تاریخ و ساعت
 
Monday : 04/07/2022

 
     
 
     
 
بودجه‌بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی1401-1400(پایه‌نهم)
 

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

17/7/1400

ریاضی

فصل 1 (مجموعه ها و احتمال)

دوشنبه

19/7/1400

زبان

درس 1 (personality)

شنبه

24/7/1400

اجتماعی

درس 1 تا پایان درس3

دوشنبه

26/7/1400

قرآن

درس اول تاپایان صفحه18

شنبه

1/8/1400

علوم

فصل 1 و2مواد و نقش آن ها در زندگی رفتار اتم ها با یکدیگر)

دوشنبه

3/8/1400

عربی

درس 2 و 3

(قوانین المرور جِسر الصداقه)

شنبه

8/8/1400

ریاضی

فصل 2 (عددهای گویا-حقیقی- قدر مطلق و محاسبه تقریبی)

دوشنبه

10/8/1400

ادبیات

درس 1 تا پایان درس 3

(مثل آیینه کارو شایستگی

حکایت باغبان نیک اندیش)

شنبه

15/8/1400

علوم

فصل 3 و 4 (به دنبال محیطی بهتر برای زندگی حرکت چیست؟)

دوشنبه

17/8/1400

اجتماعی

درس 4 تا پایان درس 7 (جمعیت جهان)

شنبه

22/8/1400

مبتکران

آزمون جامع شماره1

دوشنبه

24/8/1400

زبان

درس 2 (travel)

شنبه

29/8/1400

علوم

فصل 5 و 6

(نیرو زمین ساخت ورقه ای)

دوشنبه

1/9/1400

اجتماعی

درس 8 تا پایان درس 11 (تلاش برای حفظ استقلال و اتحاد سیاسی ایران)

شنبه

6/9/1400

ریاضی

کل فصل3

دوشنبه

8/9/1400

پیامها

درس 3 و 4 (راهنمایان الهی

خورشید پنهان)

شنبه

13/9/1400

عربی

درس 4 و 5

(الصبر مفتاح الفرج الرَّجاء)

دوشنبه

15/9/1400

 

 

ادبیات

 

درس 4 تا پایان درس 7 (پرتو امید)

شنبه

20/9/1400

علوم

فصل6و7(آثاری از گذشته زمین)

دوشنبه

22/9/1400

زبان

 

درس های 2و3

شنبه

27/9/1400

قرآن

درس 3 تا پایان درس6

چهار شنبه

1/10/1400

قرآن

ترم اول

درس 1 تا پایان درس 6 (پایان صفحه ی 68 سوره واقعه)

شنبه

4/10/1400

علوم

 ترم اول

از فصل 1 تا پایان فصل 7

(آثاری از گذشته زمین)

دوشنبه

6/10/1400

عربی

ترم اول

درس 1تا پایان 5(الرجاء)

چهارشنبه

8/10/1400

پیامها ترم اول

درس 1 تا پایان درس 6

(وضو غسل و تیمم)

شنبه

11/10/1400

ریاضی ترم اول

فصل 1 تا انتهای فصل 4

(جمع و تفریق رادیکال ها)

دوشنبه

13/10/1400

زبان

ترم اول

 

 

درس 1 تا پایان درس3

چهارشنبه

15/10/1400

انشاء

ترم اول

درس 1 تا پایان درس 4

(فضا و رنگ نوشته ها تغییر دهیم)

شنبه

18/10/1400

اجتماعیترم اول

 

درس 1 تا پایان درس 12

(در جست و جوی پیشرفت و

رهایی از سلطه خارجی)

دوشنبه

20/10/1400

املا

ترم اول

درس 1تا پایان درس 8

چهارشنبه

22/10/1400

ادبیات

ترم اول

درس 1 تا پایان درس 8 (هم زیستی با امام میهن شعر خوانی دور اندیشی)

 

شنبه

9/11/1400

عربی

درس 6 (تغییر الحیاه)

دوشنبه

11/11/1400

پیامها

درس های 7و 8  (احکام نماز -

 همدلی و همراهی)

شنبه

16/11/1400

علوم

فصل 8 (فشار و آثار آن)

 

دوشنبه

18/11/1400

زبان

درس 4 (services)

 

شنبه

23/11/1400

 

مبتکران

آزمون جامع شماره2

 

 

دوشنبه

25/11/1400

ادبیات

درس 9 و 10 (راز موفقیت

 آرش دیگر حکایت نیک رایان)

شنبه

30/11/1400

ریاضی

فصل 5 (عبارت های جبری)

دوشنبه

2/12/1400

اجتماعی

درس های 13 و 14 (انقلاب مشروطیت موانع و مشکلات

ایران در دوره حکومت پهلوی)

شنبه

7/12/1400

عربی

درس 7 (ثمره الجد )

 

دوشنبه

9/12/1400

قرآن

درس های 7 و 8 (آموزش مفاهیم سوره های حدید، حشر، صف، جمعه و منافقون تا پایان صفحه 88)

شنبه

14/12/1400

علوم

فصل 9 و 10 (ماشین ها نگاهی به فضا)

دوشنبه

16/12/1400

پیامها

درس 8و9

(همدلی و همراهیانقلاب اسلامی ایران)

شنبه

21/12/1400

ریاضی

فصل 6 (خط و معادله خطی)

 

 

دوشنبه

23/12/1400

زبان

درس 5 (media)

 

دوشنبه

15/1/1401

جامع

تمام دروس بر اساس تکالیف نوروزی

 

شنبه

20/1/1401

ریاضی

فصل 5 و 6 (عبارت های جبری

خط معادله های خطی)

دوشنبه

22/1/1401

قرآن

درس های 9 و10

شنبه

27/1/1401

علوم

 

فصل های 9 تا پایان 12 (دنیای گیاهان)

 

دوشنبه

29/1/1401

ادبیات

درس 14 و 15 (پیراهن پنهان بود قدر تو افزون از ملائک

 

 

 درس آزاد- روان خوانی)

 

شنبه

3/2/1401

مبتکران

آزمون جامع شماره3

دوشنبه

5/2/1401

پیامها

درس 11 (انفاق)

شنبه

10/2/1401

عربی

درس های 8 و9

حِواربین الزائر و سائق سیاره الاجره- نصوص حول الصَّحه

دوشنبه

12/2/1401

اجتماعی

کل کتاب

شنبه

17/2/1401

ریاضی

کل کتاب

دوشنبه

19/2/1401

زبان

کل کتاب

شنبه

24/2/1401

علوم

کل کتاب

دوشنبه

26/2/1401

ادبیات

کل کتاب