تاریخ و ساعت
Thursday : 15/11/2018

   
 
 

برنامه آزمون‌های پایه سوم متوسطه
 

روز

تاریخ

درس

مواد ارزیابی

شنبه

11/07/1394

جامع شماره (1)

مفاهیم آموخته شده در سال دوم متوسطه

شنبه

18/07/1394

ریاضی

از ابتدای کتاب تا انتهای فصل (1) (مجموعه ها)

شنبه

18/07/1394

زبان

Personality (to the end of grammer part)

شنبه

25/07/1394

قرآن

آموزش مفاهیم درس اول

شنبه

25/07/1394

علوم

مواد ونقش آن ها در زندگی- رفتار اتم ها با یکدیگر

شنبه

09/08/1394

جامع شماره (2)

فارسی: از ابتدای کتاب تا انتهای درس 2 و همچنین ستایش

ریاضی: از ابتدای کتاب تا انتهای فصل 1

علوم:  از ابتدای کتاب تا انتهای درس 2

اجتماعی: از ابتدای کتاب تا انتهای درس 2

عربی: از ابتدای کتاب تا انتهای درس 1

پیام ها: از ابتدای کتاب تا انتهای درس 2

زبان انگلیسی: از ابتدای کتاب تا انتهای درس 1

قرآن: از ابتدای کتاب تا انتهای درس 2

شنبه

09/08/1394

پیام ها

نظم و هماهنگی در جهان- هر پدیده علتی دارد

شنبه

09/08/1394

عربی

مراجعه دروس الصّفّ السّابع و الثّامن

شنبه

16/08/1394

ادبیات

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است- عجایب صنع حق تعالی- مثل آیینه، کار و شایستگی

شنبه

16/08/1394

اجتماعی

مباحث مطرح شده در داخل کلاس

شنبه

23/08/1394

ریاضی

از ابتدای کتاب تا انتهای فصل (2) (اعداد حقیقی)

شنبه

23/08/1394

زبان

Personality- Travel

شنبه

30/08/1394

علوم

به دنبال محیطی بهتر برای زندگی- حرکت چیست

شنبه

30/08/1394

قرآن

آموزش مفاهیم درس دوم و سوم

شنبه

07/09/1394

پیام ها

سرچشمه ی این آبشار بلند- دو برهان درباره ی خداشناسی

شنبه

07/09/1394

عربی

قوانین المرور-جسرالصّداقه

شنبه

14/09/1394

اجتماعی

از ابتدای کتاب تا انتهای درس 8

شنبه

14/09/1394

ادبیات

هم نشین- آداب زندگانی- پرتو امید

شنبه

28/09/1394

جامع شماره (3)

فارسی: از ابتدای درس 3 تا انتهای درس 5

ریاضی: فصل های 2 و 3

علوم:  از ابتدای درس 3 تا انتهای درس 6

اجتماعی: از ابتدای درس 3 تا انتهای درس 8

عربی: از ابتدای درس 2 تا انتهای درس 4

پیام ها: از ابتدای کتاب تا انتهای درس 5

زبان انگلیسی: از ابتدای درس 2 تا انتهای درس 3

قرآن: از ابتدای کتاب تا انتهای درس 5

شنبه

28/09/1394

ریاضی

از ابتدای کتاب تا انتهای فصل (3) (هندسه و استدلال)

شنبه

28/09/1394

زبان

Personality- Travel- Festivals and Ceremonies

شنبه

05/10/1394

قرآن- ترم اول

آموزش مفاهیم درس اول تا پنجم

یکشنبه

06/10/1394

پیام ها- ترم اول

از ابتدای درس 1 تا انتهای درس 7

دوشنبه

07/10/1394

زبان- ترم اول

Personality- Travel- Festivals and Ceremonies

چهارشنبه

09/10/1394

علوم- ترم اول

از ابتدای کتاب تا انتهای فصل 7

شنبه

12/10/1394

ریاضی- ترم اول

از ابتدای کتاب تا انتهای فصل (3) و فصل (4) ( توان و ریشه)

یک شنبه

13/10/1394

املاء- ترم اول

از ابتدای درس 1 تا انتهای درس 7

دوشنبه

14/10/1394

ادبیات- ترم اول

از ابتدای درس 1 تا انتهای درس 7

سه شنبه

15/10/1394

انشاء- ترم اول

با ذهنی نظام بند و پرورده بنویسیم- واژه ها را بشناسیم، گزینش کنیم- نوع زبان نوشته ها را انتخاب کنیم- تضاد رنگ نوشته را تغییر دهیم

چهارشنبه

16/10/1394

اجتماعی- ترم اول

از ابتدای کتاب تا انتهای درس 12

شنبه

19/10/1394

عربی- ترم اول

مراجعه دروس الصّفّ السّابع و الثّامن-  قوانین المرور-جسرالصّداقه- الصّبر مفتاح الفرج- الرّجاء

شنبه

03/11/1394

علوم

زمین ساخت ورقه ای- آثاری از گذشته ی زمین

شنبه

03/11/1394

قرآن

آموزش مفاهیم درس ششم و هفتم

شنبه

10/11/1394

پیام ها

نتایج اعمال- سنجش اعمال

شنبه

10/11/1394

عربی

تغییر الحیاه- ثمره الجدّ

شنبه

17/11/1394

اجتماعی

از ابتدای درس 9 تا انتهای درس 14

شنبه

17/11/1394

ادبیات

هم زیستی با امام میهن- راز موفقیت- آرشی دیگر

شنبه

24/11/1394

زبان

Service (to the end of grammer part)

شنبه

24/11/1394

ریاضی

از ابتدای کتاب تا پایان فصل (5) و فصل (6) (خط و معادله)

شنبه

01/12/1394

علوم

نگاهی به فضا- گوناگونی جانوران

شنبه

01/12/1394

قرآن

آموزش مفاهیم درس هشتم و نهم

شنبه

08/12/1394

پیام ها

پیامبران و یگانگی راه و هدف آن ها- جهان بینی الهی پیامبران

شنبه

08/12/1394

عربی

حوار بین الزّائر و سائق سیّاره الأجره

شنبه

15/12/1394

جامع شماره (4)

فارسی: از ابتدای درس 8 تا انتهای درس 11

ریاضی: فصل های 5 و 6

علوم:  از ابتدای فصل 8 تا انتهای فصل 11

اجتماعی: از ابتدای درس 12 تا انتهای درس 18

عربی: از ابتدای درس 6 تا انتهای درس 7

پیام ها: از ابتدای درس 8 تا انتهای درس 11

زبان انگلیسی: از ابتدای درس 4 تا انتهای درس 5

قرآن: از ابتدای درس 7 تا انتهای درس 9

شنبه

15/12/1394

اجتماعی

از ابتدای درس 9 تا انتهای درس 18

شنبه

15/12/1394

ادبیات

زن پارسا- پیام آور رحمت

شنبه

14/01/1395

زبان

From the grammer part of lesson 4 to the end of lesson 5 

شنبه

14/01/1395

ریاضی

از ابتدای کتاب تا انتهای فصل (7) ( عبارت های جبری گویا)

شنبه

21/01/1395

علوم

دنیای گیاهان- جانوران بی مهره

شنبه

21/01/1395

قرآن

آموزش مفاهیم درس دهم و یازدهم

شنبه

28/01/1395

پیام ها

پیامبران و یگانگی راه و هدف آن ها- جهان بینی الهی پیامبران- ارزش انسان

شنبه

28/01/1395

عربی

تغییر الحیاه- ثمره الجدّ-  حوار بین الزّائر و سائق سیّاره الأجره- نصوص حول الصّحّه

شنبه

04/02/1395

ادبیات

آشنای غریبان، میلاد گل- پیدای پنهان- آرزو

شنبه

04/02/1395

اجتماعی

تمامی مطالب آموخته شده در سال تحصیلی

شنبه

11/02/1395

زبان

Personality- Travel- Festivals- Service- Media-Health 

شنبه

11/02/1395

ریاضی

از ابتدای کتاب تا انتهای فصل (8) (حجم و مساحت)

شنبه

18/02/1395

جامع شماره (5)

فارسی: کل کتاب

ریاضی: کل کتاب

علوم: کل کتاب

اجتماعی: کل کتاب

عربی: کل کتاب

پیام ها: کل کتاب

زبان انگلیسی: کل کتاب

قرآن: کل کتاب

شنبه

18/02/1395

علوم

جانوران مهره دار- با هم زیستن

شنبه

18/02/1395

قرآن

آموزش مفاهیم درس 12

شنبه

25/02/1395

عربی

حوار بین الزّائر و سائق سیّاره الأجره- نصوص حول الصّحّه- الامانه

شنبه

25/02/1395

پیام ها

سنجش اعمال- پیامبران و یگانگی راه و هدف آن ها- جهان بینی الهی پیامبران- ارزش انسان- لقمان حکیم