تبریک تولد
 
 
     
 
     
فعالیت های تکمیلی پایه ششم
 
علوم
فصل 1 علوم پاسخنامه پرسش‌های فصل 1
فصل 2 علوم روش بازیافت کاغذ
فصل 2 علوم پاسخنامه‌ پرسش‌های فصل 2
فصل 3 علوم
فصل 4 علوم پاسخنامه پرسش‌های فصل 4
فصل 5 علوم پاسخنامه پرسش‌های فصل 5
فصل 6 علوم پاسخنامه پرسش‌های فصل 6 (ورزش و نیروی 1)
فصل 7 علوم پاسخنامه پرسش‌های فصل 7 (ورزش و نیروی 2)
فصل 8 علوم پاسخنامه پرسش‌های فصل 8 (طراحی کنیم و بسازیم)
فصل 9 علوم فعالیت تکمیلی فصل 9
فصل 9 علوم پاسخنامه پرسش‌های فصل 9 (سفر انرژی)
فصل 10 علوم پاسخنامه پرسش‌های فصل 10 (خیلی کوچک، خیلی بزرگ)
فصل 12 علوم پاسخنامه‌ی پرسش‌های فصل 12 (جنگل برای کیست؟)
فصل 11 علوم پاسخنامه‌ی پرسش‌های فصل 11 (شگفتی‌های برگ)
فصل 13 علوم پاسخنامه‌ی پرسش‌های فصل 13 (سالم بمانیم)
فصل 1 و 2 فعالیت تکمیلی 1 (سوالات دوره‌ای فصل‌های 1 و 2)
پاسخنامه پاسخنامه فعالیت تکمیلی 1
فصل 3 و 4 فعالیت تکمیلی 2 علوم (سوالات دوره‌ای فصل‌های 3 و 4)
پاسخنامه پاسخنامه فعالیت تکمیلی 2
فصل 14 علوم پاسخنامه‌ پرسش‌های فصل 14 (از گذشته تا آینده)
فصل 5 و 6 فعالیت تکمیلی 3 علوم (سوالات دوره‌ای فصل‌های 5 و 6)
 
ریاضی
فعالیت شماره ١ ریاضی فعالیت تکمیلی ریاضی ششم.pdf
فعالیت شماره ٢ ریاضی ریاضی ششم .pdf
فعالیت ریاضی (1400/7/14) سوال تکمیلی 2 ریاضی پایه ششم.pdf
فعالیت شماره 3 (1400/7/21) فعالیت تکمیلی 3 پایه ششم .pdf
فعالیت تکمیلی شماره 4 (1400/7/28) ریاضیات تکمیلی 4 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 5 (1400/8/5) ریاضیات تکمیلی 5 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 6 (1800/8/12) تکمیلی 6 کلاس ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 7 (1400/8/19) تکمیلی 7 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 8(1400/8/27) سوال تکمیلی 8 کلاس ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 9 (1400/9/3) تکمیلی 9 کلاس ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 10 (1400/9/10) فعالیت تکمیلی 10 کلاس ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 11 (1400/9/17) تکمیلی 11 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 12 (1400/9/24) تکمیلی 12 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 13 (1400/9/30) تکمیلی 13 ششم.pdf

فعالیت تکمیلی شماره 14 (1400/10/8)

تکمیلی 14 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 15 (1400/10/15) تکمیلی شماره 15 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 16(1400/10/22) تکمیلی 16 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 17 (1400/10/29) تکمیلی شماره 17 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 18 (1400/11/6) تکمیلی شماره 18 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 19 (1400/11/13) فعالیت کلاس ششم 19.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 20 (1400/11/20) تکمیلی 20 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 21 (1400/11/27) تکمیلی شماره 21 پایه ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 22 (1400/12/4) فعالیت تکمیلی شماره 22 پایه ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 23 (1400/12/11) فعالیت تکمیلی 12 اسفند - ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 24 (1400/12/18) فعالیت تکمیلی شماره 24 پایه ششم.pdf
تمرین ریاضی 1400/12/22 تمرین ریاضی.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 25 (1401/1/17) فعالیت تکمیلی شماره 25 پایه ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 26 (1401/1/25) فعالیت تکمیلی شماره 26 پایه ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 27 (1401/01/3)
فعالیت تکمیلی شماره 27 پایه ششم.pdf

فعالیت تکمیلی شماره 28 (1401/2/7)

فعالیت تکمیلی  شماره 28 پایه ششم.pdf

فعالیت تکمیلی شماره 29 (1401/02/14)

فعالیت تکمیلی شماره 29 پایه ششم.pdf
پاسخ فعالیت تکمیلی 29 پاسخ فعالیت تکمیلی 29.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 30 (1401/02/21) فعالیت تکمیلی شماره 30 پایه ششم.pdf
 
فارسی
درسنامه ستایش درس نامه فارسی-شعر ستایش- پایه ششم.pdf
درسنامه درس اول درسنامه فارسی-درس اول-پایه ششم.pdf
درسنامه درس دوم درسنامه درس 2 فارسی-پایه ششم.pdf
درسنامه درس سوم درسنامه درس 3فارسی- پایه ششم.pdf
درسنامه درس چهارم درسنامه درس 4 فارسی-ششم.pdf
درسنامه درس پنجم درسنامه 5 فارسی-ششم.pdf
درسنامه درس ششم -پایه ششم -درسنامه فارسی-درس 6-.pdf
شعر سخن درسنامه فارسی-شعر سخن-ششم.pdf
درسنامه درس هشتم درسنامه درس 8فارسی-پایه ششم-.pdf
درسنامه درس نهم درسنامه درس 9فارسی-پایه ششم -..pdf
فعالیت تکمیلی2 فارسی (1400/9/17) فعالیت تکمیلی 2- فارسی-پایه ششم.pdf
درسنامه درس دهم درسنامه درس 10فارسی-پایه ششم.docx.pdf
درسنامه درس یازدهم درسنامه درس 11 فارسی- پایه ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 3 فارسی (1400/10/15) فعالیت تکمیلی-ش.3 پایه ششم - Copy.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 4 فارسی (1400/10/22) فعالیت تکمیلی-ش.4- پایه ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 5 فارسی (1400/10/29) فعالیت تکمیلی-ش.5- پایه ششم.docx.pdf
درسنامه درس دوازدهم درسنامه درس 12 فارسی- پایه ششم.docx.pdf
درسنامه درس چهاردهم درسنامه درس 14 فارسی- پایه ششم.docx.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 6 فارسی (1400/11/20) فعالیت تکمیلی-ش.6پایه ششم .pdf
درسنامه درس پانزدهم درسنامه درس 15 فارسی- پایه ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 7 فارسی (1400/12/14) فعالیت تکمیلی- ش 7-پایه ششم.docx.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 8 (1400/12/22) فعالیت تکمیلی-ش.8پایه ششم -.docx.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 9 (1400/12/22) فعالیت تکمیلی-ش.9پایه ششم - - Copy.pdf
درسنامه درس شانزدهم درسنامه درس 16 فارسی-پایه ششم.pdf
درسنامه شعر به گیتی درسنامه_فارسی_شعر_به_گیتی_پایه_ششم.pdf
درسنامه درس هفدهم درسنامه درس 17 فارسی-پایه ششم.docx.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 10 (1401/02/05) فعالیت تکمیلی-شماره 10پایه ششم.docx.pdf
پاسخنامه فعالیت تکمیلی 10 پاسخنامه فعالیت تکمیلی -شماره 10 فارسی- پایه ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 11 فعالیت تکمیلی-شماره 11- فارسی ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 12 فعالیت تکمیلی-ش.12پایه ششم.pdf
پاسخنامه فعالیت تکمیلی شماره 12 پاسخنامه_فعالیت_تکمیلی_12_فارسی_پایه_ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 13 فعالیت تکمیلی-ش.13پایه ششم -.docx.pdf
   
 
اجتماعی  
فصل 1 (دوستان ما) درسنامه‌ی درس 1 (دوستی)
فصل 1 (دوستان ما) درسنامه‌ی درس 2 (آداب دوستی)
فصل 2 (تصمیم‌گیری) درسنامه‌ی درس 3 (تصمیم‌گیری چیست؟)
فصل 2 (تصمیم‌گیری) درسنامه‌ی درس 4 (چگونه تصمیم بگیریم؟)
فصل 3 (کشاورزی در ایران) درسنامه‌ی درس 5 (عوامل مؤثر در کشاورزی)
پاسخنامه پاسخ کاربرگه 5
فصل 3 (کشاورزی در ایران) درسنامه‌ی درس 6 (محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف)
پاسخنامه پاسخ کاربرگه‌های 7 و 8 و 9
درس های 1 تا 6 فعالیت تکمیلی شماره 1 اجتماعی
فصل 4 (ایران و منابع انرژی) درسنامه‌ی درس 7 (طلای سیاه)
پاسخنامه پاسخ کاربرگه 10
فصل 4 (ایران و منابع انرژی) درسنامه‌ی درس 8 (انرژی را بهتر مصرف کنیم)
پاسخنامه پاسخ کاربرگه 11
فصل 4 (ایران و منابع انرژی) فعالیت تکمیلی 2 اجتماعی
فصل 5 (پیشرفت‌های علوم و فنون
 در دوره اسلامی)
درسنامه درس 9 (پیشرفت‌های علمی مسلمانان)
فصل 5 (پیشرفت‌های علوم و فنون
در دوره اسلامی)
درسنامه درس 10
(چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟)
پاسخنامه پاسخ کاربرگه 13
فصل 5  فعالیت تکمیلی 3 اجتماعی
فصل 6 (سفری به اصفهان)
پاسخنامه پاسخنامه فعالیت تکمیلی شماره 1 اجتماعی(فصل‌های 1 تا 3)
پاسخنامه پاسخنامه فعالیت تکمیلی شماره 2 اجتماعی(فصل 4)
پاسخنامه پاسخنامه فعالیت تکمیلی شماره 3 اجتماعی(فصل 5)
فصل 6 (سفری به اصفهان) درسنامه درس 12 (چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟)
پاسخنامه پاسخ کاربرگه های 14 و 15 و 16
فصل 7 (اوقات فراغت) درسنامه‌ی درس 13 (برنامه‌ی روزانه‌ی متعادل)
فصل 7 (اوقات فراغت) درسنامه درس 14 (برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت)
پاسخنامه پاسخ کاربرگه‌ 18
فصل 8 (پوشاک ما) درسنامه‌ی درس 15 (انواع لباس)
فصل 8 (پوشاک ما) درسنامه‌ی درس 16 (لباس از تولید تا مصرف)
پاسخنامه پاسخ کاربرگه 20
فصل 9 (دریاهای ایران) درسنامه‌ی درس 17 (ویژگی‌های دریاهای ایران)
فصل 9 (دریاهای ایران) درسنامه‌ی درس 18 (دریا، نعمت خداوندی)
پاسخنامه پاسخ کاربرگه 21 و 22 و 23
فصل 10 (ایران و همسایگان) درسنامه‌ی درس 19 (همسایگان ما)
پاسخنامه پاسخ کاربرگه 24
فصل 10 (ایران و همسایگان) درسنامه‌ی درس 20 (مطالعه‌ی موردی)
فصل 11 (ایستادگی در برابر بیگانگان) درسنامه‌ی درس 21 (استعمار چیست؟)
پاسخنامه پاسخ کاربرگه 26
پاسخنامه پاسخ کاربرگه 27
فصل 12 (آزادی خرمشهر) درسنامه‌ی درس 23 (خرمشهر در چنگال دشمن)
فصل 12 (آزادی خرمشهر) درسنامه‌ی درس 24 (خرمشهر در دامان میهن)
پاسخنامه پاسخ کاربرگه 28
دوره‌ی فصل‍‌های 1 و 2 فعالیت تکمیلی 4 اجتماعی (گروه اول)
پاسخنامه پاسخنامه فعالیت تکمیلی 4 اجتماعی(گروه اول)
دوره‌ی فصل‌های 1 و 2 فعالیت تکمیلی 4 اجتماعی (گروه دوم)
پاسخنامه پاسخنامه فعالیت تکمیلی 4 اجتماعی (گروه دوم)
دوره‌ی فصل‌های 1 و 2 فعالیت تکمیلی 4 اجتماعی (گروه سوم)
پاسخنامه پاسخنامه فعالیت تکمیلی 4 اجتماعی (گروه سوم)
دوره‌ی فصل‌های 1 و 2 فعالیت تکمیلی 4 اجتماعی (گروه چهارم)
پاسخنامه پاسخنامه فعالیت تکمیلی 4 اجتماعی (گروه چهارم)
دوره‌ی فصل‌های 3 و 4 فعالیت تکمیلی 5 اجتماعی
پاسخنامه پاسخنامه فعالیت تکمیلی 5 اجتماعی
دوره‌ی فصل‌های 5 و 6 فعالیت تکمیلی 6 اجتماعی
پاسخنامه پاسخنامه فعالیت تکمیلی 6 اجتماعی
دوره‌ی فصل‌های 7 و 8 فعالیت تکمیلی 7 اجتماعی
پاسخنامه پاسخنامه فعالیت تکمیلی 7 اجتماعی
 
 
هدیه‌های آسمانی
درس 1 و 2 هدیه‌ها درسنامه‌ی درس‌های یکتا و بهترین راهنمایان
درس 1 پاسخ سوالات آخر درس 1 (یکتا)
درس 2 پاسخ سوالات آخر درس 2 (بهترین راهنمایان)
درس 3 و 4 هدیه‌ها درسنامه‌ی درس‌های سرور آزادگان و باغ سری
درس 3 پاسخ سوالات آخر درس 3 (سرور آزادگان)
درس 4 پاسخ سوالات آخر درس 4 (باغ سری)
درس‌های 1 تا 3 فعالیت تکمیلی شماره 1 هدیه ها
درس‌ 5 و 6 هدیه ها درسنامه‌ی درس‌های شتربان باایمان و سیمای خوبان
درس 5 پاسخ سوالات آخر درس 5 (شتربان باایمان)
درس 6 پاسخ سوالات آخر درس 6 (سیمای خوبان)
درس 7 و 8 هدیه ها درسنامه‌ی درس‌های "دست در دست دوست" و دوران غیبت"
درس 7 پاسخ سوالات آخر درس 7 (دست در دست دوست)
درس 8 هدیه ها سوالات درس 8 
درس 8 پاسخ سوالات آخر درس 8 (دوران غیبت)
درس 9 و 10 هدیه ها درسنامه‌ی درس‌های "جهان دیگر" و "آداب زندگی"
درس 9 پاسخ سوالات آخر درس 9 (جهان دیگر)
درس 10 پاسخ سوالات آخر درس 10 (آداب زندگی)
درس 11 و 12 هدیه ها درسنامه‌ی درس‌های "راه تندرستی" و "سفرهای بابرکت"
درس 13 درسنامه‌ی درس "عید مسلمانان"
درس 14 درسنامه‌ی درس "راز موفقیت"
درس 15 درسنامه‌ی درس "حماسه آفرینان جاودان"
درس 16 درسنامه‌‌ی درس "زیارت"
درس 17 درسنامه‌ی درس "دانش‌آموز نمونه"
 
خط
خط (1400/7/14) ششم.pdf
خط  (1400/7/21) خط 19مهر-2.pdf
خط (1400/7/28) خط 28مهر-2.pdf
خط (1400/8/5) خط 3ابان-3.pdf
خط (1400/8/12) 12 آبان-2.pdf
خط (1400/8/19) خط 19ابان-1.pdf
خط(1400/8/27) خط26آبان-3.pdf
خط (1400/9/3) خط3آذر-3.pdf
خط (1400/9/10) خط 10 آذر-1.pdf
خط (1400/9/17) خط 17آذر-3.pdf
خط (1400/9/24) خط24آذر-3.pdf
خط (1400/9/30) خط 1 دی-3.pdf

خط 1400/10/8

خط 8 دی-3.pdf
خط 1400/10/15 خط15دی-3.pdf
خط 1400/10/22 خط 22 دی-3.pdf
خط  1400/10/29 خط 29 دی-3.pdf
خط 1400/11/6 خط 7بهمن-3.pdf
خط 1400/11/13 خط 13بهمن جدید-3.pdf
خط 1400/11/20 خط 20 بهمن-3.pdf
خط 1400/11/27 خط27بهمن جدید-1.pdf
خط 1400/12/4 خط 4 اسفند 3.pdf
خط 1400/12/11 خط 12 اسفند -3.pdf
خط 1400/12/18 خط 18 اسفند.-3.pdf
خط 1401/1/17 خط 17 فروردین 3.pdf
خط 1401/1/25 خط 24 فروردین -2.pdf
خط 1401/01/31 خط 31 فروردین -3.pdf
خط 1401/02/07 خط 7 اردیبهشت -3.pdf
خط 1401/02/14 خط 14 اردیبهشت-3.pdf
خط 1401/02/21 خط ٢١ اردیبهشت-٣.pdf
 
املا
برگه املا تلفیقی املا تلفیقی.pdf
 
نگارش
پاسخنامه نگارش درس اول darse 1-- (1).pdf
پاسخنامه نگارش درس دوم پاسخنامه نگارش درس2-پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس سوم نگارش درس سوم-پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس چهارم نگارش درس 4-پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس پنجم پاسخنامه نگارش درس 5- پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس ششم پاسخنامه نگارش درس 6- پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس هشتم پاسخنامه نگارش درس 8-پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس نهم پاسخنامه نگارش درس 9-پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس دهم پاسخنامه نگارش درس 10- پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس یازدهم پاسخنامه نگارش درس 11-پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس دوازدهم پاسخنامه نگارش درس 12-پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس چهاردهم پاسخنامه نگارش درس14-پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس پانزدهم پاسخنامه نگارش درس 15- پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس شانزدهم پاسخنامه نگارش درس 16-پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس هفدهم پاسخنامه نگارش درس 17-پایه ششم.pdf
 
رایانه
درسنامه شماره 1  درسنامه 1 رایانه پایه ششم.pdf
درسنامه شماره 2 درسنامه 2 رایانه پایه ششم.pdf
   
 
پاسخنامه آزمون آنلاین
 
آزمون 25 آذر Azmoon-Online-07.pdf
آزمون 2 دی Azmoon-Online-riazi.pdf
آزمون 9 دی Azmoon-Online-08.pdf
آزمون 16 دی Azmoon-Online-09.pdf
آزمون 23 دی Azmoon-Online-10.pdf
آزمون 21 بهمن Azmoon-Online-11.pdf
آزمون 28 بهمن Azmoon-Online-12.pdf
آزمون 5 اسفند Azmoon-Online-13.pdf
آزمون 25 فروردین Azmoon-Online-14.pdf
آزمون 1 اردیبهشت Azmoon-Online-15.pdf
آزمون 8 اردیبهشت Azmoon-Online-16.pdf
آزمون جامع 28 اردیبهشت جامع ششم-اردیبهشت.pdf