تاریخ و ساعت
Friday : 19/07/2019

   
 
 

برنامه آزمون‌های پایه هشتم سال تحصیلی 98-97

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

مواد ارزیابی

شنبه

97/7/14

ریاضی

نیمه‌ی فصل اول کتاب درسی

سه شنبه

97/7/17

زبان

درس اول

شنبه

97/7/21

علوم

فصل 1 و نیمه‌ی فصل 2

سه شنبه

97/7/24

قرآن

درس 1 و 2

شنبه

97/7/28

عربی

درس 1 و 2 (مراجعه دروس – اهمیه النعه العربیه)

سه شنبه

97/8/1

پیام های آسمانی

درس 1 و 2 (آفرینش شگفت انگیز– عفو و گذشت)

شنبه

97/8/5

ادبیات

از درس 1 تا آخر 3

جمعه

97/8/11

آزمون مبتکران

شماره 1

مطابق با بودجه بندی

شنبه

97/8/12

ریاضی

نیمه‌ی فصل اول و دوم کتاب درسی

سه شنبه

97/8/15

زبان

درس دوم و سوم

شنبه

97/8/19

علوم

فصل 2 و 3 و نیمه ی فصل 4

سه شنبه

97/8/22

قرآن

درس 3

شنبه

97/9/3

عربی

درس 3 و 4 (مهنتک فی المستقبل – التجربه الجدیده)

سه شنبه

97/9/6

پیام های آسمانی

درس 3 و 4 (همه چیز در دست تو – پیوند جاودان)

شنبه

97/9/10

ادبیات

از درس 3 تا آخر 6

سه شنبه

97/9/13

اجتماعی

 

درس 1 تا پایان درس 8 (رسانه‌ها در زندگی ما)

 

شنبه

97/9/17

ریاضی

فصل سوم و نیمه‌ی فصل چهارم

سه شنبه

97/9/20

زبان

درس چهارم

جمعه

97/9/23

آزمون مبتکران

شماره 2

مطابق با بودجه بندی

شنبه

97/9/24

علوم

نیمه ی فصل 4 و فصل 5

سه شنبه

97/9/27

قرآن

درس 4 و 5

شنبه

97/10/1

پایان ترم اول

قرآن

درس 1 تا پایان درس 6

دوشنبه

97/10/3

پایان ترم اول

عربی

درس 1 تا پایان درس 5 (الصداقه)

سه شنبه

97/10/4

پایان ترم اول

پیام های آسمانی

درس 1 تا پایان درس 7 (یک فرصت طلایی)

شنبه

97/10/8

پایان ترم اول

علوم

 

از ابتدای فصل 1 تا آخر فصل 7

 

یکشنبه

97/10/9

پایان ترم اول

زبان

چهار درس اول

دوشنبه

97/10/10

پایان ترم اول

املاء

از اول کتاب تا پایان درس 9

سه شنبه

97/10/11

پایان ترم اول

انشاء

از اول کتاب تا پایان درس 9

شنبه

97/10/15

پایان ترم اول

ریاضی

4 فصل اول کتاب درسی

دوشنبه

97/10/17

پایان ترم اول

اجتماعی

درس 1 تا پایان درس 12(عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی)

شنبه

97/11/6

ادبیات

از درس 9 تا آخر 11

سه شنبه

97/11/9

اجتماعی

درس 13 (غزنویان-سلجوقیان و خوارزشمشاهیان)

شنبه

97/11/13

ریاضی

فصل پنجم کتاب درسی

سه شنبه

97/11/16

زبان

 

درس پنجم

 

جمعه

97/11/26

آزمون مبتکران

شماره 3

مطابق با بودجه بندی

شنبه

97/11/27

عربی

درس 6 (فی السفر)

سه شنبه

97/11/30

پیام های آسمانی

درس 8 و 9 (نشان ارزشمندی- تدبیر زندگانی)

شنبه

97/12/4

علوم

فصل 8 و 9 و 10

سه شنبه

97/12/7

قرآن

درس 7 و 8

شنبه

97/12/11

ادبیات

از درس 11 تا آخر 13

سه شنبه

97/12/14

اجتماعی

درس 15 و 16 (حمله‌ی چنگیز- پیروزی فرهنگ بر شمشیر)

شنبه

97/12/18

ریاضی

فصل ششم و نیمه‌ی فصل هفتم

سه شنبه

97/12/21

عربی

 

درس 7 (... ارض الله واسعه)

 

شنبه

97/12/25

ادبیات

از درس 9 تا آخر 13

سه شنبه

97/12/28

زبان

درس ششم

شنبه

98/1/24

ریاضی

نیمه‌ی فصل هفتم و نیمه‌ی فصل هشتم

سه شنبه

98/1/27

زبان

درس هفتم

جمعه

98/1/30

آزمون مبتکران

شماره 4

مطابق با بودجه بندی

شنبه

98/2/7

ریاضی

نیمه‌ی فصل هشتم و فصل نهم

سه شنبه

98/2/10

ادبیات

از درس 13 تا آخر کتاب

شنبه

98/2/14

عربی

درس 8 و 9 (الاعتماد علی النفس- السفره العلمیه)

سه شنبه

98/2/17

اجتماعی

 

درس 21 و 22 و 23 (ویژگی طبیعی و انسانی و اقتصادی اروپا و آفریقا و آمریکا)

 

شنبه

98/2/21

علوم

فصل 11 و 12 و 13

سه شنبه

98/2/24

پیام های آسمانی

درس 13 و 14 و 15 (کلید گنج ها- ما مسلمانان- حق الناس)