چرا قاصدک ها، همچنان ماهی یکبار چک می شوند و هدف نهایی از این کار چیست؟

۳۰ آبان ۹۹, ۱۷:۴۴
خانم زینلی قاصدک ها را چک می کنند که هم بحث نظم و منظم نویسی دانش آموزان را ببینند و اگر لازم باشد، تذکراتی بدهند و هم روند کاری معلم و ارتباطشان با دانش آموزان، چک می شود و از همه مهم تر، درست نویسی دانش آموزان و همچنین با نقاط ضعفشان در همین قاصدک ها آشنا می شوند و بدین ترتیب با چک کردن قاصدک ها، چندین مورد بررسی می شود.