تاریخ و ساعت
Friday : 19/07/2019

   
 
 

برنامه آزمون‌های پایه هفتم سال تحصیلی 98-97

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

مواد ارزیابی

شنبه

97/7/14

ریاضی

فصل اول

سه شنبه

97/7/17

زبان

درس اول و دوم

شنبه

97/7/21

علوم

فصل 1 و 2 تا نیمه

سه شنبه

97/7/24

قرآن

درس 1 و 2

شنبه

97/7/28

عربی

درس 1 (فیمه العلم- نورُ الکلام- کنزالکَنوز)

سه شنبه

97/8/1

پیام های آسمانی

درس 1و 2 (بینای مهربان استعانت از خداوند)

شنبه

97/8/5

ادبیات

از درس 1 تا آخر3

جمعه

97/8/11

آزمون مبتکران

شماره 1

مطابق با بودجه بندی

شنبه

97/8/12

ریاضی

فصل دوم و نیمه ی فصل سوم کتاب درسی

سه شنبه

97/8/15

زبان

درس سوم

شنبه

97/8/19

علوم

فصل 2 و فصل 3

سه شنبه

97/8/22

قرآن

درس 3 و 4

شنبه

97/9/3

عربی

درس 3 و 4 (الحِکَمُ النافعه المواعد- حِوارُبین الوالدین)

سه شنبه

97/9/6

پیام های آسمانی

درس 3 و4 (تلخ یا شیرین عبور آسان)

شنبه

97/9/10

ادبیات

از درس 4 تا آخر6

سه شنبه

97/9/13

اجتماعی

درس 1 تا پایان درس 8 (مصرف)

شنبه

97/9/17

ریاضی

نیمه ی فصل سوم و فصل چهارم کتاب درسی

سه شنبه

97/9/20

زبان

درس چهارم

جمعه

97/9/23

آزمون مبتکران

شماره 2

مطابق با بودجه بندی

شنبه

97/9/24

علوم

فصل 4 و 5

سه شنبه

97/9/27

قرآن

درس 5 و 6

شنبه

97/10/1

پایان ترم اول

قرآن

درس 1 تا پایان درس 6

دوشنبه

97/10/3

پایان ترم اول

عربی

درس 1 تا انتهای درس 6 (الجُملاتُ الذهبیه)

سه شنبه

97/10/4

پایان ترم اول

پیام های آسمانی

درس 1 تا پایان درس 7 (برترین بانو)

شنبه

97/10/8

پایان ترم اول

علوم

از فصل 1 تا آخر فصل 7

یکشنبه

97/10/9

پایان ترم اول

زبان

4 درس اول

دوشنبه

97/10/10

پایان ترم اول

املاء

درس 1 تا پایان درس 9

سه شنبه

97/10/11

پایان ترم اول

انشاء

درس 1 تا پایان درس 9

شنبه

97/10/15

پایان ترم اول

ریاضی

از فصل 1 تا آخر فصل 4

دوشنبه

97/10/17

آزمون ترم اول

اجتماعی

درس 1 تا پایان درس 12( حفاظت از زیستگاه های ایران)

شنبه

97/11/6

ادبیات

از درس 9 تا آخر 11

سه شنبه

97/11/9

اجتماعی

درس 13(جمعیت ایران)

شنبه

97/11/13

ریاضی

فصل 5 کتاب درسی

سه شنبه

97/11/16

زبان

درس پنجم

جمعه

97/11/26

آزمون مبتکران

شماره 3

مطابق با بودجه بندی

شنبه

97/11/27

عربی

درس 7 ( حِوارُ فی الاُسره)

سه شنبه

97/11/30

پیام های آسمانی

درس 8 و 9 (افتخار بندگی- به سوی پاکی)

شنبه

97/12/4

علوم

فصل 8 و 9 و 10

سه شنبه

97/12/7

قرآن

درس 7 و 8

شنبه

97/12/11

ادبیات

از درس 11 تا آخر 13

سه شنبه

97/12/14

اجتماعی

درس 14 و 15 ( منابع آب و خاک- گردشگری)

شنبه

97/12/18

ریاضی

فصل 6 و نیمه ی فصل 7

سه شنبه

97/12/21

عربی

درس 8 و 9 ( فی الحدود الا سره ناجحه)

شنبه

97/12/25

ادبیات

از درس 9 تا آخر 13

سه شنبه

97/12/28

زبان

درس 6 و 7

شنبه

98/1/24

ریاضی

نیمه ی فصل 7 و نیمه ی فصل 8

سه شنبه

98/1/27

زبان

درس هشتم

جمعه

98/1/30

آزمون مبتکران

شماره 4

مطابق با بودجه بندی

شنبه

98/2/7

ریاضی

نیمه ی فصل8 و فصل 9

سه شنبه

98/2/10

ادبیات

از درس 13 تا آخر

شنبه

98/2/14

عربی

درس 1 تا پایان درس 11 (الاخلاص فی العمل)

سه شنبه

98/2/17

اجتماعی

درس 21 و 22 و 23 (اوضاع اجتماعی اقتصادی- عقاید)

شنبه

98/2/21

علوم

فصل 11 تا آخر 15

سه شنبه

98/2/24

پیام های آسمانی

درس 13 و 14 و 15 (بر بال فرشتگان کمال هم نشین مزدوران شیاطین)