تاریخ و ساعت
چهارشنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۷
26 سپتامبر 2018

   
 
 

تکالیف روزانه 

چهار شنبه :7/4
 پیش دبستان(صلاحی): زبان ترمی- رایانه- واحد علوم و فارسی: تمرین شعر آتش نشان- لوحه نویسی
 کلاس 1/1:(خانم علیان): تدریس نگاره 4- نوشتاری ص 8 و 9- ریاضی ص 6 و 7- پیام قرآنی بسم ا... تدریس شد- بخش کردن، کلمات هم آغاز و هم پایان کار شد
 تکلیف: لوحه نویسی- کتاب کار ریاضی شماره یک انجام شود
 کلاس 1/2( علیزاده): تدریس نگاره 4 فارسی- نوشتاری ص 7 و 8- ریاضی ص 6 و 7
 تکلیف: تمرین نوشتاری
  کلاس 2/1( خانم ذکایی): ریاضی: دوره شد- تدریس درس اول فارسی- تدریس درس اول هدیه ها- علوم کار شد- 
 تکلیف: جمله سازی با کلمات داده شده- حروف الفبا در منزل کار شود- با غلط های املایی جمله سازی شود- روان خوانی درس اول سه بار
  کلاس2/2(خانم عصمتی): ریاضی ص6-روان خوانی فارسی-تدریس درس اول هدیه ها- تمرین علوم
تکلیف: تمرین حروف الفبا در دفتر مشق- جمله سازی با غلط های املایی- روان خوانی درس کتابخانه ما سه بار در منزل
 کلاس 3/1( خانم زینلی) : ریاضی: مبحث مقایسه اعداد- الگو یابی و جمع و تفریق- املا گفته شد- تدریس مبحث کلمات جمع و مفرد- علوم: تدریس درس 1
 تکلیف: از عدد 0 تا 200 با الگوی 2 تایی- از 0 تا 201 با الگوی سه تایی- از 0 تا 203 با الگوی 7 تایی
 کلاس3/2( برومند):  دوره ریاضی- نوشتن تمرین ریاضی- دوره علائم نگارشی- تمرین اذان و اقامه
 تکلیف: تمارین داده شده، انجام شود- از 100 تا 500 با عدد و حروف نوشته شود- یک ص جمله سازی
    کلاس4/1( خانم برومندفر):  نوشتاری درس اول کامل شد- ریاضی: تدریس ص 6 و 7- ملا پای تخته ای- روخوانی قرآن
 تکلیف: 5 بند به دلخواه از درس اول فارسی بنویسید- جدول ضرب شماره 1 تا 6 یک بار نوشته شود- اجتماعی درس اول مطالعه شود
 کلاس 4/2( خانم علی نوری): قرآن : تدریس تا ص 2- فارسی: تکمیل درس 1- ریاضی: تا آخر ص 7- هدیه ها: تا نیمه درس اول تدریس شد
  تکلیف:  قرآن: ص 2 سوال 6 در دفتر نوشته شود- نمونه سوالات ریاضی حل شود- لغات سخت درس 2 نوشته شود-با ده کلمه از درس اول جمله سازی شود
  کلاس 4/3( خانم کشاورز): فارسی: تدریس درس اول- ریاضی: تدریس تا ص 7- هدیه: تدریس درس اول- قرآن تدریس تا ص 4- اجتماعی: تدریس درس 1
تکلیف: جدول ضرب تا 6 تمرین شود- جدول ضرب 5 و 6 نوشته شود- اجتماعی: تدریس درس اول- 5 عدد شش رقمی را به رقم و حروف نوشته و در جدول ارزش مکانی قرار داده شود- 5 بند از درس اول نوشته شود
 کلاس5/1( خانم حاجی عزیزی) : ریاضی: تدریس فصل 5- بررسی اجتماعی- علوم پرسیده شد- انشاء نویسی- مبحث حروف ربط تدریس شد- کتاب کار ریاضی تا آخر ص 2 بررسی شد
  تکلیف :  5 سوال از مبحث عددنویسی تا آخر ص 5 طراحی و پاسخ داده شود- 10 کلمه از درس اول فارسی با معنی نوشته شود- مطلب در مورد حریم خصوصی نوشته شود
  کلاس5/2( خانم نگاری): اجرای مسابقه ریاضی تا آخر ص 5- نوشتاری انجام شد- انشاء نویسی
تکلیف: درس اول هدیه ها و فصل دوم علوم پیش مطالعه شود- کتاب کار ریاضی تا ص 2 انجام شود- علوم ص 4 و 6 آزمایش ها کامل شود- 
کلاس 5/3( خانم سهرابی):فارسی: تدریس درس اول- اجتماعی: تدریس درس اول- علوم: تدریس درس 1- 
تکلیف: لغات مشخص شده درس یک خط ( از هر کلمه) نوشته شود- درس یک اجتماعی مطالعه شود- 5 سوال از فصل یک علوم طراحی و پاسخ داده شود
:کلاس 6/1: تدریس درس اول اجتماعی- تکمیل تدریس فصل1 علوم
  تکلیف: 
  کلاس 6/2: تدریس درس اول اجتماعی- تکمیل تدریس فصل  علوم-
  تکلیف: