تاریخ و ساعت
 
Monday : 04/07/2022

 
     
 
     
 

بودجه‌بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی1401-1400(پایه‌هشتم)

 

 

 

 

 

 

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

17/7/1400

ریاضی

فصل 1 (عددهای صحیح و گویا)

دوشنبه

19/7/1400

زبان

درس 1 (my nationality)

شنبه

24/7/1400

اجتماعی

درس ا تا پایان درس 4(وظایف دولت)

دوشنبه

26/7/1400

قرآن

درس اول تا پایان صفحه ی‌12 (آموزش مفاهیم سوره های نور و مومنون)

شنبه

1/8/1400

علوم

فصل1و2(مخلوط و جداسازی مواد-تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی)

دو شنبه

3/8/1400

عربی

درس 2 و 3 (اهمیه اللغه العربیه - مِهنَتَکَ فی المستقبل)

شنبه

8/8/1400

ریاضی

فصل 2 و 3 تا پایان چهارضلعی ها

دوشنبه

10/8/1400

ادبیات

درس 1 تا پایان درس 3 (ارمغان ایران حکایت همدلی و اتحاد)

شنبه

15/8/1400

علوم

فصل 3 و 4 (از درون اتم چه خبر؟ - تنظیم عصبی)

دوشنبه

17/8/1400

اجتماعی

درس 5 تا آخر درس7

شنبه

22/8/1400

مبتکران

آزمون جامع شماره1

دوشنبه

24/8/1400

زبان

درس 2 و 3

(my week & my abilities)

شنبه

29/8/1400

علوم

فصل 5 و 6

(حس و حرکت تنظیم هورمونی)

دوشنبه

1/9/1400

اجتماعی

درس 8 تا پایان درس 11

 

 

(ورود اسلام به ایران)

 

شنبه

6/9/1400

ریاضی

کل فصل 3

دوشنبه

8/9/1400

پیامها

درس های 4 و 5 (پیوند جاودان روزی که اسلام کامل شد)

شنبه

13/9/1400

عربی

درس 4 و 5

(التجربه الجدیده الصداقه)

دوشنبه

15/9/1400

ادبیات

درس های 4و5و6و7 (سفر شکفتن راه نیک بختی آداب نیکان)

شنبه

20/9/1400

علوم

فصل 6و7

 (الفبای زیست فناوری)

دوشنبه

22/9/1400

زبان

درس 3و4

(my halth)

شنبه

27/9/1400

قرآن

درس 3 تاپایان درس 6

چهارشنبه

1/10/1400

قرآن

ترم اول

 

درس 1 تا پایان درس 6 (آموزش مفاهیم سوره عنکبوت صفحه ی 64 )

شنبه

4/10/1400

علوم

ترم اول

فصل 1 تا پایان فصل 7

(الفبای زیست فناوری)

دوشنبه

6/10/1400

عربی

ترم اول

درس 1 تا پایان درس 5(الصداقه)

چهارشنبه

8/10/1400

پیام ها

ترم اول

درس های 1 تا آخر درس 7

(یک فرصت طلایی)

شنبه

11/10/1400

ریاضی

ترم اول

فصل 1 تا پایان فصل 4

(جبر ومعادله)

دوشنبه

13/10/1400

زبان

ترم اول

درس 1 تا پایان درس 4

(my halth)

چهار شنبه

15/10/1400

انشا

ترم اول

درس 1 تا پایان درس 4

(گوش بدهیم و بنویسیم)

شنبه

18/10/1400

اجتماعی ترم اول

از درس 1 تا پایان درس 12

(عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی)

 

دوشنبه

20/10/1400

­­­

املا

ترم اول

درس 1 تا پایان درس8

چهارشنبه

22/10/1400

ترم اول ادبیات

درس 1 تا پایان درس 8 (آزادگی)

شنبه

9/11/1400

عربی

درس 6 و 7

(فی السفر - ارضُ الله واسِعه)

دوشنبه

11/11/1400

پیامها

درس های 8 و 9

(نشان ارزشمندی تدبیر زندگانی)

شنبه

16/11/1400

علوم

فصل 9

دوشنبه

18/11/1400

زبان

درس 5 (my city)

شنبه

23/11/1400

مبتکران

آزمون جامع شماره2

دوشنبه

25/11/1400

ادبیات

درس 9 و 10

(نوجوان باهوش قلم سحر آمیز)

شنبه

30/11/1400

ریاضی

فصل 5 (بردار و مختصات)

دوشنبه

2/12/1400

اجتماعی

درس های 13 و 14 (غزنویان، سلجوقیان و خوارزم شاهیان و میراث فرهنگی ایران درعصر سلجوقی)

شنبه

7/12/1400

عربی

درس 7 (ارضُ الله واسِعه )

دوشنبه

9/12/1400

قرآن

درس های 7 و 8 (سوره های لقمان، روم، حجرات آموزش مفاهیم

تا پایان صفحه ی 82)

شنبه

14/12/1400

علوم

فصل 9 و 10 (الکتریسته مغناطیس)

دوشنبه

16/12/1400

پیامها

درس 10 تا پایان درس 11(آفت های زبان)

شنبه

21/12/1400

ریاضی

فصل 6 (مثلث)

 

دوشنبه

23/12/1400

زبان

درس 6 ( my village)

دوشنبه

15/1/1401

جامع

تمام دروس بر اساس تکالیف نوروزی

شنبه

20/1/1401

ریاضی

فصل 5 و 6 (بردار و مختصات و مثلث)

دوشنبه

22/1/1401

قرآن

درس های9و10و11

شنبه

27/1/1401

علوم

فصل های 9 تا پایان 12 (سنگ ها)

دوشنبه

29/1/1401

ادبیات

درس 14 و 15 (یاحسین (ع) و پرنده آزادی کودکان سنگ)

شنبه

3/2/1401

مبتکران

آزمون جامع3

دوشنبه

5/2/1401

پیامها

درس های 12و13و14

(ارزش کار-کلید گنج ها ما مسلمانان)

شنبه

10/2/1401

عربی

درس 9 و 10

(السفره العِلمیه الحِکَم)

دوشنبه

12/2/1401

اجتماعی

کل کتاب

شنبه

17/2/1401

ریاضی

کل کتاب

دوشنبه

19/2/1401

زبان

کل کتاب

شنبه

24/2/1401

علوم

 

کل کتاب

 

دو شنبه

26/2/1401

ادبیات

کل کتاب