تبریک تولد
 
روز تولد :
آرتان گل افشان
روز تولد : 27 خرداد

آرتین علیزاده
روز تولد : 28 خرداد

امیر حسین ابیانه
روز تولد : 28 خرداد

 
     
 
     
فعالیت‌های تکمیلی پایه ششم
 
فعالیت‌های تکمیلی پایه ششم
(برای مشاهده‌ی جدول فعالیت‌های تکمیلی هر درس، در جدول زیر روی نام درس مربوطه کلیک کنید.)
ماهنامه‌ها زبان ریاضی فارسی علوم اجتماعی هدیه‌ها آزمون‌ها
 
 
 
فعالیت‌های تکمیلی ماهنامه ششم
ماهنامه ماه عنوان درس تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
مهر 99/08/01
آبان 99/08/28
آذر 99/10/06
دی
 
99/11/01
بهمن 99/11/29 پاسخنامه ماهنامه هدیه بهمن
فروردین 1400/02/01
 
 
فعالیت‌های تکمیلی زبان ششم
 
 
فعالیت‌های تکمیلی ریاضی ششم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
فعالیت‌های تکمیلی فارسی ششم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
فعالیت تکمیلی 2 فارسی    
درسنامه درس ستایش 99/07/02  
درسنامه درس 1 فارسی 99/07/02  
درسنامه درس 2 فارسی 99/07/16  
درسنامه درس ای مادر عزیز 99/07/23  
درس دوم 99/07/28  
درسنامه درس 3 99/08/01  
درسنامه فارسی-شعر سخن 99/08/14  
پاسخنامه-کتاب کارفارسی-ص1تا4-ششم 99/08/19  
نگارش درس سوم-پایه ششم.pdf 99/08/19  
درسنامه درس 4 فارسی-ششم.pdf 99/08/24  
 فایل سوالات آزمون جامع 99/09/05  
99/09/12  
درسنامه دوستان همدل-فارسی ششم 99/09/22  
نگارش 5 99/09/26  
99/09/30  
پاسخنامه ماهنامه آذر-فارسی ششم.pdf 99/10/03  
درسنامه درس 8فارسی-پایه ششم-.pdf 99/10/06  
پاسخنامه نگارش درس 6- پایه ششم.pdf  99/10/10  
پاسخنامه نگارش درس 8-پایه ششم.pdf 99/10/24  
پاسخنامه کتاب کار ص 12 تا 14.pdf 99/10/30  
درسنامه درس 9فارسی-پایه ششم -.docx.pdf 99/11/06  
درسنامه درس 10فارسی-پایه ششم.docx.pdf 99/11/11  
پاسخنامه نگارش درس 10- پایه ششم.pdf 99/11/15  
پاسخنامه کتاب کار ص 15 تا 18-پایه ششم.pdf    
درسنامه درس 11 فارسی- پایه ششم.pdf 99/11/25  
پاسخنامه کتاب کار ص 19 تا 22- پایه ششم.pdf 99/12/06  
درسنامه درس 12 فارسی- پایه ششم.docx.pdf 99/12/09  
درسنامه درس 14 فارسی- پایه ششم.docx.pdf 99/12/13  
پاسخنامه نگارش درس 11-پایه ششم.pdf 99/12/13  
پاسخنامه نگارش درس 12-پایه ششم.pdf 99/12/18  
پاسخنامه نگارش درس14-پایه ششم.pdf 99/12/20  
1400/01/21  
درسنامه فارسی شعر به گیتی-پایه ششم.pdf 1400/01/24  
پاسخنامه نگارش درس 16-پایه ششم.pdf 1400/01/28  
درسنامه درس 16 فارسی-پایه ششم.pdf 1400/02/18  
پاسخنامه نگارش درس 17-پایه ششم.pdf 1400/02/19  
1400/02/22  
 
 
فعالیت‌های تکمیلی علوم ششم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
فایل پرسش شفاهی 99/07/05  
  99/07/14 پاسخنامه پرسش‌های فصل 1 
فعالیت بازیافت کاغذ 99/08/05  
  99/08/12 پاسخنامه پرسش های فصل 2
  99/08/21 پاسخنامه پرسش‌های فصل 3
سوالات علوم آزمون جامع 1 99/09/05 پاسخنامه سوالات علوم آزمون جامع1
(فعالیت تکمیلی 1)
  99/09/16 پاسخنامه پرسش‌های فصل 4
سوالات پرسش شفاهی 99/09/17  
  99/09/26 پاسخنامه پرسش‌های فصل 5
99/09/30 پاسخنامه ماهنامه آذر علوم
  99/10/15 پاسخنامه پرسش‌های فصل 6
  99/10/29 پاسخنامه پرسش‌های فصل 7
  99/11/15 پاسخنامه پرسش‌های فصل 8
  99/12/02 پاسخنامه پرسش‌های فصل 9 
  99/12/17 پاسخنامه پرسش‌های فصل 10
  1400/1/17 پاسخنامه پرسش‌های فصل 11
  1400/1/30 پاسخنامه پرسش‌های فصل 12
  1400/2/11 پاسخنامه پرسش‌های فصل 13
فعالیت تکمیلی شماره 2 1400/2/11 پاسخنامه فعالیت تکمیلی شماره 2
1400/02/15  
 
 
فعالیت‌های تکمیلی اجتماعی ششم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درسنامه درس 1 اجتماعی    
درسنامه درس 2 اجتماعی 99/06/31  
فعالیت تکمیلی 1 اجتماعی (فصل 1) 99/07/02 و
99/07/05
پاسخنامه فعالیت تکمیلی اجتماعی 1
درسنامه درس 3 اجتماعی 99/07/12  
درسنامه درس 4 اجتماعی 99/07/16  
    پاسخنامه کاربرگه 3
فعالیت تکمیلی 2 اجتماعی(فصل2) 99/07/20 پاسخنامه فعالیت تکمیلی اجتماعی 2
درسنامه‌ درس 5 اجتماعی 99/08/11  
درسنامه درس 6 اجتماعی    
    پاسخنامه کاربرگه‌های 5 و 7 و 8 و 9
درسنامه درس 7 اجتماعی 99/08/26  
  99/09/03 پاسخنامه کاربرگه 10
فعالیت تکمیلی 3 اجتماعی
(سوالات اجتماعی آزمون جامع 1)
99/09/05 پاسخنامه سوالات اجتماعی آزمون جامع1
​(فعالیت تکمیلی 3)
درسنامه درس 8 اجتماعی 99/09/12  
    پاسخنامه کاربرگه 11
فعالیت تکمیلی 4 اجتماعی(فصل 4) 99/09/16 پاسخنامه فعالیت تکمیلی 4 اجتماعی
فعالیت تکمیلی 5 اجتماعی(فصل 5) 99/10/17 پاسخنامه فعالیت تکمیلی 5 اجتماعی
درسنامه درس 9 اجتماعی 99/10/25  
درسنامه درس 10 اجتماعی 99/10/27  
  99/10/29 پاسخنامه کاربرگه 13
درسنامه درس 11 اجتماعی 99/11/04  
درسنامه درس 12 اجتماعی 99/11/05  
  99/11/09 پاسخنامه کاربرگه‌های 14 و 15 و 16
درسنامه درس 13 اجتماعی 99/12/13  
درسنامه درس 14 اجتماعی 99/12/13  
درسنامه درس 15 اجتماعی    
درسنامه درس 16 اجتماعی    
درسنامه درس 17 اجتماعی    
درسنامه‌ درس 18 اجتماعی    
درسنامه درس 19 اجتماعی    
درسنامه درس 20 اجتماعی 99/12/24  
درسنامه درس 21 اجتماعی 1400/01/25  
درسنامه درس 23 اجتماعی 1400/02/15  
درسنامه درس 24 اجتماعی 1400/02/16  
سوالات دوره‌ای فصل های 4 و 5 اجتماعی
(درس‌های 7 تا 10)
1400/02/20  
 
 
فعالیت‌های تکمیلی هدیه‌های آسمانی ششم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درسنامه درس های 1 و 2 هدیه‌ها 99/07/05  
    پاسخنامه سوالات صفحات 10 و 11
    پاسخنامه سوالات صفحات 17 تا 19
فعالیت تکمیلی 1 هدیه‌ها (درس 1و 2) 99/07/07 پاسخنامه فعالیت تکمیلی 1 هدیه ها
درسنامه درس3 و 4 هدیه‌ها  99/07/19  
  99/07/21
  99/08/12 پاسخنامه سوالات صفحات 28 تا 30 
درسنامه درس 5 و 6 هدیه‌ها 99/08/17  
    پاسخنامه سوالات صفحات 34 تا 36
فعالیت تکمیلی شماره 2 هدیه  99/08/19 پاسخنامه فعالیت تکمیلی 2
سوالات هدیه آزمون جامع 1 99/09/05 پاسخنامه سوالات هدیه های آزمون جامع1
(فعالیت تکمیلی 3)
ماهنامه هدیه ها 99/09/30 پاسخنامه ماهنامه آذر هدیه
درسنامه درس 7 و 8 هدیه‌ها 99/10/15  
درسنامه درس 9 و 10 هدیه‌ها 99/10/29  
درسنامه درس 11 و 12 هدیه‌ها 99/11/28  
  99/12/04 پاسخنامه ماهنامه هدیه بهمن
درسنامه درس 13 هدیه‌ها    
درسنامه درس 14 هدیه‌ها    
درسنامه درس 15 هدیه‌ها 00/01/16  
درسنامه درس 16 هدیه‌ها 00/01/30  
درسنامه درس 17 هدیه‌ها 00/02/16  
سوالات دوره ای درسهای 6 تا 10 هدیه ها.pdf 1400/02/22  
 
فعالیت‌های تکمیلی رایانه ششم
عنوان فعالیت تکمیلی تاریخ بارگذاری فایل پاسخنامه
درس نامه شماره 1 پایه ششم.pdf 99/11/05  
درس نامه شماره 2 پایه ششم (1).pdf 99/11/26  
درس_نامه_شماره_3_برنامه_ورد_پایه_ششم.pdf 99/12/03  
 
 
آزمون ها