تاریخ و ساعت
Monday : 27/01/2020

   
 
 

بودجه بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی99-98 (پایه هفتم)

 

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

98/07/13

ریاضی

فصل اول (راهبردهای حل مسئله)

شنبه

98/07/13

زبان

درس 1 (my name)

شنبه

98/07/20

قرآن

درس 1

(آموزش مفاهیم دانش با قرآن در خانه سوره یونس پایان صفحه19

شنبه

98/07/20

علوم

فصل 1 و 2

(تجربه و تفکر اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن)

شنبه

98/08/11

ریاضی

فصل 2 و فصل 3 (تا ابتدای معادله)

شنبه

98/08/11

پیامها

درس 1و 2و3

(بینای مهربان استعانت از خداوند تلخ و شیرین)

شنبه

98/08/18

عربی

درس 1 تا آخر درس 3

(قیمه العلم تا آخر المواعظ العددّیه)

شنبه

98/08/18

ادبیات

درس 1 تا پایان درس 3

(نسل آینده ساز، توفیق ادب)

شنبه

98/08/25

اجتماعی

درس 1 تا پایان درس 7

(تولید و توزیع)

شنبه

98/08/25

علوم

فصل 3 و 4

(اتم ها، الفبای مواد، مواد پیرامون ما)

جمعه

98/09/01

مبتکران

آزمون شماره 1

شنبه

98/09/02

زبان

درس 2 و 3

(my class mates & my age)

شنبه

98/09/09

پیامها

درس های 4 و 5

(عبور آسان پیامبر رحمت)

شنبه

98/09/09

قرآن

درس های 2و3و4

(آموزش و مفاهیم انس با قرآن در خانه سوره ابراهیم پایان صفحه 46)

شنبه

98/09/16

ادبیات

 

درس های 4 و5و6و7
(علم زندگانی و حکایت دعای مادر)

 

شنبه

98/09/16

علوم

فصل 5 و 6

(از معدن تا خانه ، قسمت اول سفر آب روی زمین)

شنبه

98/09/23

عربی

درس 5 و 6

(فی السوق و الجملات الذهبیه)

شنبه

98/09/23

اجتماعی

درس 8 تا پایان درس 11

(تنوع آب و هوای ایران)

یکشنبه

98/10/01

قرآن ترم اول

درس 1 تا پایان درس 6

(پایان صفحه 62 آموزش مفاهیم و انس با قرآن در خانه سوره نحل9)

سه شنبه

98/10/03

عربی ترم اول

درس 1 تا پایان درس 6

(الجملات الذهبیه)

چهارشنبه

98/10/04

پیامها ترم اول

درس 1 تا پایان درس 7 (برترین بانو)

شنبه

98/10/07

علوم ترم اول

فصل 1 تا پایان فصل 7

(سفر آب درون زمین)

یکشنبه

98/10/08

زبان ترم اول

درس 1 تا پایان درس 4

( my family)

دوشنبه

98/10/09

ترم اول

املاء

درس 1 تا پایان درس 8

سه شنبه

98/10/10

ترم اول انشاء

از درس 1 تا پایان درس 4

(بندهای بدنه)

شنبه

98/10/14

ترم اول

ریاضی

فصل 1 تا پایان

فصل 4 (هندسه و استدلال)

دوشنبه

98/10/16

اجتماعی

ترم اول

درس 1 تا پایان درس 12

(حفاظت از زیستگاه های ایران)

چهارشنبه

98/10/18

ادبیات

ترم اول

درس 1 تا پایان درس 8

(زندگی همین لحظه هاست، سفرنامه اصفهان)

شنبه

98/11/05

ادبیات

درس 9 و10

(کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب و شعرخوانی گِل و گُل)

شنبه

98/11/12

علوم

فصل 8 (انرژی و تبدیل های آن)

شنبه

98/11/12

زبان

درس 5 (my appearance)

شنبه

98/11/19

عربی

درس 7 و 8

(حِوارُ فی الاُسره و فی الحدود)

شنبه 98/11/19

اجتماعی

درس های 13 و 14

(جمعیت ایران ، منایع آب و خاک)

جمعه

98/11/25

مبتکران

آزمون شماره 2

شنبه

98/11/26

پیامها

درس های 8 و 9

(افتخار بندگی  به سوی پاکی)

شنبه

98/12/03

ریاضی

فصل 5 (شمارنده های اعداد اول)

شنبه

98/12/03

زبان

درس 6 (my house)

شنبه

98/12/10

علوم

فصل 9 و 10 (منابع انرژی گرما و بهینه سازی مصرف انرژی)

شنبه

98/12/10

قرآن

 

درس های 7و8
(آموزش مفاهیم و انس با قرآن در خانه سوره کهف پایان صفحه78)

 

شنبه

98/12/24

ادبیات

درس 11و12و13

(اُسوه نیکو  حکایت چراغ)

شنبه

98/12/24

ریاضی

فصل 6 (سطح و حجم)

شنبه

99/01/16

ریاضی

فصل 5 و 6 (شمارنده ها و اعداد اول سطح و حجم)

شنبه

99/01/23

عربی

درس 9 و 10 (الا سره ناجحه

و زینته الباطن)

شنبه

99/01/23

علوم

فصل های 9 تا پایان

 فصل 12 (سفره ی سلامت)

جمعه

99/01/29

مبتکران

آزمون شماره 3

شنبه

99/01/30

ادبیات

درس 14 و 15 (امام خمینی (ره) ، مرخصی و چرا زبان فارسی را دوست دارم)

شنبه

99/01/30

پیامها

 

درس های 10 و11 و 12
(ستون دین نماز جماعت
نشان عزت)

 

شنبه

99/02/06

ریاضی

فصل 7 (توان و جذر)

شنبه

99/02/06

اجتماعی

درس 15 تا پایان درس 22

(اوضاع اقتصادی در ایران باستان)

شنبه

99/02/13

علوم

فصل 13 و 14 (گردش مواد)

شنبه

99/02/13

پیامها

درس 13 و 14 (بربال فرشتگان

 کمال هم نشین)

جمعه

99/02/19

مبتکران

آزمون شماره 4

شنبه

99/02/20

عربی

درس 11 و 12 (الاخلاص فی العمل و الایام و الفصول و الالوان)

شنبه

99/02/20

اجتماعی

درس های 20 تا 24

(دانش و هنر ایران باستان)

شنبه

99/02/27

زبان

کل کتاب درس 1 تا پایان درس 8

(my favorite food)

شنبه

99/02/27

ریاضی

فصل 8 و 9 (بردار و مختصات آمار و احتمال)