تاریخ و ساعت
دوشنبه, ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
27 ژانويه 2020

   
 
 

 

گزارش روزانه و تکلیف ابتدایی
 
یکشنبه 11/06
 
 
پیش‌دبستان(خانم ذکایی):
 واحد کار علوم تکرار فواید خورشید، استفاده از مواد غذایی
فارسی شعر واحد کار، تمرین صداها
قرآن سوره ناس
لوحه‌نویسی -
ریاضی تمرین 7، ترتیب و توالی
هنر -
خلاقیت -
تصویرخوانی با یکدیگر همدلی کنیم 
قصه‌خوانی -
مهارتها -
متفرقه هنر،زبان
 
 
تکلیف : 
=========================================================================
کلاس 1/1:(خانم علیان):
ریاضی تم17، ص115و 117و118، عددنویسی تا30
فارسی تمرین نشانه ق؛ ارزیابی روانخوانی
نوشتاری ص84
قرآن -
علوم  
 
تکلیف : نشانه "ق"
                             
                     .........................................................................
کلاس 1/2( خانم علیزاد): 
ریاضی صص114تا116
فارسی ارزیابی خوانداری
نوشتاری -
علوم -
قرآن -
 
 
تکلیف : تمرین کلمات دارای "خ"
=========================================================================
کلاس 2/1( خانم زینلی):  
ریاضی -
فارسی ادامه درس هنرمند، ارزیابی  بخوانیم، حفظ شعر
نگارش -
قرآن -
علوم -
هدیه‌ها -
مهارتها -
 
 تکلیف:
 
ریاضی   -
علوم    فردا : ارزیابی
 فارسی نوشتن معنی کلمات درس هنرمند 5بار و جمله سازی باآنها، زیبا نویسی از شعر مثل یک رنگین کمان
نگارش -
هدیه   -
قرآن -
 
                       ................................................................................
کلاس2/2(خانم صبوری): 
ریاضی ص80
علوم -
قرآن -
فارسی آزمون
نگارش -
هدیه‌ها -
 
تکلیف: 
 
هدیه‌ها -
 فارسی   -
علوم امتحان از دروس5تا8
قرآن -
نگارش ص68
ریاضی -
=====================================================================
کلاس  سوم( خانم بافنده): 
علوم  -
 فارسی   روخوانی و پرلز
نگارش -
ریاضی مرور ضرب 3و4و5، صص80و81 چک شد، حل مساله
هدیه‌ها -
اجتماعی -
پرلز -
قرآن -
مهارتها -
 
تکلیف: 
 ریاضی  برگزاری رقابت جدول ضرب 2و6
علوم -
فارسی -
هدیه ها -
اجتماعی خواندن دروس8تا13
نگارش -
قرآن -
=========================================================================
کلاس4/1( خانم عصمتی):
ریاضی تدریس مبحث زاویه
فارسی آزمون خوانداری، صحبت درباره طرح جابر
نگارش آزمون
 هدیه‌ها   -
علوم -
اجتماعی -
قرآن -
 
تکلیف:
نگارش -
علوم  -
ریاضی -
فارسی -
هدیه‌ها -
اجتماعی فعالیت ش6، دوره فعالیتهای 3و4و5و6، فردا : آزمون
قرآن -
مهارتهای زندگی -
                            ................................................................................
کلاس 4/2( خانم چوب تراش): 
 
ریاضی -
فارسی آزمون
هدیه‌های آسمانی -
نگارش -
اجتماعی تدریس دروس14و15
قرآن -
علوم -
 
تکلیف:
 علوم   -
ریاضی -
فارسی -
نگارش -
اجتماعی مرور سوالات دروس10تا15 برای آزمون فردا
هدیه‌ها -
=======================================================================
 کلاس5/1( خانم حاجی عزیزی):
ریاضی -
فارسی -
نگارش -
علوم -
هدیه‌های آسمانی -
اجتماعی -
قرآن -
هدیه ها -
 
 
تکلیف:
ریاضی تکمیل کتاب کار
 فارسی پیش‌خوانی درس11
نگارش -
قرآن -
اجتماعی آزمون
علوم پرسش از دروس8و9
هدیه‌ها -
                                      ................................................................................
کلاس5/2( خانم دهقانی):
 
ریاضی -
علوم -
اجتماعی -
فارسی آزمون روخوانی
نگارش -
هدیه‌ها -
قرآن -
 
 
تکلیف:
 ریاضی  -
فارسی 
-
علوم -
اجتماعی نوشتن 15سوال با جواب در دفتر مشق
نگارش 1ص انشا با موضوع : اگر میتوانستم نامرئی شوم...
قرآن -
هدیه‌ها -
=========================================================================
کلاس 6/1: 
هدیه‌ها من معتقدم + درس10 تا سر "تدبیر کنیم"
 فارسی ارزیابی بخوانیم+بررسی سوالات امتحان بخوانیم
اجتماعی -
نگارش -
علوم تدریس فصل6 تا سر نیروی خالص
مهارتها -
ریاضی حل تمرین ص105 و ارائه نمونه سوال
قرآن -
 
 
تکلیف : 
 
هدیه‌ها -
 فارسی -
اجتماعی طراحی و نوشتن 60 سوال از درس9تا14(از هر درس10 سوال)
نگارش  
علوم
نوشتن خلاصه 2صفحه اول فصل6 در 1 صفحه 
قران  
ریاضی -تکمیل نمونه سوالات ارائه شده در کلاس، تکمیل فصل5، 5نمونه سوال از تبدیل حجم به مایعات و بالعکس(طبق نمونه سوالات ارائه شده)
 
 
 
 
                                           ................................................................................
کلاس 6/2:
اجتماعی -
هدیه‌ها من معتقدم + درس10 تا سر "تدبیر کنیم"
نگارش -
علوم تدریس فصل6 تا سر نیروی خالص
فارسی ارزیابی بخوانیم+بررسی سوالات امتحان بخوانیم
ریاضی حل تمرین ص105 و 107و ارائه نمونه سوال
قرآن -
 
 
تکلیف : 
 
 
هدیه‌ها -
 فارسی -
اجتماعی طراحی و نوشتن 60 سوال از درس9تا14(از هر درس10 سوال)
نگارش -
علوم
نوشتن خلاصه 2صفحه اول فصل6 در 1 صفحه 
قرآن -
ریاضی -تکمیل نمونه سوالات ارائه شده در کلاس، تکمیل فصل5، 5نمونه سوال از تبدیل حجم به مایعات و بالعکس(طبق نمونه سوالات ارائه شده)