تاریخ و ساعت
Monday : 27/01/2020

   
 
 

گزارش روزانه مقطع متوسطه اول
 
 
 
هفتم           
 
  شنبه : 11/05
 
عنوان گزارش کار تکلیف
ریاضی تدریس زاویه و چندضلعی خیلی سبز:صص71تا73
زبان - کتاب کار: دروس5و6، آزمون دروس5و6
 
 یکشنبه : 11/06
 
عنوان گزارش کار تکلیف
عربی پرسش از دروس7و8 -
اجتماعی تدریس دروس13و14 پرسش دروس13و14
علوم تدریس انرژی جنبشی حل تکلیف
فارسی
تدریس درس10
ص95، 1ص املا، امتحان املا
 
  دوشنبه : 9/04
 
عنوان گزارش کار تکلیف
ریاضی تدریس الگوهای عددی، حل مسائل جبری خیلی سبز صص30-28کتاب درسی
 
                       
  سه شنبه : 10/10
 
عنوان گزارش کار تکلیف
علوم - -
هدیه‌ها - -
ریاضی حل تکالیف کتاب درسی خیلی سبز صص61-63
فارسی - -
 
 چهارشنبه : 09/20
 
عنوان گزارش کار تکلیف
زبان تدریس گرامر درس8 انجام تمرینات ص17گرامر
 
قرآن - امتحان شفاهی روخوانی ترم اول از صص1-60
علوم کوییز از فصل7+رفع اشکال+ دوره فصول1-3 مطالعه و تکمیل جزوه
  
 
 
                                            --------------------------------
هشتم
 
شنبه : 11/05
 
عنوان گزارش کار تکلیف
عربی تدریس درس6 پرسش از درس6
اجتماعی  تدریس درس14و13 پرسش از دروس13و14
زبان - کتاب کار: دروس5و6، آزمون دروس5و6
 
 یکشنبه : 11/06
عنوان گزارش کار تکلیف
ریاضی تدریس بردارها  خیلی سبز: 95-96-102-94
کتاب:70تا81
فارسی تدریس درس10، روخوانی درس11 امتحان املا، تمرین ص79، 1ص املا
علوم - -
قرآن تدریس درس7 انجام صص71و72و74و75
 
 
 
  دوشنبه : 09/04
عنوان گزارش کار تکلیف
پیامها   امتحان روز شنبه 9/9، دروس3-5
             
 
 سه شنبه : 09/12
عنوان گزارش کار تکلیف
فارسی تدریس درس3/9و4نگارش و رسیدن به سر فصل امتحان ترم1 صص42-46-53
ریاضی تدریس فاکتورگیری صص83-88
     
 
 
         
  چهارشنبه : 09/20
 
عنوان گزارش کار تکلیف
علوم تدریس تا آخر فصل7 مطالعه 
زبان تدریس درس8، انجام تمرین ص15 ص17 از کتاب گرامر
علوم تدریس تا اواسط فصل8 مطالعه 
 
 
 
 
                              --------------------------------
نهم
 
 
شنبه : 11/05
عنوان گزارش کار تکلیف
پیامها تدریس درس7 پرسش از درس7
زبان تدریس درس4 کتاب کار: درس4، آزمون : درس4
 
 
یکشنبه : 11/06
 
عنوان گزارش کار تکلیف
فارسی تدریس درس10، نکات دستوری تمرین ص80
ریاضی تدریس گویا کردن خیلی سبز: 99تا101
فارسی تدریس درس11 1ص املا، امتحان املا
علوم تدریس پیستون مطالعه جهت آزمون
 
 
 
  دوشنبه : 09/11
         
عنوان گزارش کار تکلیف
قرآن تدریس تاص51 پرسش  : صص 38-44-45-48
انجام : صص40-41-46-47-50-51
     
  سه شنبه : 09/12
 
عنوان گزارش کار تکلیف
ریاضی رفع اشکال+خیلی سبز خیلی سبز: صص63-64-50،51،59،62
علوم تدریس تا آخر امتداد مطالعه
فارسی تدریس درس3و4 نگارش صص41؛44
پیامها   -
 
         
 چهارشنبه : 09/27
عنوان گزارش کار تکلیف
اجتماعی تدریس تا آخر درس7 جلسه بعد پرسش از دروس2-4-6-8
زبان تدریس دروس5و6 از گرامر جلسه بعد : آزمون زبان ترمیک، تکلیف : صص11-13
قرآن   روخوانی دروس1-6
پیامها   پرسش از دروس3-4-5-6
عربی   هفته آینده : لغات دروس 1تا5