آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون آنلاین 1 اسفند

دانش آموزان عزیز، آزمون آنلاین این هفته، شامل سوالات دروس علوم و هدیه ها است و مدت زمان آزمون 40 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد. لطفا در مدیریت زمان دقت کنید زیرا اگر زمان آزمون به پایان برسد و شما هنوز گزینه‌ی ثبت را نزده باشید، برای شما صفر درصد منظور می‌گردد.
پسرهای خوبم توجه داشته باشید این آزمون نمره منفی دارد، یعنی به ازای هر 3 پاسخ غلط یک پاسخ درست شما حذف خواهد شد. پس ابتدا سوال را با دقت بخوانید و همه‌ی گزینه‌ها را مطالعه کرده و قبل از انتخاب گزینه‌ی مورد نظرتان، خوب فکر کنید.
به امید موفقیت شما عزیزان

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون هفتگی 12 دی

دانش آموزان عزیز، آزمون آنلاین این هفته، شامل سوالات دروس علوم و هدیه ها است و مدت زمان آزمون 35 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد. لطفا در مدیریت زمان دقت کنید زیرا اگر زمان آزمون به پایان برسد و شما هنوز گزینه‌ی ثبت را نزده باشید، برای شما صفر درصد منظور می‌گردد.
پسرهای خوبم توجه داشته باشید این آزمون نمره منفی دارد، یعنی به ازای هر 3 پاسخ غلط یک پاسخ درست شما حذف خواهد شد. پس ابتدا سوال را با دقت بخوانید و همه‌ی گزینه‌ها را مطالعه کرده و قبل از انتخاب گزینه‌ی مورد نظرتان، خوب فکر کنید.
به امید موفقیت شما عزیزان

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون هفتگی 28 آذر

دانش آموزان عزیز، آزمون آنلاین این هفته، شامل سوالات دروس فارسی و اجتماعی است و مدت زمان آزمون 40 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد. لطفا در مدیریت زمان دقت کنید زیرا اگر زمان آزمون به پایان برسد و شما هنوز گزینه‌ی ثبت را نزده باشید، برای شما صفر درصد منظور می‌گردد.
پسرهای خوبم توجه داشته باشید این آزمون نمره منفی دارد، یعنی به ازای هر 3 پاسخ غلط یک پاسخ درست شما حذف خواهد شد. پس ابتدا سوال را با دقت بخوانید و همه‌ی گزینه‌ها را مطالعه کرده و قبل از انتخاب گزینه‌ی مورد نظرتان، خوب فکر کنید.
به امید موفقیت شما عزیزان

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون هفتگی 14 اذر

دانش آموزان عزیز، آزمون آنلاین این هفته، شامل سوالات دروس فارسی و علوم و هدیه است و مدت زمان آزمون 40 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد. لطفا در مدیریت زمان دقت کنید زیرا اگر زمان آزمون به پایان برسد و شما هنوز گزینه‌ی ثبت را نزده باشید، برای شما صفر درصد منظور می‌گردد.
پسرهای خوبم توجه داشته باشید این آزمون نمره منفی دارد، یعنی به ازای هر 3 پاسخ غلط یک پاسخ درست شما حذف خواهد شد. پس ابتدا سوال را با دقت بخوانید و همه‌ی گزینه‌ها را مطالعه کرده و قبل از انتخاب گزینه‌ی مورد نظرتان، خوب فکر کنید.
به امید موفقیت شما عزیزان

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون آنلاین 26 دی

دانش آموزان عزیز، آزمون آنلاین این هفته، شامل سوالات دروس فارسی و اجتماعی است و مدت زمان آزمون 45 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد. لطفا در مدیریت زمان دقت کنید زیرا اگر زمان آزمون به پایان برسد و شما هنوز گزینه‌ی ثبت را نزده باشید، برای شما صفر درصد منظور می‌گردد.
پسرهای خوبم توجه داشته باشید این آزمون نمره منفی دارد، یعنی به ازای هر 3 پاسخ غلط یک پاسخ درست شما حذف خواهد شد. پس ابتدا سوال را با دقت بخوانید و همه‌ی گزینه‌ها را مطالعه کرده و قبل از انتخاب گزینه‌ی مورد نظرتان، خوب فکر کنید.
به امید موفقیت شما عزیزان

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون هفتگی 23 آبان

دانش آموزان عزیز، آزمون آنلاین این هفته، شامل سوالات دروس ریاضی و اجتماعی است و مدت زمان آزمون 40 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد. لطفا در مدیریت زمان دقت کنید زیرا اگر زمان آزمون به پایان برسد و شما هنوز گزینه‌ی ثبت را نزده باشید، برای شما صفر درصد منظور می‌گردد.
پسرهای خوبم توجه داشته باشید این آزمون نمره منفی دارد، یعنی به ازای هر 3 پاسخ غلط یک پاسخ درست شما حذف خواهد شد. پس ابتدا سوال را با دقت بخوانید و همه‌ی گزینه‌ها را مطالعه کرده و قبل از انتخاب گزینه‌ی مورد نظرتان، خوب فکر کنید.
به امید موفقیت شما عزیزان
 

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون هفتگی 16 آبان

دانش آموزان عزیز، آزمون آنلاین این هفته، شامل سوالات دروس فارسی و هدیه و علوم است و مدت زمان آزمون 40 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد. لطفا در مدیریت زمان دقت کنید زیرا اگر زمان آزمون به پایان برسد و شما هنوز گزینه‌ی ثبت را نزده باشید، برای شما صفر درصد منظور می‌گردد.
پسرهای خوبم توجه داشته باشید این آزمون نمره منفی دارد، یعنی به ازای هر 3 پاسخ غلط یک پاسخ درست شما حذف خواهد شد. پس ابتدا سوال را با دقت بخوانید و همه‌ی گزینه‌ها را مطالعه کرده و قبل از انتخاب گزینه‌ی مورد نظرتان، خوب فکر کنید.
به امید موفقیت شما عزیزان

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون هفتگی 9 آبان

دانش آموزان عزیز، آزمون آنلاین این هفته، شامل سوالات دروس ریاضی و اجتماعی است و مدت زمان آزمون 40 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد. لطفا در مدیریت زمان دقت کنید زیرا اگر زمان آزمون به پایان برسد و شما هنوز گزینه‌ی ثبت را نزده باشید، برای شما صفر درصد منظور می‌گردد.
پسرهای خوبم توجه داشته باشید این آزمون نمره منفی دارد، یعنی به ازای هر 3 پاسخ غلط یک پاسخ درست شما حذف خواهد شد. پس ابتدا سوال را با دقت بخوانید و همه‌ی گزینه‌ها را مطالعه کرده و قبل از انتخاب گزینه‌ی مورد نظرتان، خوب فکر کنید.
به امید موفقیت شما عزیزان

 
     
 
     
آزمون آنلاین/مسابقه
 

آزمون هفتگی 2 آبان

دانش آموزان عزیز، آزمون آنلاین این هفته، شامل سوالات دروس علوم، هدیه و فارسی است و مدت زمان آزمون 40 دقیقه از ورود شما به صفحه سوالات می‌باشد. لطفا در مدیریت زمان دقت کنید زیرا اگر زمان آزمون به پایان برسد و شما هنوز گزینه‌ی ثبت را نزده باشید، برای شما صفر درصد منظور می‌گردد.
پسرهای خوبم توجه داشته باشید این آزمون نمره منفی دارد، یعنی به ازای هر 3 پاسخ غلط یک پاسخ درست شما حذف خواهد شد. پس ابتدا سوال را با دقت بخوانید و همه‌ی گزینه‌ها را مطالعه کرده و قبل از انتخاب گزینه‌ی مورد نظرتان، خوب فکر کنید.
به امید موفقیت شما عزیزان