تاریخ و ساعت
جمعه, ۲۸ تیر ۱۳۹۸
19 ژوئيه 2019

   
 
 

تکالیف روزانه 

دو شنبه :2/30( فردا آزمون اجتماعی))پایه سوم تا چهارم فردا ساعت یک تعطیل می شوند.
پیش دبستان(خانم صلاحی): جشن اختتامیه
=========================================================================
کلاس 1/1:(خانم علیان): ارزیابی بخوانیم- جشن اختتامیه
تکلیف: ------------
کلاس 1/2( علیزاده): ارزیابی بخوانیم- جشن اختتامیه
تکلیف:-------
=========================================================================
کلاس 2/1( خانم ذکایی): ارزیابی بخوانیم- جشن اختتامیه
 تکلیف: -----------------
کلاس2/2(خانم عصمتی): ارزیابی بخوانیم-جشن اختتامیه
تکلیف:----------------
=====================================================================
کلاس 3/1( خانم زینلی): ارزیابی بخوانیم- جشن اختتامیه
تکلیف:اجتماعی طبق قاصدک مطالعه شود
کلاس3/2( برومند): ارزیابی بخوانیم- جشن اختتامیه
 تکلیف: اجتماعی طبق قاصدک مطالعه شود
=========================================================================
کلاس4/1( خانم برومندفر):ارزیابی بخوانیم- جشن اختتامیه
تکلیف: اجتماعی طبق قاصدک مطالعه شود
کلاس 4/2( خانم علی نوری): ارزیابی بخوانیم- جشن اختتامیه
تکلیف: اجتماعی طبق قاصدک مطالعه شود
کلاس 4/3( خانم کشاورز): ارزیابی بخوانیم- جشن اختتامیه
تکلیف: اجتماعی طبق قاصدک مطالعه شود
=========================================================================
 کلاس5/1( خانم حاجی عزیزی):ارزیابی بخوانیم- جشن اختتامیه
تکلیف:  اجتماعی طبق قاصدک مطالعه شود
کلاس5/2( خانم سهرابی):ارزیابی بخوانیم- جشن اختتامیه
تکلیف: اجتماعی طبق قاصدک مطالعه شود
=========================================================================
کلاس 6/1: ارزیابی بخوانیم- جشن اختتامیه
تکلیف نوشتنی:
تکلیف خواندنی: اجتماعی طبق قاصدک مطالعه شود
کلاس 6/2: ارزیابی بخوانیم- جشن اختتامیه
تکلیف نوشتنی: 
تکلیف خواندنی: اجتماعی طبق قاصدک مطالعه شود