تاریخ و ساعت
Thursday : 15/11/2018

   
 
 

برنامه آزمون‌های پایه دوم متوسطه

روز

تاریخ

درس

مواد ارزیابی

شنبه

11/07/1394

جامع شماره (1)

مفاهیم آموخته شده در سال اول متوسطه

شنبه

18/07/1394

ریاضی

از ابتدای کتاب تا انتهای فصل (1) (راهبردهای حل مسأله)

شنبه

18/07/1394

زبان

My Nationality- My week′s dialogue

شنبه

25/07/1394

قرآن

آموزش مفاهیم درس اول

شنبه

25/07/1394

علوم

مخلوط و جداسازی مواد- تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

شنبه

09/08/1394

جامع شماره (2)

فارسی: درس 1

ریاضی: فصل های 1 و 2 (تا ابتدای تعیین عددهای اول)

علوم:  از ابتدای فصل 1 تا انتهای فصل 2

اجتماعی: از ابتدای کتاب تا انتهای درس 3

عربی: درس 1

پیام ها: از ابتدای کتاب تا انتهای درس 2

زبان انگلیسی: درس 1

قرآن: از ابتدای کتاب تا انتهای درس 2

شنبه

09/08/1394

پیام ها

آموزش شگفت انگیز- عفو و گذشت

شنبه

09/08/1394

عربی

مراجعه دروس الصّفٌ السٌابع

شنبه

16/08/1394

ادبیات

پیشین از این ها- خوب جهان را ببین، صورتگر ماهر- ارمغان ایران

شنبه

16/08/1394

اجتماعی

مباحث مطرح شده در داخل کلاس

شنبه

23/08/1394

ریاضی

از ابتدای کتاب تا انتهای فصل (2) (عددهای صحیح)

شنبه

23/08/1394

زبان

My week- My Abilities

شنبه

30/08/1394

علوم

از دورن اتم چه خبر- تنظیم عصبی

شنبه

30/08/1394

قرآن

آموزش مفاهیم درس دوم و سوم

شنبه

07/09/1394

پیام ها

همه چیز در دست تو- پیوند جاودان

شنبه

07/09/1394

عربی

اهمیّیّه الِلّغه العربیّه- مهنتک فی المستقبل

شنبه

14/09/1394

اجتماعی

از ابتدای درس 17 تا انتهای درس 22

شنبه

14/09/1394

ادبیات

سفر شگفتن- راه نیک بختی- آداب نیکان- آزادگی

شنبه

28/09/1394

جامع شماره (3)

فارسی: از ابتدای درس 2 تا انتهای درس 5

ریاضی: فصل های 2، 3 و 4 (تا ابتدای معادله)

علوم:  از ابتدای فصل 3 تا انتهای فصل 5

اجتماعی: از ابتدای درس 4 تا انتهای درس 9

عربی: از ابتدای درس 2 تا انتهای درس 4

پیام ها: از ابتدای درس 3 تا انتهای درس 5

زبان انگلیسی: از ابتدای درس 2 تا انتهای درس 3

قرآن: از ابتدای درس 3 تا انتهای درس 5

شنبه

28/09/1394

ریاضی

از ابتدای کتاب تا انتهای فصل (3) (جبر و معادله)

شنبه

28/09/1394

زبان

My Nationality- My week- My Abilities- My Health

شنبه

05/10/1394

قرآن- ترم اول

آموزش مفاهیم درس اول تا پنجم

یکشنبه

06/10/1394

پیام ها- ترم اول

از ابتدای کتاب تا انتهای درس هفتم

دوشنبه

07/10/1394

زبان- ترم اول

My Nationality- My week- My Abilities- My Health

چهارشنبه

09/10/1394

علوم- ترم اول

از ابتدای فصل 1 تا انتهای فصل 7

شنبه

12/10/1394

ریاضی- ترم اول

از ابتدای کتاب تا انتهای فصل (5)

یک شنبه

13/10/1394

املاء- ترم اول

از ابتدای درس 1 تا انتهای در 7

دوشنبه

14/10/1394

ادبیات- ترم اول

از ابتدای درس 1 تا انتهای در 7

سه شنبه

15/10/1394

انشاء- ترم اول

مهندسی نوشتن- بیشتر بخوانیم، بهتر بنویسیم- نگاه کنیم و بنویسیم- گوش بدهیم و بنویسیم

چهارشنبه

16/10/1394

اجتماعی- ترم اول

از ابتدای درس 9 تا انتهای درس 12 و همچنین از ابتدای درس 17 تا انتهای درس 24

شنبه

19/10/1394

عربی- ترم اول

مراجعه دروس الصّفٌ السٌابع- اهمیّیّه الِلّغه العربیّه- مهنتک فی المستقبل- التّجربه االجدیده- الصّداقه

شنبه

03/11/1394

علوم

تولیدمثل در جانوران- الفبای زیست فناوری

شنبه

03/11/1394

قرآن

اموزش مفاهیم درس شم و هفتم

شنبه

10/11/1394

پیام ها

نشان ارزشمندی- تدبیر زندگانی

شنبه

10/11/1394

عربی

فی السّفر- أرض اللّه واسعه

شنبه

17/11/1394

اجتماعی

از ابتدای درس 9 تا انتهای درس 16 و همچنین مباحث مطرح شده در کلاس

شنبه

17/11/1394

ادبیات

نوجوان باهوش، آشیر زاده وزیر، گریه امیر- قلم سحرآمیز- دو نامه- پرچم داران

شنبه

24/11/1394

زبان

My City- My Village′s dialogue

شنبه

24/11/1394

ریاضی

از ابتدای کتاب تا انتهای فصل (6) (سطح و حجم)

شنبه

01/12/1394

علوم

الکتریسیته- مغناطیس

شنبه

01/12/1394

قرآن

آموزش مفاهیم درس هشتم و نهم

شنبه

08/12/1394

پیام ها

دو سرمایه گرانبها- آفت های زبان

شنبه

08/12/1394

عربی

الاعتماد علی النّفس

شنبه

15/12/1394

جامع شماره (4)

فارسی: از ابتدای درس 8 تا انتهای درس 11

ریاضی: فصل های 6 و 7

علوم:  از ابتدای فصل 8 تا انتهای فصل 12

اجتماعی: از ابتدای درس 12 تا انتهای درس 17

عربی: از ابتدای درس 6 تا انتهای درس 7

پیام ها: از ابتدای درس 8 تا انتهای درس 11

زبان انگلیسی: از ابتدای درس 5 تا انتهای درس 6

قرآن: از ابتدای درس 7 تا انتهای درس 9

شنبه

15/12/1394

اجتماعی

از ابتدای کتاب تا انتهای درس 8

شنبه

15/12/1394

ادبیات

شیر حق- ادبیات انقلاب

شنبه

14/01/1395

زبان

My Village

شنبه

14/01/1395

ریاضی

از ابتدای کتاب تا انتهای فصل (7) (توان و جذر) و فصل (8) (بردار  و مختصات)

شنبه

21/01/1395

علوم

کانی ها- سنگ ها- هوازدگی

شنبه

21/01/1395

قرآن

آموزش مفاهیم درس دهم و یازدهم

شنبه

28/01/1395

پیام ها

ارزش کار- کلید گنج ها

شنبه

28/01/1395

عربی

فی السّفر- أرض اللّه واسعه-  الاعتماد علی النّفس- السّفره العلمیّه

شنبه

04/02/1395

ادبیات

یاد حسین- پرنده ی آزادی، کودکان- راه خوشبختی

شنبه

04/02/1395

اجتماعی

تمامی مطالب آموخته شده در سال تحصیلی

شنبه

11/02/1395

زبان

My Nationality- My week- My Abilities- My Health- My City- My Village- My Hobbies

شنبه

11/02/1395

ریاضی

از ابتدای کتاب تا انتهای فصل (8) و فصل (9) تا ابتدای احتمال

شنبه

18/02/1395

جامع شماره (5)

فارسی: کل کتاب

ریاضی: کل کتاب

علوم: کل کتاب

اجتماعی: کل کتاب

عربی: کل کتاب

پیام ها: کل کتاب

زبان انگلیسی: کل کتاب

قرآن: کل کتاب

شنبه

18/02/1395

علوم

نور و ویژگی های آن- نوسان و موج

شنبه

18/02/1395

قرآن

آموزش مفاهیم درس دوازدهم

شنبه

25/02/1395

عربی

الاعتماد علی النّفس- السّفره العلمیّه- الحکم

شنبه

25/02/1395

پیام ها

ما مسلمانان- حق الناس