و 66 و 67 و 70 انجام شود
پیامها - -
 
         
 چهارشنبه : 02/15
عنوان گزارش کار تکلیف
اجتماعی - درس 13 تا 16 پرسیده می شود
زبان -
ص 175 و 178 . 179 انجام شود
عربی - قواعد کتاب پرسیده می شود