تبریک تولد
 
روز تولد :
آرتان گل افشان
روز تولد : 27 خرداد

آرتین علیزاده
روز تولد : 28 خرداد

امیر حسین ابیانه
روز تولد : 28 خرداد

 
     
 
     
مناسبت ها
 
 
     
 
     
وضعیت آب و هوا
 
 
     
 
     
گزارش و تکالیف روزانه
 
 
     
 
     
گزارش و تکالیف پیش دبستانی
 
پیش دبستانی: خانم ذکایی
گزارش کار: 
گفتگو درمورد اماکن عمومی + ورزش صبحگاهی + تمرین سوره حمد
آشپزی: آموزش پیتزا گوشت
قصه خوانی: داستان نهنگ خنده رو
گزارش تکلیف:
آدینه
 
     
 
     
گزارش و تکالیف پایه اول
 
کلاس اول: خانم علیزاد
گزارش کار
ریاضی کار در منزل 3 بررسی شد
فارسی خوانداری مرحله 4 + تمرین شعر الفبا
 نوشتاری -
قرآن -
علوم -
 
گزارش تکلیف
فارسی 
نامه ای به معلم کلاس اول
ماهنامه
هنر
-
علوم
-
زبان -
ریاضی -
قرآن -
رایانه -
پیک آدینه -
برنامه دوره‌ای برنامه دوره کلاس اول.pdf
 
 
     
 
     
گزارش و تکالیف پایه دوم
 
کلاس 2/1: خانم زینلی
گزارش کار
هدیه‌ها -
 فارسی   خوانداریا مرحله 4 + داستان خوانی
علوم -
قرآن -
ریاضی -
 
گزارش تکلیف
ریاضی -
هنر -
علوم 
-
هدیه‌ها
-

نگارش

-
زبان -
فارسی
-
قرآن -
رایانه -
کتابخوانی -
ماهنامه -
برنامه دوره‌ای برنامه ی دوره ای پایه دوم.pdf
=======================================================================
کلاس 2/2: خانم بهروان
گزارش کار
هدیه‌ها -
 فارسی   ارزیابی خوانداری مرحله 4 + داستان خوانی
علوم -
قرآن -
ریاضی -
 
گزارش تکلیف
ریاضی -
هنر -
علوم  -
هدیه‌ها
-

نگارش

-
زبان -
فارسی خوراکی مورد علاقه ات را برای جشن فردا آماده کن
قرآن -
رایانه -
کتابخوانی -
ماهنامه -
برنامه دوره‌ای برنامه ی دوره ای پایه دوم.pdf
 
 
     
 
     
گزارش و تکالیف پایه سوم
 
کلاس 3/1: خانم رضایی ملک
گزارش کار
نگارش -
علوم  -
ریاضی تمرین ضرب
فارسی ارزیابی مرحله 4 خوانداری
املا -
هدیه‌ها -
اجتماعی -
قرآن -
مهارت‌های زندگی -
     
 گزارش تکلیف
هدیه‌ها -
نگارش -
قرآن -
رایانه -
زبان -
اجتماعی  -
فارسی
-
ماهنامه
-
علوم -
هنر
-
ریاضی
-
برنامه دوره‌ای برنامه دوره ی اردیبهشت.pdf
         
=======================================================================
کلاس 3/2: خانم حدادی
 
گزارش کار
علوم -
ریاضی -
 نگارش -
فارسی
ارزیابی مرحله 4 خوانداری
هدیه ها -
اجتماعی -
قرآن -
مهارت‌های زندگی -
 
گزارش تکلیف
اجتماعی -
ریاضی
-
فارسی
-
علوم
-
زبان -
نگارش -
ماهنامه
 
 
رایانه -
قران -
هنر
-
هدیه 
-
برنامه دوره‌ای برنامه ی دوره دروس کلاس خانم حدادی.pdf
      
 
     
 
     
گزارش و تکالیف پایه چهارم
 
کلاس چهارم: خانم عصمتی
گزارش کار
فارسی
ارزیابی خوانداری
نگارش ارزیابی مرحله 4
قرآن -
اجتماعی -
علوم -
هدیه‌ها -
ریاضی تمرین مساحت +ضرب و تقسیم
 
 
گزارش تکلیف
فارسی آزمون جامع
نگارش -
هنر
-
هدیه -
زبان -
ورزش -
ریاضی -
رایانه -
اجتماعی -
علوم  -
ماهنامه -
برنامه دوره‌ای برنامه دوره دروس پایه چهارم سال 99-00.pdf
 
 
     
 
     
گزارش و تکالیف پایه پنجم
 
کلاس5/1: خانم مسعودنیا
گزارش کار
هدیه‌ها -
فارسی  ارزیابی مرحله 4 خوانداری
اجتماعی
-
املا -
نگارش -
علوم -
قرآن -
ریاضی -
  
گزارش تکلیف
هدیه‌ها -
علوم -
نگارش -
زبان  
اجتماعی -
قرآن -
هنر -
فارسی آزمون جامع
ریاضی
-
ماهنامه -
رایانه -
انشاء -
برنامه دوره‌ای برنامه دوره ایی پنجم یک.pdf
=======================================================================
   کلاس5/2: خانم دهقانی 
گزارش کار 
فارسی ارزیابی مرحله 4 خوانداری
علوم
نگارش -
هدیه -
املا -
ریاضی -
اجتماعی -
قرآن -
 
گزارش تکلیف
هدیه -
اجتماعی -
انشا -
نگارش -
هنر -
زبان -
قرآن -
علوم -
ریاضی
-
فارسی آزمون جامع
ماهنامه -
رایانه -
کتابخانه -
برنامه دوره‌ای برنامه دوره کلاس 5.2.pdf
   
 
     
 
     
گزارش و تکالیف پایه ششم
 
کلاس 6/1
گزارش کار
فارسی
بررسی کتاب کار ص 49+ارزیابی مرحله 4
نگارش  
اجتماعی -
ریاضی حل تمرین
تفکر و پژوهش -
علوم -
هدیه
-
 
گزارش تکلیف
اجتماعی
آزمون جامع
ریاضی -
فارسی
کتاب کار ص 51
هنر
-
نگارش -
هدیه
-
قرآن
-
زبان
-
علوم
-
ماهنامه
-
رایانه -
تفکر و پژوهش -
برنامه دوره‌ای Barname-Dore-6.pdf
کتابخانه
داستان را بخوانید و هر ضرب المثلی دیدید یادداشت کنید
=======================================================================
 کلاس 6/2
گزارش کار
هدیه -
فارسی
بررسی کتاب کار ص 50 و ارزیابی مرحله 4
ریاضی -
اجتماعی  -
علوم -
تفکر و پژوهش -
نگارش -
 
گزارش تکلیف
هدیه‌ها
مطالعه جهت آزمون جامع
فارسی
ص51 کتاب کار
نگارش
-
ماهنامه
-
 
اجتماعی
-
ریاضی -
هنر -
زبان
-
قرآن
-
علوم 
-
رایانه -
تفکر و پژوهش -
برنامه دوره‌ای Barname-Dore-6.pdf
کتابخانه
داستان را بخوانید و هر ضرب المثلی دیدید یادداشت کنید