تبریک تولد
 
روز تولد :
آرتان گل افشان
روز تولد : 27 خرداد

آرتین علیزاده
روز تولد : 28 خرداد

امیر حسین ابیانه
روز تولد : 28 خرداد

 
     
 
     
فعالیت‌های تکمیلی پایه دوم
 
فعالیت‌های تکمیلی پایه دوم
ریاضی هدیه زبان ماهنامه علوم فارسی
فعالیت‌های تکمیلی زبان دوم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
Big 1(دوم) 99/08/01  
99/08/28  
big 1.pdf 99/09/30  
99/11/01  
پایه دوم نازنین و پیکری.pdf 99/11/29  
فعالیت‌های تکمیلی ماهنامه دوم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
ماهنامه مهر ماه 99/08/01  
ماهنامه آبان 99.pdf 99/08/28  
ماهنامه آذر 99- پایه دوم.pdf 99/09/30  
ماهنامه دی 99- پایه دوم.pdf 99/11/01  
ماهنامه بهمن 99- پایه دوم.pdf 99/11/29  
ماهنامه فروردین-1400پایه دوم.pdf 1400/02/01  
 
   
فعالیت‌های تکمیلی ریاضی دوم
 
 
فعالیت‌های تکمیلی هدیه ها دوم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درسنامه درس یک    
درسنامه 1-2(1) 99/07/16  
درس نامه درس1و2 هدیه پایه دوم 99/08/19  
99/08/24 کلاس 2/1  
99/08/24 کلاس 2/2  
درس نامه در6و7 هدیه-پایه دوم 99/09/12  
درسنامه ی درس های 7 و 8 هدیه.آ پایه دوم.pdf 99/10/10  
درس نامه درس 8 و9 هدیه-پایه دوم.pdf    
درسنامه ی درس های 9 و 10 هدیه.آ پایه دوم.pdf 99/10/20  
درس نامه درس11و12 هدیه-پایه دوم.pdf 99/11/25  
درسنامه ی درس های 11 و 12 هدیه.آ پایه دوم.pdf 99/11/29  
درسنامه ی درس های 13 و 14 هدیه.آ پایه دوم.pdf 99/12/13  
درس نامه درس 14 و 15 هدیه - پایه دوم.pdf 99/12/16  
درسنامه ی درس های 15 و 16 هدیه.آ پایه دوم.pdf 2/2 99/12/16  
درس نامه درس 16و17 هدیه-پایه دوم.pdf 1400/01/18  
درس نامه هدیه درس 18-پایه دوم.pdf 1400/02/06  
درسنامه ی درس های 19 و 20 هدیه.آ پایه دوم.pdf 1400/02/18  
درسنامه ی درس های 19 و 20 هدیه.آ پایه دوم.pdf 1400/02/19  
 
 
فعالیت‌های تکمیلی علوم دوم
 
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درسنامه علوم درس 1 (زنگ علوم)    
درسنامه علوم درس 1 99/07/23  
درسنامه علوم درس 2 99/07/29  
درسنامه علوم درس 2 99/08/12  
درسنامه علوم درس 3 99/08/20  
درسنامه درس چهارم علوم پایه دوم 2/2 99/08/25  
درس نامه 5 99/09/05  
درسنامه ی درس پنجم علوم پایه دوم 99/09/11  
درسنامه درس ششم علوم پایه دوم 99/09/25  
درسنامه علوم درس 7- پایه دوم.pdf 99/10/15  
درسنامه علوم درس 7.pdf 2/2      99/10/17  
درسنامه ی درس هشتم علوم پایه ی دوم.pdf 99/10/30  
درسنامه_ی_درس_هشتم_علوم_پایه_ی_دوم.pdf 99/11/08  
درسنامه ی درس نهم علوم پایه ی دوم.pdf 99/11/15  
درسنامه ی درس نهم علوم پایه ی دوم.pdf 99/11/19  
درسنامه ی درس دهم علوم پایه ی دوم.pdf 99/11/28  
درسنامه ی درس دهم علوم پایه ی دوم.pdf 99/11/29  
درسنامه ی درس یازدهم علوم پایه ی دوم.pdf 99/12/06  
درسنامه ی درس یازدهم علوم پایه ی دوم.pdf 99/12/09  
درسنامه ی درس دوازدهم علوم پایه ی دوم .pdf 99/12/17  
درسنامه ی علوم درس سیزدهم پایه ی دوم.pdf 1400/01/23  
درسنامه ی علوم درس چهاردهم پایه ی دوم.pdf 1400/02/18  
درسنامه ی علوم درس چهاردهم پایه ی دوم.pdf 1400/02/20  
 
 
فعالیت‌های تکمیلی رایانه دوم
 
فعالیت‌های تکمیلی فارسی دوم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
99/08/14  
فعّالیّت_تکمیلی_املاء_شماره_1_پایه_دوم 99/08/17  
املا بینقطه درس1و2پایه دوم 99/08/21  
فعّالیّت_تکمیلی_املاء_شماره_ی_2_پایه_ی_دوم_دو 99/08/25  
فعّالیّت_تکمیلی_املاء_شماره_ی_3_پایه_دوم_دو.pdf 99/08/26  
درسنامه 1 تا 4 مطالعه شود 2/2
99/09/01  
فعّالیّت_تکمیلی_املای_شماره_4_پایه_دوم_دو 99/09/02  
املای جاخالی 99/09/05  
درسنامه فارسی درس پنجم - پایه دوم    
املا انتخابی 99/09/22  
داستان نویسی با تصویر.1 99/09/22  
فعالیت فارسی شماره5 جمله سازی طنز.پایه دوم 99/10/03  
درس نامه فارسی درس5.پایه دوم.pdf 99/10/06  
درس نامه درس6فارسی.پایه دوم.pdf 99/10/07  
درسنامه فارسی درس ششم- پایه دوم.pdf 99/10/08  
فعالیت داستان نویسی شماره 6-پایه دوم.pdf 99/10/10  
فعالیت شماره 7 .املا بی نقطه.پایه دوم.pdf 99/10/17  
درس نامه درس 8 فارسی.پایه دوم.pdf 99/10/21  
فعّالیّت تکمیلی املاء شماره 5 پایه ی دوم دو.pdf 99/10/22  
فعالیت شماره 8 فارسی - پایه دوم.pdf 99/10/24  
فعّالیّت تکمیلی املاء شماره ی 6 پایه ی دوم دو.pdf 99/10/24  
درسنامه ی فارسی درس هفتم پایه ی دوم.pdf 99/11/04  
درسنامه فارسی درس هشتم پایه ی دوم.pdf 99/11/05  
درسنامه فارسی درس نهم پایه ی دوم.pdf 99/11/06  
 درسنامه فارسی درس دهم پایه ی دوم.pdf 99/11/13  
 فعالیت_تکمیلی_املاء_شماره_ی_7_پایه_ی_دوم_دو.pdf 99/11/14  
فعالیت تکمیلی شماره 9 - پایه دوم.pdf 99/11/15  
فعالیت نگارش درس آزاد. پایه دوم.pdf 99/11/21  
درس نامه درس 10 فارسی- پایه دوم.pdf 99/11/26  
درس نامه درس 12 فارسی - پایه دوم.pdf 99/12/02  
درسنامه فارسی درس سیزدهم پایه ی دوم.pdf 99/12/05  
درسنامه فارسی درس چهاردهم پایه ی دوم.pdf 99/12/10  
فعالیت شماره 10 فارسی - پایه دوم.pdf 99/12/13  
درس نامه دس 13 فارسی -پایه دوم.pdf 99/12/16  
درسنامه فارسی درس پانزدهم - پایه دوم.pdf 99/12/21  
99/12/23  
درس نامه فارسی درس 16 - پایه دوم.pdf 1400/01/25  
درسنامه فارسی درس هفدهم - پایه دوم.pdf 1400/02/06  
درس نامه درس 17 فارسی- پایه دوم.pdf 1400/02/07  
فعالیت دوره ای شماره ی 1 فارسی پایه ی دوم.pdf 1400/02/11  
فعالیت دوره ای شماره ی 2 فارسی 1400/02/11  
فعّالیّت تکمیلی املاء شماره 1- پایه دوم.pdf 1400/02/13  
فعالیت دوره ای شماره 2- داستان نویسی - پایه دوم.pdf 1400/02/15  
فعالیت تکمیلی دوره ای شماره ی 4 پایه ی دوم.pdf 1400/02/18  
فعالیت تکمیلی دوره ای شماره ی 5 فارسی پایه ی دوم.pdf 1400/02/20  
فعالیت دوره ای شماره 2-پایه دوم.pdf 1400/02/21  
فعالیت دوره ای شماره 3 - پایه دوم.pdf 1400/02/22  
فعالیت تکمیلی دوره ای شماره ی 6فارسی پایه ی دوم.pdf 1400/02/22