تبریک تولد
 
 
     
 
     
فعالیت های تکمیلی پایه ششم
 
 
املاء تلفیقی
هفته چهارم مهر 01/07/27 املای تلفیقی
هفته دوم آبان 01/08/11 املای تلفیقی
هفته سوم آبان 01/08/18 املای تلفیقی
هفته چهارم آبان 01/08/25 املای تلفیقی
هفته اول آذر 01/09/02 املای تلفیقی
هفته دوم آذر 01/09/10 املای تلفیقی
هفته سوم آذر 01/09/17 املای تلفیقی
 
علوم
فصل 1 : زنگ علوم 01/08/08 پاسخنامه پرسش‌های فصل 1 کتاب کار
فصل 2 : سرگذشت دفتر من 01/08/18 پاسخنامه پرسش‌های فصل 2 کتاب کار
فصل 3 : کارخانه کاغذسازی 01/09/17 پاسخنامه پرسش‌های فصل 3 کتاب کار
 
 
اجتماعی
فصل 1؛ دوستان ما 01/07/08 درسنامه درس 1: دوستی
فصل 1: دوستان ما 01/08/08 درسنامه درس 2: آداب دوستی
فصل 2: تصمیم‌گیری 01/08/08 درسنامه درس 3: تصمیم‌گیری چیست؟
فصل 2: تصمیم‌گیری 01/08/08 درسنامه درس 4: چگونه تصمیم بگیریم؟
فصل 3: کشاورزی در ایران 01/08/18 درسنامه درس 5: عوامل مؤثر بر کشاورزی
فصل 4: کشاورزی در ایران 01/08/26
فصل 5: ایران و منابع انرژی 01/09/17 درسنامه درس 7: طلای سیاه
 
فارسی
درس ستایش 01/07/09 درس-نامه-فارسی-شعر-ستایش-پایه-ششم.pdf
درس اول 01/07/09 درسنامه فارسی-درس اول-پایه ششم.pdf
درس دوم 01/07/30 درسنامه درس 2 فارسی-پایه ششم.pdf
درس ای مادر عزیز 01/08/07 درسنامه درس ای مادر عزیر- پایه ششم.pdf
درس سوم 01/08/07 درسنامه درس 3فارسی- پایه ششم.pdf
شعر 01/08/18 درسنامه فارسی-شعر سخن-ششم.pdf
درس چهارم 01/09/01 درسنامه درس 4 فارسی-ششم.pdf
درس پنجم 01/09/08 درسنامه 5 فارسی-ششم.pdf
     
     
 
هدیه های آسمانی
درس اول و دوم 01/07/27 darsname-Hd-01-02.pdf
درس سوم و چهارم 01/08/15 darsname-Hd-03-04.pdf
     
     
     
     
 
پاسخنامه آزمون آنلاین
آزمون آنلاین هفتگی 01/07/11 Azmoon-Online-01.pdf
آزمون آنلاین هفتگی 01/07/18 Az-Online6-02.pdf
آزمون آنلاین هفتگی 01/08/02 Az-Online6-03.pdf
آزمون آنلاین هفتگی  01/08/09 Az-Online6-04.pdf
آزمون آنلاین هفتگی 01/08/16 Az-Online6-05.pdf
آزمون آنلاین هفتگی 01/09/07 Az-Online6-06.pdf
آزمون پیشرفت تحصیلی 1 01/09/14 Az-pishraft1-6.pdf