فعالیت های فوق برنامه
   
 
 

شنا

 
   کلاس های ورزشی مجتمع در دو رشته ی شنا و آی کی دو، از ابتدای سال تجصیلی برای کلیه دانش آموزان برگزار گردیده است.