تبریک تولد
 
روز تولد :
آریان حیدری
روز تولد : 6 خرداد

آریو شکوهی
روز تولد : 8 خرداد

 
     
 
     
فعالیت های تکمیلی پایه دوم
 
ریاضی
فعالیت تکمیلی شماره  (1400/7/10) فعالیت تکمیلی شماره 2 دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 2 ریاضی (1400/7/14) --دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 3 (1400/7/21) فعالیت تکمیلی 3 پایه دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 4 (1400/7/28) تکمیلی 4 دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 5 (1400/8/5) ریاضیات تکمیلی 5 دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 6 (1400/8/12) تکمیلی 6 کلاس دوم.pdf  

فعالیت تکمیلی شماره 7(1400/8/19)

تکمیلی 7 کلاس دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 8 (1400/8/26) سوال تکمیلی شماره 8 دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 9 (1400/9/3) فعالیت تکمیلی جدید شماره 9 دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 10 (1400/9/10) فعالیت تکمیلی شماره 10 دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 11 (1400/9/17) فعالیت تکمیلی دوم شماره 11.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 12 (1400/9/24) تکمیلی 12 دوم .pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 13 (1400/9/30) تکمیلی 13 دوم.pdf  

فعالیت تکمیلی شماره 14 (1400/10/8)

تکمیلی 14 دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 15 (1400/10/15) تکمیلی شماره دوم 15.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 16 ( 1400/10/22) فعالیت تکمیلی 16 دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 17 (1400/10/29) تکمیلی 17 کلاس دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 18 (1400/11/6) تکمیلی 18 دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 19 (1400/11/13) فعالیت تکمیلی ۱۹ ریاضی -پایه دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 20 ( 1400/11/20 ) فعالیت_تکمیلی_ریاضی_شماره_۲۰_پایه_دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 21(1400/11/27) فعالیت_تکمیلی_شماره_۲۱_ریاضی_پایه_دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 22 (1400/12/4) فعالیت تکمیلی شماره 22 پایه دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 23 (1400/12/11) فعالیت تکمیلی 12 اسفند - دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 24 (1400/12/18) فعالیت تکمیلی شماره 24 پایه دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 25 (1401/1/17) فعالیت تکمیلی شماره 25 پایه دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 26 (1401/01/25) فعالیت تکمیلی شماره 26 پایه دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 27 (1401/01/30) فعالیت تکمیلی شماره 27 پایه دوم.pdf  

فعالیت تکمیلی شماره 28 (1401/2/7)

فعالیت تکمیلی شماره شماره 28 پایه دوم.pdf  

فعالیت تکمیلی شماره 29 (1401/02/14)

فعالیت تکمیلی شماره 29 پایه دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 30 (1401/02/21) فعالیت تکمیلی شماره 30 پایه دوم.pdf  
 
فارسی
فعالیت تکمیلی شماره 1 فعالیت تکمیلی فارسی ۱ پایه دوم.pdf
درسنامه درس 1 فارسی درسنامه درس اول فارسی پایه دوم.pdf
درسنامه درس دوم فارسی درسنامه درس دوم فارسی پایه دوم.pdf
درسنامه درس سوم درسنامه درس۳ فارسی پایه دوم.pdf
درسنامه درس چهارم درسنامه درس۴ فارسی پایه دوم.pdf
درسنامه درس پنجم درسنامه درس۵ فارسی پایه دوم.pdf
درسنامه درس ششم درسنامه درس۶ فارسی پایه دوم.pdf
درسنامه درس هفتم درسنامه درس۷ فارسی پایه دوم.pdf
درسنامه درس هشتم درسنامه درس۸ فارسی پایه دوم.pdf
درسنامه درس نهم درسنامه درس۹ فارسی پایه دوم.pdf
درسنامه درس دهم  درسنامه درس ۱۰فارسی پایه دوم.pdf
درسنامه درس دوازدهم درسنامه درس ۱۲فارسی پایه دوم.pdf
درسنامه درس سیزدهم درسنامه درس ۱۳ فارسی پایه دوم.pdf
درسنامه درس چهاردهم درسنامه درس ۱۴ فارسی پایه دوم.pdf
درسنامه درس پانزدهم درسنامه درس ۱۵ فارسی پایه دوم.pdf
درسنامه درس شانزدهم درسنامه درس ۱۶ فارسی پایه دوم.pdf
درسنامه درس هفدهم درسنامه درس ۱۷ فارسی پایه دوم.pdf
 
علوم
درسنامه درس اول علوم ١۴٠٠/٧/٨ درسنامه درس اول علوم- پایه دوم.pdf
درسنامه درس دوم 1400/7/21 درسنامه درس دو علوم - پایه دوم.pdf  
درسنامه درس 3 درسنامه درس سه علوم پایه دوم.pdf  
درسنامه درس 4  (1400/8/16) درسنامه درس چهارم علوم پایه دوم.pdf  
درسنامه درس 5 (1400/9/1)    درسنامه درس۵ علوم - پایه دوم.pdf
درسنامه درس 6 (1400/9/8) درسنامه درس ۶ علوم - پایه دوم.pdf
درسنامه درس 7 (1400/9/22) درسنامه درس هفتم علوم پایه دوم.pdf
درسنامه درس 8 (1400/9/30) درسنامه درس ۸ علوم - پایه دوم.pdf
درسنامه درس 9 درسنامه درس نهم علوم پایه دوم.pdf
درسنامه درس دهم (1400/10/27) درسنامه درس دهم علوم پایه دوم.pdf
درسنامه درس یازدهم درسنامه درس یازدهم علوم پایه دوم.pdf
درسنامه درس دوازدهم درسنامه درس دوازدهم علوم پایه دوم.pdf
درسنامه درس سیزدهم درسنامه درس سیزدهم علوم پایه دوم.pdf
درسنامه درس چهاردهم درسنامه درس چهاردهم علوم پایه دوم.pdf
 
هدیه های آسمانی
درسنامه درس1 و2  (1400/7/21) درسنامه درس ۱ و ۲ هدیه های آسمانی پایه دوم.pdf
درسنامه درس 3 و 4 (1400/8/16) درسنامه درس ۳ و ۴ هدیه -پایه دوم.pdf
درسنامه درس 5و6 (1400/9/14) درسنامه درس ۵ و ۶ هدیه - پایه دوم.pdf
درسنامه درس 7 و 8 و 9 درسنامه درس های ۷-۸ و ۹ هدیه پایه دوم.pdf
درسنامه درس 10 درسنامه ی درس ۱۰ هدیه پایه دوم.pdf
درسنامه درس 11 و 12 درسنامه درس های ۱۱ و ۱۲ هدیه پایه دوم.pdf
درسنامه درس 13 و 14 و 15 درسنامه درس های ۱۳- ۱۴ و ۱۵ هدیه پایه دوم.pdf
درسنامه درس 16 - 17 - 18  درسنامه درس های ۱۶- ۱۷ و ۱۸ هدیه پایه دوم.pdf
درسنامه درس 19 و 20 درسنامه ی درس ۱۹ و ۲۰ هدیه پایه دوم.pdf
 
املا
برگه املا تلفیقی املا تلفیقی.pdf
 
خط
خط 1400/7/14 دوم.pdf
خط 1400/7/21 خط 19مهر-1.pdf
خط 1400/7/28 خط 28مهر-1.pdf
خط 1400/8/5 خط 3ابان-1.pdf
خط 1400/8/12 12 آبان-1.pdf
خط (1400/8/19) خط 19ابان-2.pdf
خط(1400/8/26) خط26آبان-2.pdf
خط (1400/9/3) خط3آذر-1.pdf
خط (1400/9/10) خط 10 آذر-2.pdf
خط (1400/9/17) خط 17آذر-1.pdf
خط (1400/9/24) خط24آذر-1.pdf
خط (1400/9/30) خط 1 دی-1.pdf

خط 1400/10/8

خط 8 دی-1.pdf
خط 1400/10/15 خط15دی-1.pdf

خط 1400/10/22

خط 22 دی-1.pdf
خط 1400/10/29 خط 29 دی-2.pdf
حط 1400/11/6 خط 7بهمن-2.pdf
خط 1400/11/13 خط 13بهمن جدید-2.pdf
خط 1400/11/20 خط 20 بهمن-2.pdf
خط 1400/11/27 خط27بهمن جدید-3.pdf
خط 1400/12/4 خط 4 اسفند 1.pdf
خط 1400/12/11 خط 12 اسفند -1.pdf
خط 1400/12/18 خط 18 اسفند.-1.pdf
خط 1401/1/17 خط 17 فروردین 1.pdf
خط 1401/01/25 خط 24 فروردین -1.pdf
خط 1401/01/30 خط 31 فروردین -1.pdf
خط 1401/02/07 خط 7 اردیبهشت -1.pdf
خط 1401/02/14 خط 14 اردیبهشت-1.pdf
خط 1401/02/21 خط ٢١ اردیبهشت-١.pdf
 
رایانه