تبریک تولد
 
 
     
 
     
فعالیت های تکمیلی پایه چهارم
 
 
مطالعات اجتماعی
درس اول 01/07/17 درس1 اجتماعی چهارم.pdf
درس دوم 01/08/28 درس2 اجتماعی چهارم.pdf
درس سوم 01/08/28 درس 3 اجتماعی چهارم.pdf
درس چهارم 01/08/28 درس 4 اجتماعی چهارم.pdf
درس پنجم 01/08/28 درس5 اجتماعی کلاس چهارم.pdf
درس ششم 01/09/09 درس6 اجتماعی چهارم.pdf
درس هفتم 01/09/16 درس7 اجتماعی چهارم.pdf
 
فارسی
درس ستایش 01/07/20 ستایش چهارم.pdf
درس اول 01/07/20 درس 1 فارسی چهارم.pdf
  درس دوم 01/08/10   درس 2 فارسی چهارم.pdf  
 درس سوم   01/08/23  درس 3 فارسی چهارم.pdf  
درس چهارم   01/08/23   درس 4 فارسی چهارم.pdf  
درس پنجم     01/09/07  درسنامه درس 5 فارسی . پایه چهارم.pdf 
        
     
     
 
علوم
 
درس اول 01/07/20 فصل 1 علوم چهارم.pdf
  درس دوم 01/08/10 فصل 2 علوم چهارم.pdf
  درس سوم 01/09/02 فصل3-علوم چهارم.pdf
      
      
       
       
       
 
 
آزمون های پیشرفت تحصیلی
 
آزمون شماره 1 01/09/14 Az-pishraft1-4.pdf