تاریخ و ساعت
شنبه, ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
21 آوريل 2018

   
 
 

تکالیف روزانه 

شنبه ::2/1
 پیش دبستان(مسیبی):  سرود: واحد کار کره زمین- زبان ترمی- قصه خوانی - استخر
 کلاس 1/1:(خانم علیان):  ارزیابی جامع- دروس ریاضی و فارسی طبق برنامه دوره شد
 تکلیف:  جمله سازی
 کلاس 1/2( خانم بیاتی):  دوره ریاضی تم 10 و 11- دوره املا و فارسی طبق برنامه- روان خوانی درس سفر دلپذیر و صدای موج
 تکلیف:  رونویسی درس سفر دلپذیر
  کلاس 2/1( خانم ذکایی): ریاضی : ص 44 تا 54- فارسی: تدریس درس 17- دوره دروس 3 و 4 علوم- 
 تکلیف:  گل واژه ریاضی ص 121-122-127- در منزل 3 بار روان خوانی
  کلاس2/2(خانم عصمتی):  ارزیابی جامع- فارسی: تدریس درس 17- علوم: دوره دروس 3 و 4- ریاضی ص 44 تا 54- 
تکلیف: گل واژه ریاضی ص 121-122- 126- سه بار روان خوانی از درس 17
 کلاس 3/1( خانم زینلی) :  روان خوانی - ارزیابی جامع- تکمیل درس 17 فارسی- اجتماعی: دروس 19 تا 21 به صورت گروهی
 تکلیف: رونویسی ص 130 کتاب فارسی+ حفظ معنی لغات
 کلاس3/2( خانم جهانی تابش): ارزیابی جامع- ریاضی: تدریس تا ص 144- قرآن: تدریس سره بقره-
 تکلیف: کتاب کار ریاضی ص 144 از سوال 28 تا 39- کلمات مترادف درس 15 یک بار
 کلاس3/3(خانم برومند): ارزیابی جامع- اجتماعی: تدریس درس 23- مرور دروس
  تکلیف: کتاب کار فارسی درس 17
 کلاس4/1( خانم فتوحی):  ارزیابی جامع- حل تمارین دوره ای - خیلی سبز علوم بررسی شد
 تکلیف:  دروس طبق برنامه مرور شود- املا از درس 6 و 7 
 کلاس 4/2( خانم برومند فر): ارزیابی جامع- دوره ریاضی فصل 5- دوره اجتماعی و علوم، فارسی و هدیه
  تکلیف:   تمرین ریاضی- دروس طبق برنامه مرور شود
  کلاس 4/3( خانم احمدی): ارزیابی جامع- مرور دروس طبق برنامه- تمرین ریاضی
تکلیف: ص 99 تا 102کتاب نگارش
 کلاس5/1( خانم حاجی عزیزی) :  بررسی ماهنامه- ارزیابی جامع- مرور سوالات فصل 1 ریاضی- کتاب کار ریاضی فصل 6
  تکلیف : املا از دروس 1 تا 3 و 14- روخوانی- کلمات مترادف-املا  درس 16 نوشته شود- اجتماعی درس 21 مطالعه شود
  کلاس5/2( خانم سعیدی):   ارزیابی جامع- مرور فصل 6 ریاضی و حل کتاب کار
تکلیف: املا از دروس 1 تا 3 و 14- روخوانی- کلمات مترادف-املا  درس 16 نوشته شود- اجتماعی درس 21 مطالعه شود
 کلاس 6/1:  ارزیابی جامع- حل نمونه سوال ریاضی- 
  تکلیف: روز دوشنبه از برگه ریاضی داده شده، آزمون گرفته می شود- 10 سوال از درس 16هدیه طرح و پاسخ داده شود- 15 سوال از درس 13 علوم طرح و پاسخ داده شود-فردا  فصل 13 علوم و درس 23  اجتماعی   پرسیده می شود- حل برگه ریاضی-از این برگه ریاضی روز دوشنبه آزمون گرفته می شود
  کلاس 6/2:  ارزیابی جامع- حل نمونه سوال ریاضی- تدریس درس 16 هدیه ها
  تکلیف: نمونه سوالات ریاضی- روز دوشنبه از برگه ریاضی داده شده، آزمون گرفته می شود- 10 سوال از درس 16هدیه طرح و پاسخ داده شود- 15 سوال از درس 13 علوم طرح و پاسخ داده شود-فردا  فصل 13 علوم و درس 23  اجتماعی   پسیده می شود