تاریخ و ساعت
پنج‌شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۷
24 ژانويه 2019

   
 
 

تکالیف روزانه 

چهار شنبه  :11/3 (شنبه ارزیابی نوشتاری)
پیش دبستان(خانم صلاحی):  زبان ترمی- رایانه- کارگاه هنر- کاردستی- اسباب بازی
=========================================================================
کلاس 1/1:(خانم علیان):  ارزیابی املا-روان خوانی نشانه(چ)- نوشتاری ص 94- عددنویسی 40 تا 50- ریاضی ص 128- اشاره به نشانه(ژ)- تدریس قرآن تا ص 51
تکلیف: آدینه + کار در منزل 18
کلاس 1/2( علیزاده):  تدریس ص 124 تا 126 ریاضی- ارزیابی املا- اشاره به تدریس (چ)
تکلیف:  آدینه+کار در منزل ریاضی 18
=========================================================================
کلاس 2/1( خانم ذکایی): ارزیابی املا- تمرینات واژه سازی انجام شد- 
 تکلیف: نگارش ص 65 و 66 انجام شود- کاربرگ 20 ریاضی حل شود- داستان کی بود کی بود سه بار روان خوانی شود
کلاس2/2(خانم عصمتی):  روان خوانی درس 10- ارزیابی املا- تمرین فارسی- تدریس واژه سازی درس10- نگارش انجام شد-
تکلیف:اشکالات ماهنامه تصحیح شود- کاربرگ 20 ریاضی انجام شود- 8 خط املا از دروس8تا 10
=====================================================================
کلاس 3/1( خانم زینلی): تدریس مبحث قطر و محیط- پرسش از جدول ضرب- ارزیابی املا
تکلیف: کتاب کار ریاضی تا ص81- کتاب کار فارسی درس 10
کلاس3/2( برومند): تدریس ص 84 و 85 ریاضی- ارزیابی املا- کتاب کار علوم درس 7- تکمیل درس 11 فارسی
 تکلیف:  کتاب کار ریاضی فصل 4 سوالات 53 تا 57 و 65 تا 75- خلاصه ی کتاب- کتاب کار فارسی درس 11
=========================================================================
کلاس4/1( خانم برومندفر):   ارزیابی املا- تدریس ریاضی ص 100 و 101- روخوانی درس اتفاق ساده- هدیه پرسیده شد- روخوانی قرآن
تکلیف: نگارش طبق قاصدک مطالعه شود- شعر باز باران و همای رحمت به صورت داستان روی برگه نوشته شود- طبق بودجه بندی قاصدک برای دروس اجتماعی ده سوال طرح و پاسخ داده شود
کلاس 4/2( خانم علی نوری): ارزیابی املا- تدریس درس 13 هدیه- تدریس قرآن تا ص 73
تکلیف: شعر باز باران به صورت داستانی در برگه نوشته شود- طبق بودجه بندی قاصدک برای درس اجتماعی 10 سوال طرح و پاسخ داده شود
کلاس 4/3( خانم کشاورز): ارزیابی املا- تدریس ریاضی تا ص 99- تدریس قرآن
تکلیف:شعر باز باران به صورت داستان در برگه نوشته شود- طبق بودجه بندی قاصدک برای اجتماعی 10 سوال طرح و پاسخ داد ه شود
=========================================================================
 کلاس5/1( خانم حاجی عزیزی): ارزیابی املا- مبحث اعشار تدریس شد- علوم پرسیده شد- انشاء نویسی
تکلیف: 15 سوال تستی از فصل 1 تا 3- 15 سوال تستی علوم از درس 1 تا 5- از دروس 1 تا 9 اجتماعی 20 سوال تستی
کلاس5/2( خانم سهرابی):  ارزیابی املا- پرسش از علوم- انشاء نویسی
تکلیف:  15 نمونه سوال تستی از فصل 1 تا 3 ریاضی طرح شود- 15 سوال علوم از فصل 1 تا 5- ازدروس 1 تا 9 اجتماعی 20 سوال تستی
=========================================================================
کلاس 6/1: تدریس ص 102 و 103- تدریس درس 16 اجتماعی و تدریس فصل 8 علوم
تکلیف نوشتنی:ریاضی ص 140 تا 143 خیلی سبز-تمام سوالات فصل 8 علوم پاسخ داده شود
تکلیف خواندنی: درس 8 تا 12 اجتماعی مطالعه شود- درس 8 علوم از کتاب کار علوم و کتاب درسی مطالعه شود
کلاس 6/2:  تدریس ص 102 و 103 ریاضی- تدریس درس 16 اجتماعی-تدریس فصل 8 علوم
تکلیف نوشتنی: ریاضی ص 140 تا 143 از خیلی سبز- تمام سوالات فصل 8 علوم پاسخ داده شود
تکلیف خواندنی: درس 8 تا 12 اجتماعی مطالعه شود- درس 8 علوم از کتاب کار علوم و کتاب درسی مطالعه شود