تبریک تولد
 
روز تولد :
آرتان گل افشان
روز تولد : 27 خرداد

آرتین علیزاده
روز تولد : 28 خرداد

امیر حسین ابیانه
روز تولد : 28 خرداد

 
     
 
     
فعالیت‌های تکمیلی پایه سوم
 
فعالیت‌های تکمیلی پایه سوم
ریاضی اجتماعی  علوم هدیه  فارسی
فعالیت‌های تکمیلی ماهنامه سوم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
99/08/01
99/08/28
 
ماهنامه آذرماه پایه سوم.pdf 99/09/30
ماهنامه دی 99/11/01 پاسخ ماهنامه ریاضی دی ماه پایه سوم.pdf
ماهنامه بهمن ماه پایه سوم.pdf 99/11/29  
ماهنامه فروردین ماه پایه سوم.pdf 1400/02/01
 
   
 
فعالیت‌های تکمیلی زبان سوم
فعالیت‌های تکمیلی ریاضی سوم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
New Doc 2020-10-20 20.07.29 sevom olgo ha.pdf 99/08/01  
پاسخنامه ارزیابی آبان ریاضی 99/09/05  
پاسخ_نامه_فصل_2_کتاب_کار_ریاضی_قسمت_1_پایه_سوم.pdf 99/09/15  
پاسخ فصل 2 کتاب کارقسمت 2 پایه سوم 99/09/16  
99/09/17  
فعالیت تکمیلی ضرب ۲ پایه سوم.pdf 99/10/08  
فعالیت تکمیلی ضرب ۳و۴.pdf  99/10/10  
فعالیت تکمیلی ضرب ۵و۶و۷و۸و۹.pdf 99/10/15  
فعالیت تکمیلی ضرب ۵.pdf 99/10/13  
فعالیت تکمیلی ریاضی شماره 3 پایه سوم.pdf 99/10/17  
پاسخ کتاب کار ریاضی فصل 3 - قسمت 2 پایه سوم.pdf 99/10/20  
پاسخ نامه فصل 4 کتاب کار - قسمت 1 پایه سوم.pdf 99/11/19  
پاسخ نامه فصل 4 کتاب کار - قسمت 2 پایه سوم.pdf 99/11/20  
پاسخنامه ماهنامه بهمن ریاضی سوم.pdf 99/12/04  
فعالیت تکمیلی فصل شش ریاضی سوم.pdf 99/12/06  
پاسخ سوالات فصل 5 کتاب کار ریاضی - پایه سوم.pdf 99/12/18  
پاسخ فصل 6 کتاب کارریاضی - قسمت 1 پایه سوم.pdf 1400/01/30  
پاسخ فصل6 کتاب کار ریاضی- قسمت 2 پایه سوم.pdf 1400/01/31  
1400/02/15  
1400/02/22  
فعالیت‌های تکمیلی رایانه سوم
 
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درس نامه شماره یک 99/08/12  
درس نامه شماره دو پایه سوم یک 99/08/26  
درس نامه شماره دو پایه سوم دو 99/08/27  
درسنامه شماره سه پایه سوم 99/09/04  
درس نامه شماره 4پایه سوم 99/09/10  
درس نامه شماره 5 پایه سوم 99/09/17  
درس نامه شماره 6 پایه سوم.pdf 99/09/25  
درس نامه شماره 7پایه سوم.pdf 99/10/08  
درس نامه شماره 7پایه سوم.pdf 99/10/17  
درس نامه شماره 8 پایه سوم.pdf 99/10/23  
درس نامه شماره 9 پایه سوم.pdf 99/11/13  
درس نامه شماره 10 پایه سوم.pdf 99/11/20  
درس نامه شماره 10 پایه سوم.pdf 99/11/21  
درس نامه شماره 13 پایه سوم.pdf 99/12/11  
 
 
فعالیت‌های تکمیلی اجتماعی سوم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درسنامه درس اول اجتماعی دوشنبه 99/06/24  
درسنامه درس 2 99/07/15  
     
اجتماعی درس 3 99/07/12  
درسنامه درس 4 اجتماعی 99/07/28  
درس نامه درس 5 اجتماعی پایه سوم 99/08/06  
درسنامه درس 6 اجتماعی پایه سوم 99/08/24  
درس نامه درس 7 اجتماعی پایه سوم 99/08/26  
درسنامه درس 8 99/09/05  
درسنامه_درس_10_اجتماعی_پایه_چهارم 99/09/17  
درس_نامه_درس_9_و_10_اجتماعی_پایه_سوم 99/09/22  
درسنامه درس ۱۱اجتماعی پایه سوم.pdf 99/10/08  
درسنامه درس های 12 و 13 اجتماعی - پایه سوم.pdf 99/10/23  
درس نامه درس 14 اجتماعی پایه سوم.pdf 99/11/05  
درس نامه درس 15 و 16 اجتماعی پایه سوم.pdf 99/11/20  
درس نامه درس 17 و 18 اجتماعی پایه سوم.pdf 99/12/05  
پاسخنامه ماهنامه بهمن - اجتماعی پایه سوم.pdf 99/12/10  
درس نامه اجتماعی درس های 19 و 20 پایه سوم.pdf 99/12/13  
درس نامه ی درس 21 و 22 اجتماعی پایه سوم.pdf 1400/01/17  
درس نامه درس 23 اجتماعی پایه سوم.pdf 1400/01/24  
 
فعالیت‌های تکمیلی علوم سوم
 
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درسنامه درس اول علوم 99/06/29  
فعالیت تکمیلی شماره 1 علوم 99/07/16 پاسخ نامه فعالیت تکمیلی 1 علوم
درسنامه درس دوم 99/07/05  
درسنامه درس سوم علوم 99/07/19  
درسنامه درس چهارم علوم پایه سوم.pdf 99/08/24  
درسنامه درس پنجم علوم پایه سوم 99/09/15  
درسنامه درس ششم علوم پایه سوم.pdf 99/09/30  
درسنامه درس هفتم علوم پایه سوم.pdf 99/10/13  
پاسخ ماهنامه دی ماه علوم پایه سوم.pdf 99/11/08  
درس نامه درس 9 علوم پایه سوم.pdf 99/11/18  
درس نامه درس 10 علوم پایه سوم.pdf 99/11/25  
درس نامه درس 11 علوم پایه سوم.pdf 99/12/10  
درس نامه درس 12علوم پایه سوم.pdf 99/12/24  
درس نامه درس 13علوم پایه سوم.pdf 1400/01/28  
درس نامه درس 14 علوم پایه سوم.pdf 1400/02/11  
 
 
 
فعالیت‌های تکمیلی فارسی سوم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درسنامه درس 1 99/07/06  
درسنامه درس 2 99/07/09  
-درسنامه درس دوم - زنگ ورزش 99/07/19  
درسنامه_درس_سوم_آسمان_آبی_طبیعت_پاک 99/07/27  
فعالیت_تکمیلی_شماره_1_فارسی_درس_4_پایه_سوم 99/08/17  
درس نامه درس 4 فارسی پایه سوم 99/08/19  
درس نامه درس 5 فارسی پایه سوم 99/08/26  
پاسخنامه ارزیابی نگارش 99/09/05  
درس نامه درس 6 فارسی پایه سوم.pdf 99/09/10  
فعالیت تکمیلی شماره 2فارسی- درس 6 99/09/12  
درس نامه درس 7فارسی پایه سوم 99/09/23  
درسنامه درس 7 فارسی . پایه چهارم 99/09/24  
تکلیف یلدا.pdf 99/09/30  
فعالیت تکمیلی فارسی شماره 3 99/10/03  
فعالیت تکمیلی فارسی شماره 4 پایه سوم.pdf 99/10/07  
درس نامه درس 8فارسی پایه سوم.pdf 99/10/08  
درس نامه درس 9فارسی پایه سوم.pdf 99/10/15  
فعالیت تکمیلی شماره 5 فارسی پایه سوم.pdf 99/10/13  
درس نامه درس 10فارسی پایه سوم.pdf 99/10/29  
درس نامه درس 11فارسی پایه سوم.pdf 99/11/18  
فعالیت تکمیلی درس آزاد.pdf 99/11/21  
درس نامه درس 12فارسی پایه سوم.pdf 99/11/25  
پاسخ ماهنامه فارسی بهمن پایه سوم.pdf 99/12/04  
فعالیت تکمیلی شماره 6فارسی- پایه سوم.pdf 99/12/05  
درس نامه درس 14 فارسی پایه سوم.pdf 99/12/17  
درس نامه درس 15فارسی پایه سوم.pdf 99/12/24  
درس نامه درس16 فارسی پایه سوم.pdf 1400/01/18  
فعالیت تکمیلی دیکته درس 16 پایه سوم.pdf 1400/01/25  
درس نامه درس17فارسی پایه سوم.pdf 1400/01/28  
فعالیت تکمیلی شماره 6فارسی- درس پایه سوم17.pdf 1400/01/28  
فعالیت تکمیلی شماره7 پایه سوم.pdf 1400/01/29  
فعالیت تکمیلی شماره 8فارسی پایه سوم.pdf 1400/02/05  
فعالیت تکمیلی دیکته درس 17 فارسی سوم.pdf 1400/02/07  
فعالیت تکمیلی فارسی شماره 9 پایه سوم.pdf 1400/02/11  
فعالیت تکمیلی شماره10 پایه سوم.pdf 1400/02/13  
فعالیت تکمیلی فارسی شماره11 پایه سوم.pdf 1400/02/15  
فعالیت تکمیلی داستان نویسی.pdf 1400/02/18  
 
فعالیت‌های تکمیلی هدیه سوم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درسنامه درس ۳ (2) 99/07/16  
99/07/02  
هدیه درس2 99/07/12  
درس نامه درس 4 هدیه پایه سوم 99/08/06  
درس نامه درس 5 هدیه پایه سوم 99/08/19  
درس نامه درس 6 هدیه پایه سوم 99/09/11  
درس نامه هدیه درس 7و 8 - پایه سوم.pdf 99/09/30  
درسنامه درس ۹و۱۰ هدیه پایه سوم.pdf 99/10/20  
درس نامه درس 11 هدیه پایه سوم.pdf 99/10/29  
درس نامه ی درس 12 و 13 هدیه پایه سوم.pdf 99/11/21  
99/12/09  
درسنامه درس 16 و 17 هدیه پایه سوم.pdf 99/12/16  
درس نامه ی درس های 18و 19 هدیه پایه سوم.pdf 1400/01/21  
درس نامه درس 20 هدیه پایه سوم.pdf 1400/01/28