تاریخ و ساعت
Saturday : 08/08/2020

   
 
 

برنامه جلسات دیدار با اولیا

برنامه جلسات دیدار اولیا با معلمین پایه‌های "پیش‌دبستانی و اول تا سوم"

 در سال تحصیلی 99-98

روز

تاریخ

زمان

موضوع جلسه

چهارشنبه

98/7/10

14:40
الی
15:45

معلمین حاضر در جلسه : معلم پایه و معلم زبان
1- معارفه با معلم اصلی و زبان
2- برنامه آموزشی معلمین
3- ارزشیابی توصیفی

چهارشنبه

98/9/20

14:40
الی
15:45

معلمین حاضر درجلسه : معلم پایه، هنر وکامپیوتر
1- جمع بندی 3 ماهه اول
2- مراسم شب یلدا
3- اهداف اجرایی طرح پرلز(پایه دوم و سوم)
4- طرح جابر

چهارشنبه

98/11/30

14:40
الی
15:45

معلمین حاضر درجلسه : معلم پایه و معلم زبان 
1- جشن نیکوکاری
2- جشن نوروز
3- تکلیف نوروزی

چهارشنبه 99/01/27
14:40
الی 
15:45
معلمین حاضر در جلسه : معلم پایه و معلم زبان 
1- برنامه دوره‌ای دروس
2- ارزیابی دوره‌ای
3- جشن الفبا و جشن ضرب
 
 
 
برنامه دیدار اولیا با معلمین پایه های "چهارم تا ششم"
 در سال تحصیلی 99-98
 

روز

تاریخ

زمان

موضوع جلسه

چهارشنبه

99/07/17

14:40
الی
15:45

معلمین حاضر درجلسه: معلم پایه و معلم زبان
1 -معارفه با معلم اصلی و زبان
2 -برنامه آموزشی معلمین
3 -ارزشیابی توصیفی
4 -آزمون های جامع پیشرفت تحصیلی

چهارشنبه

99/09/27

14:40 
الی 
15:45

معلمین حاضر درجلسه:معلم پایه، هنر وکامپیوتر
1 -جمع بندی 3 ماهه اول
2 -مراسم شب یلدا
3 -اهداف اجرایی طرح پرلز
4 -طرح جابر

چهارشنبه

98/11/23

14:40
الی 
15:45

معلمین حاضر درجلسه: معلم پایه و معلم زبان
1 -جشن نیکوکاری
2 -جشن نوروز
3 -تکلیف نوروزی

چهارشنبه 98/02/03
14:40
الی
15:45
معلمین حاضر درجلسه: معلم پایه و معلم زبان
1 -برنامه دوره‌ای دروس
2 -ارزیابی دوره‌ای
3 -امتحانات خرداد پایه ششم