تبریک تولد
 
 
     
 
     
فعالیت های تکمیلی پایه چهارم
 
ریاضی
فعالیت شماره 1 ریاضی سوال چهارم .pdf
فعالیت شماره 2 ریاضی (1400/7/14) --چهارم.pdf
فعالیت شماره 3 (1400/7/21) ریاضی تکمیلی 3 پایه چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 4(1400/7/28) ریاضیات تکمیلی 4 چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره5 (1400/8/5) ریاضیات تکمیلی 5 چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 6 (1400/8/12) تکمیلی 6 کلاس پنجم.pdf
کاربرگ 1 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۱ کتاب کار ریاضی.pdf
کاربرگ 2 کتاب کار ریاضی کاربرگ۲ کتاب کار ریاضی.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 7(1400/8/19) تکمیلی 7 کلاس چهارم.pdf
کاربرگ 3 کتاب کار ریاضی پاسخنامه کاربرگ شماره۳ ریاضی.pdf
کاربرگ 4 کتاب کار ریاضی پاسخنامه کاربرگ ۴ کتاب کار ریاضی.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 8 (1400/8/26) ریاضی تکمیلی 8 کلاس چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 9 (1400/9/8) ریاضی تکمیلی 9کلاس چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 10 (1400/9/10) ریاضیات تکمیلی 10 کلاس چهارم.pdf
کاربرگ 5 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۵ کتاب کار ریاضی چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 11 (1400/9/17) تکمیلی 11 چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 12 (1400/9/24) تکمیلی 12 چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 13 (1400/9/30) تکمیلی 13 چهارم.pdf

فعالیت تکمیلی شماره 14 (1400/10/8)

تکمیلی 14 چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 15 (1400/10/15) تکمیلی شماره 15 چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 16 (1400/10/22) تکمیلی 16 چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 17 (1400/10/29) تکمیلی شماره 17 چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 18 (1400/11/6) تکمیلی شماره 18 کلاس چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 19 (1400/11/13) فعالیت تکمیلی19- چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 20 (1400/11/20) فعالیت تکمیلی 20- چهارم.pdf
کاربرگ 6 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۶ ریاضی _چهارم.pdf
کاربرگ 7 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۷ ریاضی _چهارم.pdf
کاربرگ 8 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۸ ریاضی _چهارم.pdf
کاربرگ 9 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۹ ریاضی _چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 21 (1400/11/27) فعالیت تکمیلی21- چهارم - .pdf
فعالیت تکمیلی شماره 22 (1400/12/4) فعالیت تکمیلی شماره 22 پایه چهارم.pdf
اشکال هندسی اشکال هندسی- چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 23 (1400/12/11) فعالیت تکمیلی 12 اسفند - چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 24(1400/12/18) فعالیت تکمیلی شماره 24 پایه چهارم.pdf
کاربرگ 10 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۱۰ کتاب کارریاضی_چهارم.pdf
کاربرگ 11 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۱۱ کتاب کار ریاضی_چهارم.pdf
کاربرگ 12 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۱۲ کتاب کار ریاضی _چهارم.pdf
کاربرگ 13 کتاب کار ریاضی کاربرگ۱۳ ریاضی_چهارم.pdf
کاربرگ 14 کتاب کار ریاضی کاربرگ۱۴ ریاضی _چهارم.pdf  
کاربرگ 15 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۱۵ ریاضی _چهارم.pdf
کاربرگ 16 کتاب کار ریاضی کاربرگ۱۶ ریاضی _چهارم.pdf
کاربرگ 17 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۱۷ ریاضی چهارم.pdf
کاربرگ 18 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۱۸ ریاضی چهارم.pdf
کاربرگ 19 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۱۹ ریاضی چهارم.pdf
کاربرگ 20 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۲۰ ریاضی چهارم.pdf
کاربرگ 21 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۲۱ ریاضی چهارم.pdf
کاربرگ 22 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۲۲ ریاضی چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 25 فعالیت تکمیلی شماره 25 پایه چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 26(1401/1/25) فعالیت تکمیلی شماره 26 پایه چهارم.pdf
کاربرگ 23 کتاب کار ریاضی کاربرگ۲۳ ریاضی _چهارم.pdf
کاربرگ 24 کتاب کارریاضی پاسخنامه کاربرگ 24 کتاب کار ریاضی . پایه چهارم.pdf
کاربرگ25 کتاب کار ریاضی پاسخنامه کاربرگ 25 کتاب کار ریاضی . پایه چهارم.pdf
کاربرگ 26 کتاب کار ریاضی پاسخنامه کاربر 26 کتاب کار ریاضی . پایه چهارم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 27 (1401/01/30) فعالیت تکمیلی شماره 27 پایه چهارم.pdf
کاربرگ 27 کتاب کار ریاضی  پاسخنامه کاربرگ 27 کتاب کار ریاضی . پایه چهارم.pdf
کاربرگ 28 کتاب کار ریاضی پاسخنامه کاربرگ 28 ریاضی . پایه چهارم .pdf
کاربرگ 29 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۲۹.pdf
کاربرگ 30 کتاب کار ریاضی کاربرگ 30.pdf
کاربرگ 31  کتاب کار ریاضی کاربرگ 31.pdf
کاربرگ 32 کتاب کار ریاضی 32 ریاضی.pdf
کاربرگ 33 و 34 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۳۳ و ۳۴ -چهارم.pdf

فعالیت تکمیلی شماره 28 (1401/2/7)

فعالیت تکمیلی  شماره 28 پایه چهارم.pdf

فعالیت تکمیلی شماره 29 (1401/02/14)

فعالیت تکمیلی شماره 29 پایه چهارم.pdf
کاربرگ 35 کتاب کار ریاضی کاربرگ ۳۵ ریاضی چهارم.pdf
کاربرگ 36 کتاب کار ریاضی  
کاربرگ 37 کتاب کار ریاضی کاربرگ۳۷ ریاضی چهارم.pdf
کاربرگ 38 کتاب کار ریاضی پاسخنامه کاربرگ 38 کتاب کار ریاضی پایه چهارم.pdf
کاربرگ 39 کتاب کار ریاضی پاسخنامه کاربرگ 39 کتاب کار ریاضی پایه چهارم.pdf
کاربرگ 40 کتاب کار ریاضی پاسخنامه کاربرگ شماره 40 کتاب کارریاضی پایه چهارم.pdf
کاربرگ 41 کتاب کار ریاضی پاسخنامه کاربرگ شماره 41 کتاب کار ریاضی پایه چهارم.pdf
کاربرگ 42 کتاب کار ریاضی پاسخنامه کاربرگ شماره 42 کتاب کار ریاضی پایه چهارم..pdf
فعالیت تکمیلی شماره 30 (1401/02/21) فعالیت تکمیلی شماره 30 پایه چهارم.pdf
 
فارسی
فعالیت شماره 1 فارسی ستایش چهارم.pdf
درسنامه درس 1 فارسی  درس 1 فارسی چهارم.pdf
درسنامه درس 2 فارسی (1400/7/26) درس 2 فارسی چهارم.pdf
درسنامه درس 3 درس 3 فارسی چهارم.pdf
درسنامه درس 4 (1400/8/15) درس 4 فارسی چهارم.pdf
درسنامه درس 5 ( 1400/8/29) درسنامه درس 5 فارسی . پایه چهارم.pdf
درسنامه درس 6 (1400/9/16) درسنامه ی درس 6 فارسی پایه ی چهارم.pdf
درسنامه درس 7 (1400/9/16) درسنامه درس 7 فارسی . پایه چهارم .pdf
درسنامه درس 10 (1400/10/21) درسنامه درس 10 فارسی - پایه چهارم.pdf
درسنامه درس 11 (1400/10/21) درسنامه درس 11 فارسی . پایه چهارم.pdf
درسنامه درس 12 (1400/10/21) درسنامه درس 12 فارسی . پایه چهارم .pdf
درسنامه درس 13 (1400/11/27) درسنامه درس 13 فارسی - پایه چهارم .pdf
درسنامه درس 14 (1400/11/27) درسنامه درس 14فارسی . پایه چهارم.pdf
درسنامه درس 15 درسنامه درس 15 فارسی - پایه چهارم .pdf
درسنامه درس 16 درسنامه درس 16 فارسی - پایه چهارم.pdf
درسنامه درس 17 درسنامه درس 17 فارسی - پایه چهارم .pdf
 
نگارش
علوم
درسنامه شماره 1 علوم فصل 1 علوم چهارم.pdf
درسنامه  شماره 2 علوم فصل 2 علوم چهارم.pdf
درسنامه شماره 3 علوم(1400/8/11) فصل3-علوم چهارم.pdf
درسنامه درس 4 فصل4 علوم چهارم.pdf
درسنامه درس 5 فصل 5 علوم چهارم.pdf
دزسنامه درس 6 فصل 6 علوم چهارم.pdf
درسنامه درس 7 فصل7 علوم چهارم.pdf
درسنامه درس 8 فصل8 علوم چهارم.pdf
درسنامه درس 9 فصل9علوم چهارم.pdf
درسنامه درس 10 فصل 10 علوم - چهارم.pdf
درسنامه درس 11 فصل 11 علوم- چهارم.pdf
درسنامه درس 12 فصل 12 علوم- چهارم - .pdf
درسنامه درس 13 فصل 13 علوم- چهارم.pdf
   
 
اجتماعی
فعالیت شماره 1 اجتماعی درس1 اجتماعی.pdf
درس 2 اجتماعی درس2 اجتماعی چهارم.pdf
درس 3 اجتماعی (1400/7/14) درس 3 اجتماعی چهارم.pdf
درس 4 اجتماعی (1400/7/19) درس 4 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 5 اجتماعی (1400/8/3) درس5 اجتماعی کلاس چهارم.pdf
درسنامه درس 6 اجتماعی (1400/8/11) درس6 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 7 اجتماعی (1400/8/11) درس7 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 8 اجتماعی (1400/8/22) درس8 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 9 اجتماعی(1400/8/22) درس 9 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 10 (1400/9/6) درس10 اجتماعی.pdf
درسنامه درس 11(1400/9/6) درس 11 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 12 درس12 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 13 درس 13 اجتماعی چهارم.pdf
شخصیت های اجتماعی شخصیت های اجتماعی -پایه چهارم.pdf
درسنامه درس 14 درس 14 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 15 درس15 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 16 درس16 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 17 درس 17 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 18 درس 18 اجتماعی چهارم.pdf
درسنامه درس 19 درس 19 اجتماعی چهارم .pdf
درسنامه درس 20 درس 20 اجتماعی چهارم - .pdf
درسنامه درس 21 درس 21 اجتماعی چهارم - .pdf
درسنامه درس 20 درس 22 اجتماعی چهارم .pdf
 
خط
خط (1400/714) چهارم.pdf
خط   (1400/7/21) خط 19مهر-2.pdf
خط (1400/7/28) خط 28مهر-2.pdf
خط (1400/8/5) خط 3ابان-2.pdf
خط (1400/8/12) 12 آبان-2.pdf
خط (1400/8/19) خط 19ابان-1.pdf
خط(1400/8/26) خط26آبان-1.pdf
خط (1400/9/3) خط3آذر-2.pdf
خط (1400/9/10) خط 10 آذر-1.pdf
خط (1400/9/17)
خط 17آذر-2.pdf
خط (1400/9/24) خط24آذر-2.pdf
خط (1400/9/30) خط 1 دی-2.pdf

خط 1400/10/8

خط 8 دی-2.pdf
خط 1400/10/15 خط15دی-2.pdf
خط 1400/10/22 خط 22 دی-3.pdf
خط 1400/10/29 خط 29 دی-1.pdf
خط 1400/11/6 خط 7بهمن-1.pdf
خط 1400/11/13 خط 13بهمن جدید-1.pdf
خط 1400/11/20 خط 20 بهمن-1.pdf
خط 1400/11/27 خط27بهمن جدید-2.pdf
خط 1400/12/4 خط 4 اسفند 2.pdf
خط 1400/12/11 خط 12 اسفند -2.pdf
خط 1400/12/18 خط 18 اسفند.-2.pdf
خط 1401/1/17 خط 17 فروردین 2.pdf
خط 1401/1/25 خط 24 فروردین -2.pdf
خط 1401/01/30 خط 31 فروردین -2.pdf
خط 1401/02/07 خط 7 اردیبهشت -2.pdf
خط 1401/02/14 خط 14 اردیبهشت-2.pdf
خط 1401/02/21 خط ٢١ اردیبهشت-٢.pdf
 
هدیه های آسمانی
درسنامه درس اول درسنامه.pdf
درسنامه درس دوم درس 2 هدیه.pdf
درسنامه درس سوم  darsnameh dars 3 hadiyeh - payeh 4 (1).pdf
درسنامه درس چهارم(1400/8/11) درسنامه درس 4 هدیه ها . پایه چهارم .pdf
درسنامه درس پنجم(1400/8/23) درس نامه ی درس 5 هدیه چهارم.pdf
درسنامه درس ششم (1400/10/5) درسنامه درس 6 هدیه ها . پایه چهارم .pdf
درسنامه درس هفتم (1400/9/16) درسنامه درس 7 هدیه ها- پایه چهارم .pdf
درسنامه درس هشتم (1400/10/5) درسنامه درس 8 هدیه ها - پایه چهارم.pdf
درسنامه درس نهم (1400/10/5) درسنامه درس 9 هدیه ها . پایه چهارم.pdf
درسنامه درس دهم (1400/10/5) درسنامه درس 10 هدیه ها . پایه چهارم.pdf
درسنامه درس یازدهم (1400/11/27) درسنامه درس 11 هدیه ها . پایه چهارم .pdf
درسنامه درس دوازدهم (1400/11/27) درسنامه درس 12 هدیه ها . پایه چهارم.pdf
درسنامه درس سیزدهم (1400/11/27) درسنامه درس 13 هدیه ها . پایه چهارم .pdf
درسنامه درس چهاردهم (1400/11/27) درسنامه درس 14 هدیه ها . پایه چهارم .pdf
درسنامه درس پانزدهم (1400/12/15) درسنامه درس 15 هدیه ها . پایه چهارم.pdf
درسنامه درس شانزدهم (1400/12/15) درسنامه درس 16 هدیه ها . پایه چهارم.pdf
درسنامه درس هفدهم درس 17 هدیه های آسمانی پایه ی چهارم.pdf
درسنامه درس هجدهم درس 18 هدیه های آسمانی پایه ی چهارم.pdf
درسنامه درس نوزدهم درس 19 هدیه های آسمانی پایه ی چهارم.pdf
 
املا