تبریک تولد
 
 
     
 
     
فعالیت های تکمیلی سوم
 
علوم
درس اول 01/07/11 darsnameye dars 1 olum sevom.pdf
درس دوم 01/07/20 darsnameye dars 2 olum sevom.pdf
درس سوم 01/07/27 darsnameye dars 3 olum sevom.pdf
درس چهارم 01/08/10 darsnameye dars 4 olum sevom.pdf
درس پنجم 01/09/06 darsnameye dars 5 olum sevom.pdf
 
 
مطالعات اجتماعی
درس اول 01/07/11 darsnameye dars 1 ejtemaee sevom.pdf
درس دوم 01/07/20 darsnameye dars 2 ejtemaee sevom.pdf
       
     
     
 
فارسی
درس اول 01/07/11 darsnameye dars 1 farsi sevom.pdf
درس دوم   01/08/10 darsnameye dars 2 farsi sevom.pdf  
درس سوم 01/08/10 Darsnameye dars 3 farsi sevom.pdf
درس چهارم 01/08/22 darsnameye dars 4 farsi sevom.pdf
درس پنجم 01/08/22 darsnameye dars 5 farsi sevom.pdf
درس ششم 01/09/09 darsnameye dars 6 farsi sevom.pdf
درس هفتم 01/09/16 darsnameye dars 7 farsi sevom.pdf