تبریک تولد
 
 
     
 
     
فعالیت های تکمیلی سوم
 
ریاضی
فعالیت شماره 1  فعالیت شماره 1 کلاس سوم.pdf  
فعالیت شماره 2 (1400/7/14) --سوم.pdf  
فعالیت شماره 3 (1400/7/21) 2تکمیلی ریاضی 3 کلاس سوم.pdf  
فعالیت شماره 4 ( 1400/7/28) ریاضیات تکمیلی 4 سوم.pdf  
پاسخنامه فصل 1 کتاب کار ریاضی پاسخنامه فصل ۱ کتاب کار ریاضی.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 5 (1400/8/5) ریاضیات تکمیلی 5 سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 6 (1400/8/12) تکمیلی 6 کلاس سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 7(1400/8/19) تکمیلی 7کلاس سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 8(1400/8/26) سوال ریاضی تکمیلی سوم شماره 8.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 9 (1400/9/3) فعالیت تکمیلی 9 سوم.pdf  
پاسخنامه فصل 2 کتاب کار (1) پاسخنامه فصل 2 کتاب کار پایه سوم قسمت اول.pdf  
پاسخنامه فصل 2 کتاب کار (2) پاسخنامه فصل دو کتاب کار پایه سوم قسمت 2.pdf  
پاسخنامه فصل 2 کتاب کار(3) پاسخنامه فصل دو کتاب کار پایه سوم قسمت 3.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 10 (1400/9/10) ریاضیات تکمیلی 10 سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 11  (1400/9/17) تکمیلی 11 کلاس سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 12(1400/9/24) تکمیلی 12 سوم .pdf  
فعالیت تکمیلی ضرب فعالیت تکمیلی مربوط به جدول ضرب پایه سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 13(1400/9/30) تکمیلی 13 سوم.pdf  

فعالیت تکمیلی شماره 14 (1400/10/8)

تکمیلی 14 سوم.pdf  
پاسخنامه فصل 3 کتاب کار قسمت 1 پاسخ نامه فصل 3 کتاب کار پایه سوم - قسمت اول.pdf  
پاسخنامه فصل 3 کتاب کار قسمت 2 پاسخ نامه فصل 3 کتاب کار پایه سوم - قسمت دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 15 (1400/10/15) تکمیلی شماره 15 سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 16 (1400/10/22) تکمیلی شماره 16 سوم.pdf  
پاسخنامه فصل 4 کتاب کار قسمت 1 پاسخ نامه فصل 4 کتاب کار - قسمت 1 پایه سوم.pdf  
پاسخنامه فصل 4 کتاب کار قسمت 2 پاسخ نامه فصل 4 کتاب کار - قسمت 2 پایه سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 17 (1400/10/29) فعالیت تکمیلی 17 سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 18 (1400/10/6) تکمیلی شماره 18 سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 19 (1400/11/13) فعالیت تکمیلی شماره 19 پایه سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 20 (1400/11/20) فعالیت تکمیلی شماره 20 پایه سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 21 (1400/11/27) فعالیت تکمیلی 21 سوم.pdf  
پاسخنامه فصل 5 کتاب کار پاسخنامه فصل 5 کتاب کار پایه سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 22 (1400/12/4) فعالیت تکمیلی شماره 22 پایه سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 23 (1400/12/11) فعالیت تکمیلی 12 اسفند - سوم.pdf  
پاسخنامه فصل 6 کتاب کار - قسمت 1 پاسخنامه قسمت اول فصل 6 کتاب کار پایه سوم.pdf  
پاسخنامه فصل 6 کتاب کار قسمت 2 پاسخنامه قسمت دوم فصل 6 کتاب کار پایه سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 24 (1400/12/18) فعالیت تکمیلی شماره 24 پایه سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 25 (1401/1/17) فعالیت تکمیلی شماره 25 پایه سوم.pdf  
پاسخنامه فصل 7 کتاب کار پاسخنامه فصل ۷ کتاب کار ریاضی سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 26 (1401/01/25) فعالیت تکمیلی شماره 26 پایه سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 27 (1401/01/30) فعالیت تکمیلی 27.pdf  

فعالیت تکمیلی شماره 28 (1401/2/7)

فعالیت تکمیلی شماره شماره 28 پایه سوم.pdf  

فعالیت تکمیلی شماره 29 (1401/02/14)

فعالیت تکمیلی شماره 29 پایه سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 30 (1401/02/21) فعالیت تکمیلی شماره 30 پایه سوم.pdf  
 
فارسی
درسنامه درس 1 فارسی (1400/7/20) darsnameye dars 1 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 2 فارسی (1400/7/27) darsnameye dars 2 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 3 فارسی (1400/8/16) Darsnameye dars 3 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 4 فارسی (1400/8/19) darsnameye dars 4 farsi sevom.pdf
درسنامه درس5 فارسی (1400/8/25) darsnameye dars 5 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 6 فارسی (1400/9/13) darsnameye dars 6 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 7 فارسی (1400/9/20) darsnameye dars 7 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 8 فارسی (1400/9/29) darsnameye dars 8 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 9 فارسی (1400/10/7) darsnameye dars 9 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 10(1400/10/15) darsnameye dars 10 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 11 (1400/11/2) darsnameye dars 11 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 12 darsnameye dars 12 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 14 درس نامه درس 14 فارسی پایه سوم.pdf
درسنامه درس 15 درس نامه درس 15فارسی پایه سوم.pdf
درسنامه درس 16 درس نامه درس16 فارسی پایه سوم.pdf
درسنامه درس 17 درس نامه درس17فارسی پایه سوم.pdf
 
 
علوم
درسنامه درس 1 علوم (1400/7/14) darsnameye dars 1 olum sevom.pdf
درسنامه درس2 علوم (1400/7/26) darsnameye dars 2 olum sevom.pdf
درسنامه درس 3 علوم (1400/8/5) darsnameye dars 3 olum sevom.pdf
درسنامه درس 4 علوم (1400/8/17) darsnameye dars 4 olum sevom.pdf
درسنامه درس 5 علوم |(1400/9/6|) darsnameye dars 5 olum sevom.pdf
درسنامه درس 6 علوم (1400/9/20) darsnameye dars 6 olum sevom.pdf
درسنامه درس 7 علوم darsnameye dars 7 olum sevom.pdf
درسنامه درس 9 علوم (1400/10/14) darsnameye dars 9 olum sevom.pdf
درسنامه درس 10 علوم (1400/10/27) darsnameye dars 10 olum sevom.pdf
درسنامه درس 11 علوم darsnameye dars 11 olum sevom.pdf
درسنامه درس 12 علوم darsnameye dars 12 olum sevom.pdf
درسنامه درس 13 علوم درس نامه درس 13علوم پایه سوم.pdf
درسنامه درس 14 علوم درس نامه درس 14 علوم پایه سوم.pdf
 
اجتماعی
درسنامه درس 1 اجتماعی darsnameye dars 1 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 2 اجتماعی (1400/7/14) darsnameye dars 2 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 3 اجتماعی (1400/7/25) darsnameye dars 3 ejtemaee sevom.pdf
 
درسنامه درس 4 اجتماعی (1400/8/3) darsnameye dars 4 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 5 اجتماعی (1400/8/16) darsnameye dars 5 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 6 اجتماعی (1400/8/19) darsnameye dars 6 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 7 اجتماعی (1400/8/25) darsnameye dars 7 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 8 اجتماعی (1400/9/6) darsnameye dars 8 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 9 و 10 اجتماعی (1400/9/17) darsnameye dars 9,10 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 11 darsnameye dars 11 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 12 و 13 darsnameye dars 12,13 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 14 darsnameye dars 14 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 15 و 16 darsnameye dars 15,16 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 17 و 18 darsnameye dars 17,18 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 19 و 20 darsnameye dars 19 ,20 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 21 و 22  darsnameye dars 21 ,22 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 23 darsnameye dars 23 ejtemaee sevom.pdf  
 
هدیه های آسمانی 
 
درسنامه درس 1 هدیه (1400/7/14) darsnameye dars 1 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 2 هدیه (1400/7/25) darsnameye dars 2 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 3 هدیه (1400/8/3) darsnameye dars 3 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 4 هدیه (1400/8/16) darsnameye dars 4 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 5 هدیه (1400/8/19) darsnameye dars 5 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 6 هدیه (1400/8/25) darsnameye dars 6 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 7 و 8 هدیه (1400/9/16) darsnameye dars 7,8 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 9 و 10 (1400/9/29) darsnameye dars 9,10 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 11 (1400/10/7) darsnameye dars 11 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 12 و 13 (1400/10/21) darsnameye dars 12,13 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 14 و 15 darsnameye dars 14,15 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 16 و 17 darsnameye dars 16,17 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 18 و 19 darsnameye dars 18,19 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 20  darsnameye dars 20 hediyeh sevom.pdf
 
خط
خط (1400/7/14) سوم.pdf
خط (1400/7/21) خط 19مهر-2.pdf
خط (1400/7/28) خط 28مهر-2.pdf
خط (1400/8/5) خط 3ابان-2.pdf
خط (1400/8/12) 12 آبان-2.pdf
خط (1400/8/19) خط 19ابان-1.pdf
خط(1400/8/26) خط26آبان-1.pdf
خط (1400/9/3) خط3آذر-2.pdf
خط (1400/9/10) خط 10 آذر-1.pdf
خط (1400/9/17) خط 17آذر-2.pdf
خط (1400/9/24) خط24آذر-2.pdf
خط (1400/9/30) خط 1 دی-2.pdf

خط 1400/10/8

خط 8 دی-2.pdf
خط 1400/10/15 خط15دی-2.pdf
خط 1400/10/22 خط 22 دی-2.pdf
خط 1400/10/29 خط 29 دی-1.pdf
خط 1400/11/6 خط 7بهمن-1.pdf
خط 1400/11/13 خط 13بهمن جدید-1.pdf
خط 1400/11/20 خط 20 بهمن-1.pdf
خط 1400/11/27 خط27بهمن جدید-2.pdf
خط 1400/12/4 خط 4 اسفند 2.pdf
خط 1400/12/11 خط 12 اسفند -2.pdf
خط 1400/12/18 خط 18 اسفند.-2.pdf
خط 1401/1/17 خط 17 فروردین 2.pdf
خط 1401/1/25 خط 24 فروردین -2.pdf
خط 1401/01/30 خط 31 فروردین -2.pdf
خط 1401/02/07 خط 7 اردیبهشت -2.pdf
خط 1401/02/14 خط 14 اردیبهشت-2.pdf
خط 1401/02/21 خط ٢١ اردیبهشت-٢.pdf
 
املا
برگه املا تلفیقی املا تلفیقی.pdf
 
رایانه