پرورشی
   
 
 

* سوالات مهرماه مسابقات امتیازی دانش آموز *

 

پایه‌ی پیش و اول:

1- روز جهانی کودک در ایران چه روزی می باشد ؟ پسرم یک نقاشی زیبا از روز جهانی کودک و اردوی مدرسه ترسیم کن.

 

پایه‌ی دوم:

1- روز جهانی کودک در ایران چه روزی می باشد ؟ پسر م یک نقاشی زیبا از روز جهانی کودک و اردوی مدرسه ترسیم کن.

2- روز آتشنشان و ایمنی چه روزی می باشد ؟شماره تماس با آتش نشانی در مواقع بروز خطر چیست؟

 

پایه‌ی سوم:

1- روز جهانی سالمند در ایران چه روزی می باشد ؟ پسر م یک نقاشی زیبا با موضوع احترام به افراد سالمند ترسیم کن.

2- روز عصای سفید در ایران چه روزی می باشد و چرا به نام عصای سفید معروف شده است؟

 

پایه‌ی چهارم:

1- روز عصای سفید در ایران چه روزی می باشد و چرا به نام عصای سفید معروف شده است؟

2- روز جهانی سالمند در ایران چه روزی می باشد ؟ پسر م یک نقاشی زیبا با موضوع احترام به افراد سالمند ترسیم کن.

 

پایه‌ی پنجم:

1- روز بزرگداشت مولوی در ایران چه روزی می باشد؟

2- 3 مورد از آثار مولوی را نام ببرید؟

2- روز جهانی ناشنوایان در ایران چه روزی می باشد و افراد ناشنوا به چه نوع زبانی وابسته هستند؟

 

پایه‌ی ششم:

1- روز بزرگداشت حافظ در ایران چه روزی می باشد ؟

2- مهمترین اثر حافظ چه نام دارد و شامل چند بخش می باشد؟

3- روز جهانی ناشنوایان در ایران چه روزی می باشد و اولین معلم گلهای خاموش در ایران چه کسی بوده است؟

 

 
=======================================