تبریک تولد
 
روز تولد :
آرتان گل افشان
روز تولد : 27 خرداد

آرتین علیزاده
روز تولد : 28 خرداد

امیر حسین ابیانه
روز تولد : 28 خرداد

 
     
 
     
فعالیت‌های تکمیلی پایه اول
 
فعالیت‌های تکمیلی پایه اول
ریاضی زبان رایانه ماهنامه فارسی
ماهنامه
فعالیت‌های تکمیلی ریاضی اول
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
فعالیت‌های تکمیلی رایانه اول
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درس نامه شماره یک پایه اول 99/08/10  
درس نامه شماره 2 پایه اول 99/08/18  
99/08/24  
درس نامه شماره چهار پایه اول 99/09/01  
درس نامه شماره 5 پایه اول 99/09/08  
درس نامه شماره 6 پایه اول 99/09/15  
درس نامه شماره 7 پایه اول 99/09/22  
درس نامه شماره 8 پایه اول.pdf 99/09/30  
درس نامه شماره 9 پایه اول.pdf 99/10/06  
درس نامه شماره 11 پایه اول.pdf 99/10/20  
درس نامه شماره 12 پایه اول.pdf 99/11/13  
درس نامه شماره 13پایه اول.pdf 99/12/02  
 
فعالیت‌های تکمیلی پیک ادینه اول
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
پیک آدینه 7 99/09/05  
پیک آدینه 8 کلاس اول 99/09/12  
آدینه 9 کلاس اول 99/09/22  
آدینه 10 کلاس اول.pdf 99/10/10  
پیک آدینه 11 کلاس اول.pdf 99/10/17  
پیک آدینه 12 کلاس اول.pdf 99/10/24  
پیک آدینه 13 کلاس اول.pdf 99/11/08  
پیک آدینه 14 کلاس اول.pdf 99/11/15  
پیک آدینه 15 کلاس اول.pdf 99/11/21  
پیک آدینه 16 کلاس اول.pdf 99/12/06  
پیک آدینه 17 کلاس اول.pdf 99/12/13  
پیک آدینه 19 کلاس اول.pdf 1400/01/18  
آدینه 20 کلاس اول.pdf 1400/01/25  
آدینه 20 کلاس اول.pdf 1400/01/28  
پیک آدینه 21کلاس اول.pdf 1400/02/11  
پیک آدینه کلاس اول.pdf 1400/02/15  
آخرین پیک آدینه کلاس اول.pdf 1400/02/22  
فعالیت‌های تکمیلی علوم اول
 
 
فعالیت‌های تکمیلی فارسی اول
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
آدینه 1 99/07/16  
آدینه 2 99/07/23  
پیک آدینه 99/08/07  
آدینه 5  99/08/14  
پیک آدینه 6  99/08/24  
ماهنامه دی فارسی کلاس اول.pdf 99/11/01  
روان خوانی7.pdf 99/11/13  
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
1400/01/18