تبریک تولد
 
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
آرتان گل افشان
روز تولد : 27 خرداد

آرتین علیزاده
روز تولد : 28 خرداد

امیر حسین ابیانه
روز تولد : 28 خرداد

 
     
 
     
فعالیت‌های تکمیلی پایه پنجم
 
فعالیت‌های تکمیلی پایه پنجم
ریاضی فارسی علوم اجتماعی هدیه‌ها
 
فعالیت‌های تکمیلی ماهنامه پنجم
فعالیت‌های تکمیلی زبان پنجم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
99/08/01  
99/08/28  
big 5 nazanin azar.pdf
BIG 3 ms peikari.pdf
99/09/30  
99/11/01  
99/11/29  
 
فعالیت‌های تکمیلی رایانه پنجم
 
 
 
 
فعالیت‌های تکمیلی ریاضی پنجم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
کاربرگ تقسیم.pdf (پایه 5/2    
    پاسخنامه کاربرگ 1 ریاضی
فعالیت 22 مهر ماه (ریاضی). 99/07/22  
99/09/15  
99/09/17  
99/09/30  
پاسخنامه کاربرگ ١٨ کتاب کار ریاضی پنجم.pdf 99/10/09  
پاسخنامه کاربرگ ٢٠ کتاب کار ریاضی پنجم.pdf 99/10/10  
پاسخنامه کاربرگ ٢١ کتاب کار ریاضی پنجم.pdf 99/10/13  
99/10/16  
پاسخنامه کاربرگ ۲۴ کتاب کار ریاضی پنجم.pdf 99/10/17  
99/11/25  
99/11/27  
99/11/28  
پاسخنامه کاربرگ ٣١ کتاب کار ریاضی پنجم.pdf 99/11/29  
پاسخنامه کاربرگ ٣٢ کتاب کار ریاضی پنجم.pdf 99/12/02  
فعالیت تکمیلی تقارن پایه پنجم.pdf 99/12/13  
پاسخنامه کاربرگ ٣۴ کتاب کار ریاضی پنجم.pdf 99/12/20  
پاسخنامه کاربرگ ٣۵ کتاب کار ریاضی پنجم.pdf 1400/02/01  
پاسخنامه کاربرگ ٣۵ کتاب کار ریاضی پنجم.pdf 1400/02/04  
پاسخنامه کاربرگ ٣٧ کتاب کار ریاضی.pdf 1400/02/06  
پاسخنامه کاربرگ ٣٨ کتاب کار ریاضی پنجم.pdf 00/02/07  
پاسخنامه کاربرگ ٣٩ کتاب کار ریاضی پنجم.pdf 00/02/12  
00/02/15  
پاسخنامه کاربرگ ۴٢ کتاب کار ریاضی پنجم.pdf 0/02/21  
1400/02/22  
 
 
فعالیت‌های تکمیلی فارسی پنجم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درسنامه درس ستایش 99/07/28  
درسنامه درس اول 99/7/6  
درس یک ( نگارش )    
درس دوم نگارش 99/07/28  
درسنامه راز گل سرخ 99/08/01  
درسنامه درس چهارم فارسی پنجم.pdf 99/08/21  
   
درسنامه درس ششم فارسی پنجم 99/09/22  
درسنامه درس 8 فارسی پنجم.pdf 99/09/24  
پاسخنامه درس 9 نگارش پایه پنجم.pdf 99/10/21  
پاسخنامه درس 11 نگارش پایه پنجم.pdf 99/11/14  
پاسخنامه نگارش درس ۱۳ پایه پنجم.pdf 99/12/18  
درسنامه درس یازده فارسی پنجم.pdf 99/11/28  
درسنامه درس 10 فارسی پنجم.pdf
درسنامه درس 12 و 13 فارسی پنجم.pdf
99/12/20  
واژه های املایی درس 14 فارسی پنجم.pdf 1400/01/15  
درسنامه درس 14 فارسی پنجم.pdf 1400/01/18  
حل نگارش درس 14 پایه پنجم.pdf 1400/01/23  
درسنامه درس 15 فارسی پنجم.pdf 1400/01/28  
پاسخنامه درس 15 نگارش پایه پنجم.pdf 1400/02/01  
00/02/07  
درسنامه درس 16 فارسی پنجم.pdf 1400/02/11  
پاسخنامه درس 16 1400/02/11  
 
 
فعالیت‌های تکمیلی علوم پنجم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درسنامه درس اول علوم 99/06/29  
کاربرگ فعالیت 1 علوم 99/07/02  
  99/07/07 پاسخنامه کاربرگ فعالیت 1 علوم
درسنامه درس 2 99/07/23  
درسنامه درس 3 علوم 99/08/14  
درسنامه درس سوم علوم پنجم 99/08/25  
درسنامه درس چهارم قسمت اول.pdf 99/09/15  
درسنامه درس چهارم قسمت دوم.pdf 99/09/16  
درسنامه درس 5 علوم پایه پنجم قسمت اول.pdf 99/09/30  
درسنامه درس 5 علوم پایه پنجم قسمت دوم.pdf 99/10/02  
درسنامه درس شش علوم پنجم.pdf 99/10/22  
درسنامه درس هفتم علوم پنجم docx.pdf 99/10/24  
درسنامه درس هشتم علوم پنجم.pdf 99/11/11  
درسنامه درس نهم علوم پنجم.pdf 99/11/25  
درسنامه درس دهم علوم پنجم.pdf 99/12/16  
درسنامه درس یازدهم علوم پنجم.pdf 1400/01/18  
درسنامه درس دوازدهم علوم پنجم.pdf 1400/02/04  
 
 
فعالیت‌های تکمیلی اجتماعی پنجم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
 درسنامه درس اول 99/06/29  
فعالیت شماره 1  چهار شنبه-99/07/02  
  99/07/07 پاسخنامه فعالیت شماره 1
درسنامه درس 2 99/07/15  
درسنامه درس 3    
درسنامه درس 4 99/09/04  
مطالعه درسنامه درس 5 99/09/05  
فعالیت تکمیلی 4 99/09/16  
درسنامه درس ششم مطالعات پنجم 99/09/17  
darsname dars 7.pdf 99/09/24  
darsname dars 8.pdf 99/10/03  
درسنامه درس دهم مطالعات پنجم.pdf 99/10/15  
درسنامه درس 13 مطالعات اجتماعی پایه پنجم.pdf 99/11/28  
درسنامه درس 14مطالعات اجتماعی پایه پنجم.pdf 99/12/02  
99/12/19  
درسنامه درس نوزدهم مطالعات پنجم.pdf 00/01/16  
درسنامه درس بیستم مطالعات پنجم.pdf 00/01/22  
درسنامه درس21 اجتماعی پنجم.pdf 00/01/28  
درسنامه درس22 مطالعات پنجم.pdf 00/02/07  
     
 
 
فعالیت‌های تکمیلی هدیه‌های آسمانی پنجم