تاریخ و ساعت
Friday : 19/07/2019

   
 
 

برنامه جلسات دیدار با اولیا

برنامه جلسات دیدار اولیا با معلمین پایه های پیش دبستانی و اول تا سوم

 در سال تحصیلی 98-97

روز

تاریخ

پایه

زمان

موضوع جلسه

پنجشنبه

97/7/12

پیش دبستان

اول- دوم-سوم

8تا 9

1-مسائل عمومی رفتاری و اخلاقی

مربوط به این گروه سنی

2-ارائه گزارش فعالیتهای

مربوط به زبان، کامپیوتر و کارگاه

پیش دبستان

اول- دوم-سوم

9تا10

مسائل آموزشی و پرورشی

پنجشنبه

97/9/29

پیش دبستان

اول- دوم-سوم

8تا 9

1-مسائل عمومی رفتاری و اخلاقی

مربوط به این گروه سنی

2-ارائه گزارش فعالیتهای

مربوط به زبان، کامپیوتر و کارگاه

پیش دبستان

اول- دوم-سوم

9تا10

مسائل آموزشی و پرورشی

پنجشنبه

97/12/2

پیش دبستان

اول- دوم-سوم

8تا 9

1-مسائل عمومی رفتاری و اخلاقی

مربوط به این گروه سنی

2-ارائه گزارش فعالیتهای

مربوط به زبان، کامپیوتر و کارگاه

پیش دبستان

اول- دوم-سوم

9تا10 

مسائل آموزشی و پرورشی

 
برنامه دیدار اولیا با معلمین پایه های چهارم تا ششم
 در سال تحصیلی 98-97
 

روز

تاریخ

پایه

زمان

موضوع جلسه

پنجشنبه

97/7/12

چهارم- پنجم

-ششم

 9تا10

1-مسائل عمومی رفتاری و اخلاقی

مربوط به این گروه سنی

2-ارائه گزارش فعالیتهای

مربوط به زبان، کامپیوتر و کارگاه

چهارم- پنجم

-ششم

10تا11

مسائل آموزشی و پرورشی

پنجشنبه

97/9/29

چهارم- پنجم

-ششم

9تا10

1-مسائل عمومی رفتاری و اخلاقی

مربوط به این گروه سنی

2-ارائه گزارش فعالیتهای

مربوط به زبان، کامپیوتر و کارگاه

چهارم- پنجم

-ششم

10تا11

مسائل آموزشی و پرورشی

پنجشنبه

97/12/2

چهارم- پنجم

-ششم

9تا10

1-مسائل عمومی رفتاری و اخلاقی

مربوط به این گروه سنی

2-ارائه گزارش فعالیتهای

مربوط به زبان، کامپیوتر و کارگاه

چهارم- پنجم

-ششم

10تا11

مسائل آموزشی و پرورشی