تاریخ و ساعت
Monday : 21/10/2019

   
 
 

گزارش روزانه مقطع متوسطه اول
 
 
هفتم
  7/28
 
عنوان گزارش کار تکلیف
عربی تدریس صص16-20 پرسش از صص16 الی20
اجتماعی تدریس صص32تا 36 انجام فعالیتهای صص2-36، پرسش از دروس4تا7
فارسی تدریس درس4، معنی ابیات و مشخص کردن لغات، نوشتن انشا در مورد نوجوانی 1ص املا، انشا، امتحان املا
علوم حل جزوه چگالی حل تا آخر ص4
 
 7/22
 
عنوان گزارش کار تکلیف
ریاضی مرور فصل1 و ادامه حل تکالیف خیلی سبز  
 
                       
 7/23
عنوان گزارش کار تکلیف
فارسی معنی ص36، معنی واژگان درس3، حل تمرینات درس2، املای پای تخته 1ص املا
پیامها تدریس درس3 پرسیدن از درس3
ریاضی تدریس بخش اول ازفصل2 کتاب: ص14تا22،خیلی سبز: ص21تا ص31
 
 7/24
عنوان گزارش کار تکلیف
قرآن تدریس تاص25 روخوانی صص20و21و25، پرسش از صص22و23 از لغات و معانی،انجام صص26و27
زبان تدریسunitهای 1-4 از کتاب vocab صص9-11-13-15از کتاب vocab
 
 
 
                                            --------------------------------
هشتم
 
 7/28
عنوان گزارش کار تکلیف
ریاضی تدریس صص30-35  تمرین ص33، کار درکلاس ص35 
فارسی تدریس معانی درس4 و نکات دستوری، تدریس شعرخوانی ص42 تمرین ص41، 1ص املا، امتحان املا
قرآن تدریس صص20و21 انجام صص26-27
علوم رفع اشکال و حل تمارین فصل2 -
 
 
 
 7/22
عنوان گزارش کار تکلیف
پیامها تدریس تاص28 درس3 پرسش از اول کتاب تا ص28
             
 
 7/23
عنوان گزارش کار تکلیف
فارسی تدریس درس3معنی واژگان و نکات دستوری  حل تمرینات ص34
ریاضی تعیین اعداد اول و غربال خیلی سبز: صص31-35
فارسی تدریس حکایت ص35 و معنی واژگان، تدریس درس4 و مشخص کردن لغات املایی 1ص املا
 
 
 
          
 7/24
 
عنوان گزارش کار تکلیف
زبان تدریس صص8-10و12از کتاب vacab صص11و13 از کتاب vocab
علوم تدریس تاآخر عدد جرمی مطالعه+ حل سوالات مربوط به جزوه
 
                              --------------------------------
نهم
 
 
 7/28
عنوان گزارش کار تکلیف
فارسی تدریس نکات املایی درس4، معنی ابیات درس و نکات دستوری درس4  تمرین ص35
ریاضی تدریس اعداد q,w,z,n نوشتن تکلیف صص19-22
فارسی تدریس روانخوانی -معنی واژگان درس4 انشا
علوم حل تمارین کتاب درسی فصل2 پرسش از جدول تناوبی
 
 7/29
         
عنوان گزارش کار تکلیف
اجتماعی تدریس تا ص25  
     
 7/23
 
عنوان گزارش کار تکلیف
ریاضی تدریس احتمال خیلی سبز: صص30-33
علوم تدریس تاآخر فصل2 مطالعه برای کوییز
فارسی تدریس نکات دستوری درس3، خواندن حکایت و معنی آن، املا پای تخته تمرین ص28، 1ص املا
          
 7/24
عنوان گزارش کار تکلیف
عربی تدریس درس2 پرسش از درس2