تبریک تولد
 
روز تولد :
سهند حافظی
روز تولد : 5 بهمن

 
     
 
     
فعالیت های تکمیلی سوم
 
ریاضی
فعالیت شماره 1  فعالیت شماره 1 کلاس سوم.pdf  
فعالیت شماره 2 (1400/7/14) --سوم.pdf  
فعالیت شماره 3 (1400/7/21) 2تکمیلی ریاضی 3 کلاس سوم.pdf  
فعالیت شماره 4 ( 1400/7/28) ریاضیات تکمیلی 4 سوم.pdf  
پاسخنامه فصل 1 کتاب کار ریاضی پاسخنامه فصل ۱ کتاب کار ریاضی.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 5 (1400/8/5) ریاضیات تکمیلی 5 سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 6 (1400/8/12) تکمیلی 6 کلاس سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 7(1400/8/19) تکمیلی 7کلاس سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 8(1400/8/26) سوال ریاضی تکمیلی سوم شماره 8.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 9 (1400/9/3) فعالیت تکمیلی 9 سوم.pdf  
پاسخنامه فصل 2 کتاب کار (1) پاسخنامه فصل 2 کتاب کار پایه سوم قسمت اول.pdf  
پاسخنامه فصل 2 کتاب کار (2) پاسخنامه فصل دو کتاب کار پایه سوم قسمت 2.pdf  
پاسخنامه فصل 2 کتاب کار(3) پاسخنامه فصل دو کتاب کار پایه سوم قسمت 3.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 10 (1400/9/10) ریاضیات تکمیلی 10 سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 11  (1400/9/17) تکمیلی 11 کلاس سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 12(1400/9/24) تکمیلی 12 سوم .pdf  
فعالیت تکمیلی ضرب فعالیت تکمیلی مربوط به جدول ضرب پایه سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 13(1400/9/30) تکمیلی 13 سوم.pdf  

فعالیت تکمیلی شماره 14 (1400/10/8)

تکمیلی 14 سوم.pdf  
پاسخنامه فصل 3 کتاب کار قسمت 1 پاسخ نامه فصل 3 کتاب کار پایه سوم - قسمت اول.pdf  
پاسخنامه فصل 3 کتاب کار قسمت 2 پاسخ نامه فصل 3 کتاب کار پایه سوم - قسمت دوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 15 (1400/10/15) تکمیلی شماره 15 سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 16 (1400/10/22) تکمیلی شماره 16 سوم.pdf  
پاسخنامه فصل 4 کتاب کار قسمت 1 پاسخ نامه فصل 4 کتاب کار - قسمت 1 پایه سوم.pdf  
پاسخنامه فصل 4 کتاب کار قسمت 2 پاسخ نامه فصل 4 کتاب کار - قسمت 2 پایه سوم.pdf  
فعالیت تکمیلی شماره 17 (1400/10/29) فعالیت تکمیلی 17 سوم.pdf  
 
فارسی
درسنامه درس 1 فارسی (1400/7/20) darsnameye dars 1 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 2 فارسی (1400/7/27) darsnameye dars 2 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 3 فارسی (1400/8/16) Darsnameye dars 3 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 4 فارسی (1400/8/19) darsnameye dars 4 farsi sevom.pdf
درسنامه درس5 فارسی (1400/8/25) darsnameye dars 5 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 6 فارسی (1400/9/13) darsnameye dars 6 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 7 فارسی (1400/9/20) darsnameye dars 7 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 8 فارسی (1400/9/29) darsnameye dars 8 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 9 فارسی (1400/10/7) darsnameye dars 9 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 10(1400/10/15) darsnameye dars 10 farsi sevom.pdf
درسنامه درس 11 (1400/11/2) darsnameye dars 11 farsi sevom.pdf
 
 
علوم
درسنامه درس 1 علوم (1400/7/14) darsnameye dars 1 olum sevom.pdf
درسنامه درس2 علوم (1400/7/26) darsnameye dars 2 olum sevom.pdf
درسنامه درس 3 علوم (1400/8/5) darsnameye dars 3 olum sevom.pdf
درسنامه درس 4 علوم (1400/8/17) darsnameye dars 4 olum sevom.pdf
درسنامه درس 5 علوم |(1400/9/6|) darsnameye dars 5 olum sevom.pdf
درسنامه درس 6 علوم (1400/9/20) darsnameye dars 6 olum sevom.pdf
درسنامه درس 7 علوم darsnameye dars 7 olum sevom.pdf
درسنامه درس 9 علوم (1400/10/14) darsnameye dars 9 olum sevom.pdf
درسنامه درس 10 علوم (1400/10/27) darsnameye dars 10 olum sevom.pdf
 
اجتماعی
درسنامه درس 1 اجتماعی darsnameye dars 1 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 2 اجتماعی (1400/7/14) darsnameye dars 2 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 3 اجتماعی (1400/7/25) darsnameye dars 3 ejtemaee sevom.pdf
 
درسنامه درس 4 اجتماعی (1400/8/3) darsnameye dars 4 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 5 اجتماعی (1400/8/16) darsnameye dars 5 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 6 اجتماعی (1400/8/19) darsnameye dars 6 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 7 اجتماعی (1400/8/25) darsnameye dars 7 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 8 اجتماعی (1400/9/6) darsnameye dars 8 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 9 و 10 اجتماعی (1400/9/17) darsnameye dars 9,10 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 11 darsnameye dars 11 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 12 و 13 darsnameye dars 12,13 ejtemaee sevom.pdf  
درسنامه درس 14 darsnameye dars 14 ejtemaee sevom.pdf  
 
هدیه های آسمانی 
 
درسنامه درس 1 هدیه (1400/7/14) darsnameye dars 1 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 2 هدیه (1400/7/25) darsnameye dars 2 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 3 هدیه (1400/8/3) darsnameye dars 3 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 4 هدیه (1400/8/16) darsnameye dars 4 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 5 هدیه (1400/8/19) darsnameye dars 5 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 6 هدیه (1400/8/25) darsnameye dars 6 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 7 و 8 هدیه (1400/9/16) darsnameye dars 7,8 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 9 و 10 (1400/9/29) darsnameye dars 9,10 hediyeh sevom.pdf
درسنامه درس 11 (1400/10/7) darsnameye dars 11 hediyeh sevom.pdf
دزسنامه درس 12 و 13 (1400/10/21) darsnameye dars 12,13 hediyeh sevom.pdf
 
خط
خط (1400/7/14) سوم.pdf
خط (1400/7/21) خط 19مهر-2.pdf
خط (1400/7/28) خط 28مهر-2.pdf
خط (1400/8/5) خط 3ابان-2.pdf
خط (1400/8/12) 12 آبان-2.pdf
خط (1400/8/19) خط 19ابان-1.pdf
خط(1400/8/26) خط26آبان-1.pdf
خط (1400/9/3) خط3آذر-2.pdf
خط (1400/9/10) خط 10 آذر-1.pdf
خط (1400/9/17) خط 17آذر-2.pdf
خط (1400/9/24) خط24آذر-2.pdf
خط (1400/9/30) خط 1 دی-2.pdf

خط 1400/10/8

خط 8 دی-2.pdf
خط 1400/10/15 خط15دی-2.pdf
خط 1400/10/22 خط 22 دی-2.pdf
خط 1400/10/29 خط 29 دی-1.pdf
 
املا
برگه املا تلفیقی املا تلفیقی.pdf
 
رایانه