تبریک تولد
 
روز تولد :
آرتان گل افشان
روز تولد : 27 خرداد

آرتین علیزاده
روز تولد : 28 خرداد

امیر حسین ابیانه
روز تولد : 28 خرداد

 
     
 
     
فعالیت‌های تکمیلی پایه چهارم
 
فعالیت‌های تکمیلی پایه چهارم
ریاضی فارسی علوم اجتماعی هدیه‌ها
 
فعالیت‌های تکمیلی ماهنامه چهارم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
ماهنامه مهر ماه 99/08/01 pasokhname mahnameh mehr 99- payeh 4.pdf
ماهنامه آبان 99 .پایه چهارم.pdf 99/08/28 پاسخنامه_ماهنامه_آبان_00_پایه_چهارم.pdf
ماهنامه دی ماه 99.پایه چهارم.pdf 99/09/30  
پاسخنامه ماهنامه آذر پایه چهارم .pdf 99/10/02  
ماهنامه دی ماه 99. پایه چهارم.pdf 99/11/01  
ماهنامه بهمن 99. پایه چهارم.pdf 99/11/29 پاسخنامه ماهنامه بهمن 99.پایه چهارم.pdf
ماهنامه فروردین 00 پایه چهارم .pdf 1400/02/01  
پاسخنامه ماهنامه فروردین 00 پایه چهارم.pdf 1400/02/07  
 
فعالیت‌های تکمیلی زبان چهارم
فعالیت‌های تکمیلی ریاضی چهارم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
پاسخنامه_کاربرگ_13_کتاب_کار_ریاضی_پایه_چهارم 99/09/17  
99/09/24  
پاسخنامه کاربرگ 16 کتاب کار ریاضی پایه چهارم.pdf 99/10/02  
 
99/10/13  
99/10/20  
99/11/11  
99/11/25  
پاسخنامه کاربرگ 32 کتاب کار ریاضی پایه چهارم (1).pdf 99/11/26  
99/11/28  
پاسخنامه کاربرگ 35 کتاب کار ریاضی .پایه چهارم.pdf 99/12/03  
پاسخنامه کاربرگ 37 کتاب کار ریاضی پایه چهارم.pdf 99/12/10  
پاسخنامه کاربرگ 36 کتاب کار ریاضی پایه چهارم.pdf 99/12/11  
99/12/24  
1400/02/07  
 
 
فعالیت‌های تکمیلی فارسی چهارم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درسنامه درس 1 فارسی 99/07/02  
درسنامه درس 2 فارسی 99/07/20  
درسنامه درس 3 99/08/07  
درسنامه درس 4 99/08/18  
درسنامه درس 5 فارسی . پایه چهارم.pdf 99/08/28  
درسنامه درس 6 فارسی .pdf 99/09/08  
پاسخنامه صفحه 44و45 نگارش پایه چهارم.pdf 99/10/02  
درسنامه درس 10 فارسی - پایه چهارم.pdf 99/10/10  
درسنامه درس 11 فارسی . پایه چهارم.pdf 99/10/23  
درسنامه درس 7 فارسی . پایه چهارم .pdf 99/11/08  
درسنامه درس 12 فارسی . پایه چهارم .pdf 99/11/18  
درسنامه درس 13 فارسی - پایه چهارم .pdf 99/11/27  
درسنامه درس 14فارسی . پایه چهارم.pdf 99/12/09  
درسنامه درس 15 فارسی - پایه چهارم .pdf 99/12/16  
درسنامه درس 16 فارسی - پایه چهارم.pdf 1400/01/18  
درسنامه درس 17 فارسی - پایه چهارم .pdf 1400/02/01  
فعالیت‌های تکمیلی رایانه چهارم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درس نامه پایه شماره یک پایه چهارم 99/08/14  
درس نامه شماره ۲ پایه چهارم.pdf 99/08/21  
99/08/28  
درسنامه شماره 4 رایانه 99/09/05  
درس نامه شماره 5 پایه چهارم 99/09/12  
درس نامه شماره 6 پایه چهارم 99/09/22  
درس نامه شماره 7 پایه چهارم.pdf 99/09/30  
درس نامه شماره 8 پایه چهارم.pdf 99/10/03  
درس نامه شماره 9 پایه چهارم.pdf 99/10/10  
درس نامه شماره 10 پایه چهارم.pdf 99/10/17  
درس نامه شماره 11 پایه چهارم.pdf 99/11/01  
درس نامه شماره 12پایه چهارم.pdf 99/11/08  
 
 
فعالیت‌های تکمیلی علوم چهارم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درسنامه درس 2 علوم - بخش 1 99/07/06  
  99/07/07  
درسنامه درس 2 علوم - بخش 2 99/07/12  
درسنامه درس 3 99/07/21  
99/08/05  
درسنامه درس 4 99/08/12  
درسنامه درس 4 قسمت دوم 99/08/14  
99/08/18  
99/08/25  
درسنامه درس 6 علوم - پایه چهارم 99/09/22  
درسنامه درس 7 علوم .پایه چهارم .pdf 99/10/03  
درسنامه درس 8 علوم - پایه چهارم.pdf 99/10/30  
درسنامه درس 9 علوم - پایه چهارم.pdf 99/12/12  
درسنامه درس 10 علوم - پایه چهارم.pdf 99/12/13  
درسنامه درس 11 علوم (بخش 1) . پایه چهارم.pdf 99/12/17  
درسنامه درس 11 علوم ( بخش 2 - پایه چهارم.pdf 1400/01/18  
درسنامه درس 12 علوم (بخش 2) . پایه چهارم.pdf 1400/02/01  
درسنامه درس 12 علوم (بخش 3) . پایه چهارم .pdf 1400/02/05  
 
 
فعالیت‌های تکمیلی اجتماعی چهارم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درسنامه درس 1 اجتماعی همسایه ما 99/06/31  
درسنامه درس 2.pdf 99/08/07  
درسنامه درس 3  99/08/11  
درسنامه درس 4 99/08/14  
99/08/24  
درسنامه درس 8 اجتماعی 99/08/26  
درسنامه درس 9 اجتماعی 99/08/27  
درسنامه_درس_11_اجتماعی_پایه_چهارم.pdf 99/09/26  
درسنامه درس 13 اجتماعی - پایه چهارم.pdf 99/10/17  
درسنامه درس 14 اجتماعی - پایه چهارم .pdf 99/11/05  
99/12/10  
درسنامه درس 18 اجتماعی - پایه چهارم .pdf 99/12/18  
درسنامه درس 17 اجتماعی - پایه چهارم.pdf 99/12/19  
     
     
     
     
     
     
     
 
 
فعالیت‌های تکمیلی هدیه‌های آسمانی چهارم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درسنامه درس 2 هدیه ها ( کودکی بر آب)    
درسنامه درس 1 دانه 99/06/31  
 درسنامه درس 3 99/07/22  
99/08/21  
فعالیت_تکمیلی_شماره_1هدیه_ها_پایه_چهارم_درس_1_تا_6 99/08/24  
درسنامه درس 7 هدیه ها- پایه چهارم .pdf 99/10/13  
درسنامه درس 8 هدیه ها - پایه چهارم.pdf 99/10/17  
درسنامه درس 9 هدیه ها . پایه چهارم.pdf 99/10/22  
درسنامه درس 10 هدیه ها . پایه چهارم.pdf 99/10/23  
درسنامه درس 11 هدیه ها . پایه چهارم .pdf 99/10/29  
درسنامه درس 12 هدیه ها . پایه چهارم.pdf    
درسنامه درس 13 هدیه ها . پایه چهارم .pdf 99/12/12  
99/12/13  
درسنامه درس 16 هدیه ها . پایه چهارم.pdf 99/12/16  
اصلاحیه درسنامه درس 14 هدیه ها . پایه چهارم .pdf 99/12/18