تبریک تولد
 
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
آریان حیدری
روز تولد : 6 خرداد

آریو شکوهی
روز تولد : 8 خرداد

 
     
 
     
فعالیت های تکمیلی پنجم
 
ریاضی
فعالیت ریاضی فعالیت تکمیلی ریاضی پنجم.pdf
فعالیت شماره 2 ریاضی سوال پنجم .pdf
فعالیت ریاضی (1400/7/14) سوال ریاضی تکمیلی 2 پنجم.pdf
فعالیت شماره 3   (1400/7/21) فعالیت تکمیلی 3 پایه پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 4 (1400/7/28) ریاضیات تکمیلی 4پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 5 (1400/8/5)  
فعالیت تکمیلی شماره 6 (1400/8/12) تکمیلی 6 کلاس پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 7 (1400/8/19) تکمیلی 7 کلاس پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 8 (1400/8/26) سوالات تکمیلی 8 پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 9(1400/9/3) سوالات تکمیلی 9 پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 10 (1400/9/10) فعالیت تکمیلی 10 پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 11 (1400/0/17) تکمیلی پنجم 11.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 12 (1400/9/24) تکمیلی 12 پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 13 (1400/9/30) تکمیلی 13 پنجم.pdf

فعالیت تکمیلی شماره 14 (1400/10/8)

تکمیلی 14 پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 15 (1400/10/15) تکمیلی 15 کلاس پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 16 (1400/10/22) تکمیلی شماره 16 پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 17 (1400/10/29) تکمیلی شماره 17 پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 18 (1400/11/6) تکمیلی شماره 18 پایه پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 19 (1400/11/13) فعالیت تکمیلی 19 پایه پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 20 (1400/11/20) فعالیت تکمیلی پنجم20.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 21 (1400/11/27) فعالیت تکمیلی 21 پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 22 (1400/12/4) فعالیت تکمیلی شماره 22 پایه پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 23 (1400/12/11) فعالیت تکمیلی 12 اسفند - پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 24 (1400/12/18) فعالیت تکمیلی شماره 24 پایه پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 25 (1401/1/17) فعالیت تکمیلی شماره 25 پایه پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 26 (1401/1/25) فعالیت تکمیلی شماره 26 پایه پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 27 (1401/01/30) فعالیت تکمیلی شماره 27 پایه پنجم.pdf

فعالیت تکمیلی شماره 28 (1401/2/7)

فعالیت تکمیلی شماره 28 پایه پنجم.pdf

فعالیت تکمیلی شماره 29 (1401/02/14)

فعالیت تکمیلی شماره 29 پایه پنجم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 30 (1401/02/21) فعالیت تکمیلی شماره 30 پایه پنجم.pdf
 
علوم
درس 1 علوم فصل اول علوم (1).pdf  
درسنامه درس 2 علوم (1400/7/14) علوم فصل دوم بنجم.pdf  
درسنامه درس 3 (1400/8/5) علوم پنجم فصل سوم.pdf  
درسنامه درس 4 ( 1400/8/29) 1درسنامه علوم فصل چهارم پنجم .pdf  
درسنامه درس 5 علوم (1400/10/15) درسنامه فصل 5 علوم پنجم .pdf  
درسنامه درس 6 علوم (1400/10/25) درسنامه درس 6 علوم پنجم.pdf  
درسنامه درس 7 علوم (1400/10/25) فصل 7 علوم پنجم.pdf  
درسنامه درس 8 علوم (1400/12/2) فصل 8 علوم 5.pdf  
درسنامه درس 9 درسنامه درس 9 علوم .pdf  
درسنامه درس 10 علوم درسنامه 10 علوم پنجم.pdf  
درسنامه درس 11 علوم پنجم درسنامه درس 11 علوم.pdf  
درسنامه درس 12 علوم پنجم درسنامه درس 12 علوم.pdf  
 
فارسی
درس ستایش ستایش (1).pdf  
درسنامه درس اول تماشاخانه درس اول پنجم .pdf  
درسنامه درس دوم (1400/7/21) درس دوم پنجم.pdf  
درسنامه درس سوم (1400/8/1) رازي و ساخت بيمارستان.pdf  
درسنامه درس چهارم (1400/8/15) بازرگان و پسران درس 4 فارسي پنجم.pdf  
درسنامه درس پنجم (1400/8/29) درسنامه درس پنجم فارسی پنجم.pdf  
درسنامه درس ششم (1400/9/17) درس ششم فارسی پنجم.pdf  
درسنامه درس هشتم(1400/10/8) پنجم درس هشتم فارسی.pdf  
درسنامه درس نهم (1400/10/8) فارسی پنجم درس 9.pdf  
درسنامه درس دهم درس دهم فارسی پنجم .pdf  
درسنامه درس 11 درسنامه درس 11 فارسی.pdf  
درسنامه درس 13 درسنامه درس سیزدهم فارسی .pdf  
درسنامه درس 14 درسنامه درس 14 فارسی.pdf  
درسنامه درس 15 درسنامه درس 15 فارسی.pdf  
درسنامه درس 16 درسنامه درس 16 فارسی .pdf  
درسنامه درس 17 درسنامه درس 17 فارسی.pdf  
 
اجتماعی
درسنامه درس 1 و 2 (1400/7/14) اجتماعي 1و2 بنجم (1).pdf  
درسنامه درس 3 و 4 (1400/8/1) اجتماعي پنجم 3و4.pdf  
درسنامه درس 5 و 6 (1400/8/29) اجتماعی درس 5و6 پایه پنجم.pdf  
درسنامه درس 7 و 8 (1400/9/17) درسنامه درس 7و8 اجتماعی .pdf  
درسنامه دزس 9و 10 (1400/9/30) اجتماعی 9و10 پایه پنجم.pdf  
درسنامه درس 11 و 12 (1400/10/21) درسنامه اجتماعی پنجم 11 و12.pdf  
درسنامه درس 13 و 14 (1400/11/27) درسنامه درس 13و14 اجتماعی 5.pdf  
درسنامه درس 15 و 16 (1400/11/27) درسنامه درس 15و16 اجتماعی 5.pdf  
درسنامه درس 17 و 18 درسنامه درس 17و18 اجتماعی.pdf  
درسنامه درس 19 و 20 درسنامه درس 19 و20 اجتماعی.pdf  
درسنامه 21 و 22 درسنامه درس21و22 اجتماعی.pdf  
 
هدیه
درسنامه درس 1و 2  هديه 1و2 بنجم.pdf
درسنامه درس 3 و 4 (1400/8/5) هديه 3و 4 درس پنجم.pdf
درسنامه درس 5 و 6 (1400/9/3) درسنامه هدیه پنجم درس 5و 6 .pdf
درسنامه درس 7و 8 (1400/9/30) هدیه درس 7و 8 پایه پنجم.pdf
درسنامه درس 9 و 10 (1400/10/21) درسنامه 9و10 هدیه های پنجم.pdf
درسنامه 11 و 12 (1400/11/20) درسنامه هدیه ها درس 11و 12.pdf
درسنامه درس 13 و 14 درسنامه درس سیزدهم وچهاردهم هدیه ها.pdf
درسنامه درس 15 و 16 درسنامه درس 15و16 هدیه.pdf
درسنامه درس 17 درسنامه درس 17 هدیه آسمانی.pdf
 خط
خط (1400/7/14) پنجم.pdf
خط (1400/7/21) خط 19مهر-2.pdf
خط (1400/7/28) خط 28مهر-2.pdf
خط (1400/8/5) خط 3ابان-3.pdf
خط (1400/8/12) 12 آبان-2.pdf
خط (1400/8/19) خط 19ابان-1.pdf
خط (1400/8/26) خط26آبان-3.pdf
خط (1400/9/3) خط3آذر-3.pdf
خط (1400/9/10) خط 10 آذر-1.pdf
خط (1400/9/17) خط 17آذر-3.pdf
خط (1400/9/24) خط24آذر-3.pdf
خط (1400/9/30) خط 1 دی-3.pdf

خط 1400/10/8

خط 8 دی-3.pdf
خط 1400/10/15 خط15دی-3.pdf
خط 1400/10/22 خط 22 دی-3.pdf
خط 1400/10/29 خط 29 دی-3.pdf
خط 1400/11/6 خط 7بهمن-3.pdf
خط 1400/11/13 خط 13بهمن جدید-3.pdf
خط 1400/11/20 خط 20 بهمن-3.pdf
خط 1400/11/27 خط27بهمن جدید-1.pdf
خط 1400/12/4 خط 4 اسفند 3.pdf
خط 1400/12/11 خط 12 اسفند -3.pdf
خط 1400/12/18 خط 18 اسفند.-3.pdf
خط 1401/1/17 خط 17 فروردین 3.pdf
خط 1401/125 خط 24 فروردین -2.pdf
خط 1401/01/30 خط 31 فروردین -3.pdf
خط 1401/02/07 خط 7 اردیبهشت -3.pdf
خط 1401/02/14 خط 14 اردیبهشت-3.pdf
خط 1401/02/21 خط ٢١ اردیبهشت-٣.pdf
املا
برگه املا تلفیقی املا تلفیقی.pdf
 
رایانه
درسنامه شماره 1 درسنامه 1 رایانه پایه پنجم.pdf
درسنامه شماره 2 درسنامه 2 رایانه پایه پنجم.pdf