آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون هفته‌ی دوم اردیبهشت ماه (11 و 12 اردیبهشت)

دانش آموزان عزیز، آزمون آنلاین این هفته، شامل سوالات دروس علوم، اجتماعی، هدیه و فارسی است و مدت زمان آزمون 45 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد. لطفا در مدیریت زمان دقت کنید زیرا اگر زمان آزمون به پایان برسد و شما هنوز گزینه‌ی ثبت را نزده باشید، برای شما صفر درصد منظور می‌گردد.
سوالات از مباحث زیر طراحی شده‌اند:
علوم : مباحث و مفاهیم فصل‌های 1تا 5
اجتماعی : مفاهیم و مباحث دروس1 تا 8
هدیه‌ها : مباحث دروس 1 تا 6
فارسی : دروس 3 تا 6
پسرهای خوبم توجه داشته باشید این آزمون نمره منفی دارد، یعنی به ازای هر 3 پاسخ غلط یک پاسخ درست شما حذف خواهد شد. پس ابتدا سوال را با دقت بخوانید و همه‌ی گزینه‌ها را مطالعه کرده و قبل از انتخاب گزینه‌ی مورد نظرتان، خوب فکر کنید.
به امید موفقیت شما عزیزان

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون هفته‌ی اول اردیبهشت ماه (4 و 5 اردیبهشت)

دانش آموزان عزیز، آزمون آنلاین این هفته، شامل سوالات دروس علوم، اجتماعی، هدیه و فارسی است و مدت زمان آزمون 45 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد. لطفا در مدیریت زمان دقت کنید زیرا اگر زمان آزمون به پایان برسد و شما هنوز گزینه‌ی ثبت را نزده باشید، برای شما صفر درصد منظور می‌گردد.
سوالات از مباحث زیر طراحی شده‌اند:
علوم : مباحث و مفاهیم فصل 13 و 14
اجتماعی : مفاهیم و مباحث درس23 و 24
هدیه‌ها : مباحث دروس 15 و 16 و 17
فارسی : دروس 1و2
پسرهای خوبم توجه داشته باشید این آزمون نمره منفی دارد، یعنی به ازای هر 3 پاسخ غلط یک پاسخ درست شما حذف خواهد شد. پس ابتدا سوال را با دقت بخوانید و همه‌ی گزینه‌ها را مطالعه کرده و قبل از انتخاب گزینه‌ی مورد نظرتان، خوب فکر کنید.
به امید موفقیت شما عزیزان

 
 

آزمون آنلاین/مسابقه

آزمون هفته‌ی چهارم فروردین ماه (28،29،30 و 31 فروردین)

دانش آموزان عزیز، آزمون آنلاین این هفته، شامل سوالات دروس فارسی، ریاضی، علوم و اجتماعی بوده و مدت زمان آزمون 45 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد. لطفا در مدیریت زمان دقت کنید زیرا اگر زمان آزمون به پایان برسد و شما هنوز گزینه‌ی ثبت را نزده باشید، برای شما صفر درصد منظور می‌گردد.
سوالات از مباحث زیر طراحی شده‌اند:
فارسی : مباحث درس‌های 16 و 17
علوم : مباحث و مفاهیم فصل 13
اجتماعی : مفاهیم و مباحث درس23
ریاضی : مبحث درصد در آمار و تقریب
پسرهای خوبم توجه داشته باشید این آزمون نمره منفی دارد، یعنی به ازای هر 3 پاسخ غلط یک پاسخ درست شما حذف خواهد شد. پس ابتدا سوال را با دقت بخوانید و همه‌ی گزینه‌ها را مطالعه کرده و قبل از انتخاب گزینه‌ی مورد نظرتان، خوب فکر کنید.
به امید موفقیت شما عزیزان

 
 

آزمون آنلاین هفتگی پایه ششم

آزمون هفته‌ی سوم فروردین ماه (21 و 22 فروردین)

دانش آموزان عزیز، آزمون آنلاین این هفته، شامل سوالات دروس فارسی و علوم و مدت زمان آزمون 35 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد. لطفا در مدیریت زمان دقت کنید زیرا اگر زمان آزمون به پایان برسد و شما هنوز گزینه‌ی ثبت را نزده باشید، برای شما صفر درصد منظور می‌گردد.
سوالات از مباحث زیر طراحی شده‌اند:
فارسی : مباحث درس‌های 14 و 15
علوم : مباحث فصول 10 و 11
پسرهای خوبم توجه داشته باشید این آزمون نمره منفی دارد، یعنی به ازای هر 3 پاسخ غلط یک پاسخ درست شما حذف خواهد شد. پس ابتدا سوال را با دقت بخوانید و همه‌ی گزینه‌ها را مطالعه کرده و قبل از انتخاب گزینه‌ی مورد نظرتان، خوب فکر کنید.
به امید موفقیت شما عزیزان