تبریک تولد
 
 
     
 
     
فعالیت های تکمیلی اول
 
ریاضی
فعالیت شماره 1 شماره 1 (1).pdf
فعالیت شماره 2 ریاضی ریاضی تکمیلی2 اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 3 (1400/7/21) فعالیت تکمیلی 3 اول .pdf
فعالیت تکمیلی شماره 4 (1400/7/28) ریاضی تکمیلی 4اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 5 سوال تکمیلی 5 پایه اول.pdf
فعاایت تکمیلی شماره 6(1400/8/12) تکمیلی 6 کلاس اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 7 (1400/8/19) تکمیلی 7 کلاس اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 8 (1400/8/26) سوال تکمیلی 8 کلاس اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 9 (1400/9/3) فعالیت تکمیلی شماره 9 اول .pdf
فعالیت تکمیلی شماره 10 (1400/9/10) فعالیت تکمیلی 10 اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 11 (1400/9/17) فعالیت تکمیلی 11 کلاس اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 12 (1400/9/24) تکمیلی 12 اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 13 (1400/9/30) تکمیلی 13 پایه اول.pdf

فعالیت تکمیلی شماره 14 (1400/10/8)

تکمیلی 14 اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 15 (1400/10/15) تکمیلی شماره 15 پایه اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 16(1400/10/22) فعالیت تکمیلی 16 کلاس اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 17 (1400/10/29) فعالیت تکمیلی 17 کلاس اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 18 (1400/11/6) فعالیت تکمیلی شماره 18 اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 19 (1400/11/13) فعالیت تکمیلی شماره 19 اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 20 (1400/11/20) فعالیت تکمیلی 20 اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 21 (1400/11/27) ریاضی تکمیلی شماره 21 پایه اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 22|(1400/12/4) فعالیت تکمیلی شماره 22 پایه اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 23 (1400/12/11) فعالیت تکمیلی 12 اسفند - اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 24 (1400/12/18) فعالیت تکمیلی شماره 24 پایه اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 25 ( 1401/1/17) فعالیت تکمیلی شماره 25 پایه اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 26 ( 1401/01/24) فعالیت تکمیلی شماره 26 پایه اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 27 ( 1401/1/31) فعالیت تکمیلی شماره 27 پایه اول.pdf

فعالیت تکمیلی شماره 28 (1401/2/7)

فعالیت تکمیلی  شماره 28 پایه اول.pdf

فعالیت تکمیلی شماره 29 (1401/02/14)

فعالیت تکمیلی شماره 29 پایه اول.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 30 (1401/02/21) فعالیت تکمیلی شماره 30 پایه اول.pdf
 
املا
برگه املا تلفیقی املا تلفیقی.pdf
دیکته شب درس 2 دیکته شب درس 2.pdf
دیکته شب شماره 2 دیکته شب شماره 2 پایه اول.pdf
دیکته شب  درس 3 دیکته شب درس 3 پایه اول.pdf
دیکته شب درس 4 دیکته شب درس 4 پایه اول.pdf
دیکته شب درس 5 دیکته شب درس 5 پایه اول.pdf
املا بدون نقطه 1 املای بدون نقطه درس رضا.pdf
املا بدون مقطه 2 املای_بدون_نقطه_درس_لاک_پشت_و_مرغابی.pdf
 
روان خوانی
روان خوانی  1 روان خوانی شماره 1 پایه اول.pdf
روان  خوانی 2 روان خوانی شماره 2پایه اول.pdf
روان خوانی3 روان خوانی شماره 3 پایه اول.pdf
روان خوانی 4 روان خوانی شماره 4 پایه اول.pdf
روان خوانی 5 روان خوانی شماره 5 پایه اول.pdf
روان خوانی 6 روخوانی شماره 6 پایه اول.pdf
روان خوانی 7 روان خوانی 7.pdf
روان خوانی 8 روان خوانی 8.pdf
روان خوانی 9 روان خوانی 9-.pdf
روان خوانی 10 روان خوانی10.pdf
روان خوانی 11 روان خوانی11.pdf
روان خوانی 12 روان خوانی 12.pdf
روان خوانی 13 روان خوانی 13.pdf
روان خوانی 14 روان خوانی -14.pdf
جدول تشخیصی جدول تشخیصی ...pdf
روان خوانی 15 روان خوانی 15.pdf
روان خوانی 16 روان خوانی 16.pdf
روان خوانی 17 کاربرگ روانخوانی شماره 17.pdf
روان خوانی 18 روان خوانی 18.pdf
روان خوانی 19 روان خوانی 19.pdf
نشانه ث شکار کلمات نشانه ث.docx.pdf
روان خوانی 20  روان خوانی 20.pdf
روان خوانی 21 روان خوانی 21.pdf
روان خوانی 22 روان خوانی 22.pdf
روان خوانی 23 روان خوانی 23.pdf
 
آدینه
آدینه شماره24 adineh 24.pdf
   
 
 
علوم
درسنامه درس اول درسنامه فصل اول علوم.pdf
درسنامه  درس دوم  (1400/7/28) درسنامه فصل دوم علوم پایه اول ابتدایی.pdf
درسنامه درس سوم (1400/8/22) درسنامه فصل سوم علوم اول ابتدایی.pdf
درسنامه درس چهارم (1400/9/10) درسنامه فصل چهارم علوم پایه اول.pdf
درسنامه درس پنجم (1400/9/24) درسنامه فصل پنجم علوم پایه اول .pdf
درسنامه درس ششم (1400/10/21) درسنامه فصل 6 علوم پایه اول ابتدایی.pdf
درسنامه درس هفتم (1400/10/21) درسنامه فصل 7 علوم پایه اول ابتدایی.pdf
درسنامه درس هشتم (1400/10/26) درسنامه بخش 8 درس علوم اول ابتدایی سال 1400.pdf
درسنامه درس نهم (1400/10/26) درسنامه فصل 9 علوم اول ابتدایی زمین خانه ی خاکی ما 3.pdf
درسنامه درس دهم (1400/11/23) (درسنامه بخش 10 علوم اول ابتدایی (در اطراف ما هوا وجود دارد سال 1400.pdf
درسنامه درس یازدهم (درسنامه بخش 11 دنیای سرد و گرم (علوم اول ابتدایی .pdf
درسنامه درس 12 درسنامه بخش 12 علوم اول ابتدایی سال 1400 pdf.pdf
درسنامه درس 13 درسنامه 13 علوم (بخش آهن ربا )اول ابتدایی سال 1400.pdf
درسنامه درس 14 درسنامه بخش 14 علوم اول ابتدایی (بخش از گذشته تا آینده )سال 1400.pdf
 
رایانه