فعالیت های فوق برنامه
   
     
 
     
شنا
 
 
   کلاس‌های ورزشی مجتمع در رشته شنا، از ابتدای سال تحصیلی برای کلیه دانش آموزان برگزار می‌شود.