تبریک تولد
 
روز تولد :
سهند حافظی
روز تولد : 5 بهمن

 
     
 
     
فعالیت های تکمیلی پایه چهارم
 
ریاضی
فعالیت شماره 1 ریاضی سوال چهارم .pdf
فعالیت شماره 2 ریاضی (1400/7/14) --چهارم.pdf
فعالیت شماره 3 (1400/7/21) ریاضی تکمیلی 3 پایه چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 4(1400/7/28) ریاضیات تکمیلی 4 چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره5 (1400/8/5) ریاضیات تکمیلی 5 چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 6 (1400/8/12) تکمیلی 6 کلاس پنجم.pdf
کاربرگ 1 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۱ کتاب کار ریاضی.pdf
کاربرگ 2 کتاب کار ریاضی کاربرگ۲ کتاب کار ریاضی.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 7(1400/8/19) تکمیلی 7 کلاس چهارم.pdf
کاربرگ 3 کتاب کار ریاضی پاسخنامه کاربرگ شماره۳ ریاضی.pdf
کاربرگ 4 کتاب کار ریاضی پاسخنامه کاربرگ ۴ کتاب کار ریاضی.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 8 (1400/8/26) ریاضی تکمیلی 8 کلاس چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 9 (1400/9/8) ریاضی تکمیلی 9کلاس چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 10 (1400/9/10) ریاضیات تکمیلی 10 کلاس چهارم.pdf
کاربرگ 5 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۵ کتاب کار ریاضی چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 11 (1400/9/17) تکمیلی 11 چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 12 (1400/9/24) تکمیلی 12 چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 13 (1400/9/30) تکمیلی 13 چهارم.pdf

فعالیت تکمیلی شماره 14 (1400/10/8)

تکمیلی 14 چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 15 (1400/10/15) تکمیلی شماره 15 چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 16 (1400/10/22) تکمیلی 16 چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 17 (1400/10/29) تکمیلی شماره 17 چهارم.pdf
 
فارسی
فعالیت شماره 1 فارسی ستایش چهارم.pdf
درسنامه درس 1 فارسی  درس 1 فارسی چهارم.pdf
درسنامه درس 2 فارسی (1400/7/26) درس 2 فارسی چهارم.pdf
درسنامه درس 3 درس 3 فارسی چهارم.pdf
درسنامه درس 4 (1400/8/15) درس 4 فارسی چهارم.pdf
درسنامه درس 5 ( 1400/8/29) درسنامه درس 5 فارسی . پایه چهارم.pdf
درسنامه درس 6 (1400/9/16) درسنامه ی درس 6 فارسی پایه ی چهارم.pdf
درسنامه درس 7 (1400/9/16) درسنامه درس 7 فارسی . پایه چهارم .pdf
درسنامه درس 10 (1400/10/21) درسنامه درس 10 فارسی - پایه چهارم.pdf
درسنامه درس 11 (1400/10/21) درسنامه درس 11 فارسی . پایه چهارم.pdf
درسنامه درس 12 (1400/10/21) درسنامه درس 12 فارسی . پایه چهارم .pdf
 
نگارش
علوم
درسنامه شماره 1 علوم فصل 1 علوم چهارم.pdf
درسنامه  شماره 2 علوم فصل 2 علوم چهارم.pdf
درسنامه شماره 3 علوم(1400/8/11) فصل3-علوم چهارم.pdf
درسنامه درس 4 فصل4 علوم چهارم.pdf
درسنامه درس 5 فصل 5 علوم چهارم.pdf
دزسنامه درس 6 فصل 6 علوم چهارم.pdf
درسنامه درس 7 فصل7 علوم چهارم.pdf
درسنامه درس 8 فصل8 علوم چهارم.pdf
درسنامه درس 9 فصل9علوم چهارم.pdf
 
اجتماعی
فعالیت شماره 1 اجتماعی درس1 اجتماعی.pdf
درس 2 اجتماعی درس2 اجتماعی چهارم.pdf
درس 3 اجتماعی (1400/7/14) درس 3 اجتماعی چهارم.pdf
درس 4 اجتماعی (1400/7/19) درس 4 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 5 اجتماعی (1400/8/3) درس5 اجتماعی کلاس چهارم.pdf
درسنامه درس 6 اجتماعی (1400/8/11) درس6 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 7 اجتماعی (1400/8/11) درس7 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 8 اجتماعی (1400/8/22) درس8 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 9 اجتماعی(1400/8/22) درس 9 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 10 (1400/9/6) درس10 اجتماعی.pdf
درسنامه درس 11(1400/9/6) درس 11 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 12 درس12 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 13 درس 13 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 14 شخصیت های اجتماعی -پایه چهارم.pdf
درسنامه درس 15 درس15 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 16 درس16 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 17 درس 17 اجتماعی چهارم.pdf
 
خط
خط (1400/714) چهارم.pdf
خط   (1400/7/21) خط 19مهر-2.pdf
خط (1400/7/28) خط 28مهر-2.pdf
خط (1400/8/5) خط 3ابان-2.pdf
خط (1400/8/12) 12 آبان-2.pdf
خط (1400/8/19) خط 19ابان-1.pdf
خط(1400/8/26) خط26آبان-1.pdf
خط (1400/9/3) خط3آذر-2.pdf
خط (1400/9/10) خط 10 آذر-1.pdf
خط (1400/9/17)
خط 17آذر-2.pdf
خط (1400/9/24) خط24آذر-2.pdf
خط (1400/9/30) خط 1 دی-2.pdf

خط 1400/10/8

خط 8 دی-2.pdf
خط 1400/10/15 خط15دی-2.pdf
خط 1400/10/22 خط 22 دی-3.pdf
خط 1400/10/29 خط 29 دی-1.pdf
 
هدیه های آسمانی
درسنامه درس اول درسنامه.pdf
درسنامه درس دوم درس 2 هدیه.pdf
درسنامه درس سوم  darsnameh dars 3 hadiyeh - payeh 4 (1).pdf
درسنامه درس چهارم(1400/8/11) درسنامه درس 4 هدیه ها . پایه چهارم .pdf
درسنامه درس پنجم(1400/8/23) درس نامه ی درس 5 هدیه چهارم.pdf
درسنامه درس ششم (1400/10/5) درسنامه درس 6 هدیه ها . پایه چهارم .pdf
درسنامه درس هفتم (1400/9/16) درسنامه درس 7 هدیه ها- پایه چهارم .pdf
درسنامه درس هشتم (1400/10/5) درسنامه درس 8 هدیه ها - پایه چهارم.pdf
درسنامه درس نهم (1400/10/5) درسنامه درس 9 هدیه ها . پایه چهارم.pdf
درسنامه درس دهم (1400/10/5) درسنامه درس 10 هدیه ها . پایه چهارم.pdf
 
املا