فعالیت های تکمیلی پایه ششم

 
فعالیت ها پاسخنامه(بررسی شده)
taklif-22-farsi.pdf پاسخنامه فعالیت تکمیلی22.pdf
فعالیت ش21فارسی.pdf  
فعالیت ش20 فارسی.pdf پاسخنامه فعالیت ش20 فارسی.pdf
دوره کل کتاب ریاضی.pdf پاسخنامه مرور کل کتاب.pdf
فعالیت علوم شماره14(فصول10و11و13و14) پاسخنامه فعالیت شماره 14 علوم
فعالیت علوم شماره13(فصول10و11و13و14) پاسخنامه فعالیت شماره 13 علوم
فعالیت هدیه شماره 10 (دروس 14 تا 17) پاسخنامه فعالیت شماره 10 هدیه‌ها
فعالیت هدیه شماره 9 (دروس 14 تا 17) پاسخنامه فعالیت شماره 9 هدیه‌ها
  پاسخنامه سوالات املایی دروس9تا17.pdf
مرور فصل7کتاب ریاضی.pdf پاسخنامه فصل7ریاضی.pdf
فعالیت ش19فارسی.pdf پاسخنامه فعالیت ش19فارسی.pdf
فعالیت هدیه شماره 8 (دروس 7 تا 13) پاسخنامه فعالیت شماره 8 هدیه ها
درسنامه‌ی دروس 7 تا 13 هدیه‌ها  
فعالیت علوم شماره 12 (فصول 9 و 12) پاسخنامه فعالیت شماره 12 علوم(اصلاح شده)  
فعالیت اجتماعی شماره 16 (دروس13 تا 16) پاسخنامه فعالیت شماره 16 اجتماعی
فعالیت ش18فارسی.pdf پاسخنامه فعالیت ش18فارسی.pdf
فعالیت فصل6 ریاضی.pdf  
فعالیت علوم شماره 11 (فصول 6 و 7 و 8) پاسخنامه فعالیت شماره 11 علوم
فعالیت اجتماعی شماره 15 (دروس 9 تا 12) پاسخنامه فعالیت شماره 15 اجتماعی
مرور فصل5کتاب ریاضی.pdf پاسخنامه فصل5ریاضی.pdf
  پاسخنامه املایی دروس1تا8
پاسخنامه سوالات املایی دروس1تا8.pdf
فعالیت ش17 فارسی.pdf پاسخنامه فعالیت ش17فارسی.pdf
مرور فصل4کتاب ریاضی.pdf  
فعالیت ش16فارسی.pdf پاسخنامه فعالیت ش16فارسی.pdf
فعالیت هدیه ها شماره 7 (دروس 1 تا 6) پاسخنامه فعالیت شماره 7 هدیه ها
درسنامه‌ی دروس 1 تا 6 هدیه‌ها  
فعالیت علوم شماره 10 (فصول 4 و 5) پاسخنامه فعالیت شماره 10 علوم
فعالیت اجتماعی شماره 14 (دروس 5 تا 8) پاسخنامه فعالیت شماره 14 اجتماعی
  پاسخنامه پرسش‌های فصل 14 کتاب کار علوم
فعالیت ش15فارسی.pdf پاسخنامه فعالیت ش15فارسی.pdf
مرور فصل3کتاب ریاضی.pdf پاسخنامه مرور فصل3کتاب.pdf
فعالیت علوم شماره 9 (فصول 1 تا 3) پاسخنامه فعالیت شماره 9 علوم
فعالیت اجتماعی شماره 13 (دروس 1 تا 4) پاسخنامه فعالیت شماره 13 اجتماعی
  پاسخنامه پرسش‌های فصل 13 کتاب کار علوم
  پاسخنامه املا درس17.pdf
تکلیف فارسی 6اردیبهشت.pdf  
دوره کسر.pdf  
دوره فصل1 کتاب ریاضی.pdf پاسخنامه مرور فصل1کتاب.pdf
  پاسخنامه املای درس 16
درسنامه‌ی درس 16 هدیه‌ها  
 درسنامه به گیتی  
فعالیت اجتماعی شماره 12 (درس 23) پاسخنامه فعالیت شماره 12 اجتماعی
  پاسخنامه‌ پرسش‌های فصل 11 کتاب کار علوم
  پاسخنامه تمرینات صفحه 127
   پاسخنامه سوالات املایی درسهای 14 و 15
  پاسخنامه‌ پرسش‌های فصل 10 کتاب کار علوم
تکلیف 25 اسفند ریاضی .pdf پاسخنامه تکلیف ریاضی 25اسفند.pdf
فعالیت تکمیلی ش12 فارسی.pdf پاسخنامه فعالیت تکمیلی ش12فارسی.pdf
درسنامه‌ی درس 15 هدیه‌ها  
درسنامه درس15فارسی.pdf  
فعالیت اجتماعی شماره 11(آمادگی ارزیابی) پاسخنامه فعالیت شماره 11 اجتماعی
درسنامه‌ی درس 14 هدیه‌ها  
سوالات ارزیابی ریاضی ششم.pdf  
فعالیت تکمیلی فارسی ش11-21اسفند.pdf  
تکلیف فارسی ش10-20اسفند.pdf پاسخنامه فعالیت تکمیلی ش10-20اسفند.pdf
تکلیف ریاضی 19 اسفند .pdf پاسخنامه تکلیف ریاضی 19اسفند.pdf
سوالات ارزیابی 19 اسفند علوم  
سوالات ارزیابی 17اسفند هدیه ها.pdf  
تکلیف ریاضی 14 اسفند.pdf پاسخنامه تکلیف ریاضی14اسفند.pdf
  پاسخنامه نگارش صص85و86.pdf
  پاسخنامه کتاب کارفارسی صص33و34.pdf
فعالیت علوم شماره 8(فصول 8 و 9) پاسخنامه فعالیت شماره 8 علوم (جدید)
فعالیت علوم شماره 7(فصول 6 و 7) پاسخنامه فعالیت شماره 7 علوم (جدید)
درسنامه‌ی درس 21 اجتماعی  
درسنامه‌ی درس 20 اجتماعی  
  پاسخنامه پرسش‌های فصل 9 کتاب کار علوم
تکلیف12اسفند ریاضی.pdf پاسخنامه تکلیف 12 اسفندریاضی .pdf
  پاسخنامه ص 83 و 84 نگارش.pdf

 
پاسخنامه ص فارسی31 و 32.pdf
درس 14فارسی.pdf  
  پاسخنامه نگارش درس 12.pdf
  پاسخنامه ص 28 تا 30 کتاب کارفارسی .pdf
تکلیف 7اسفند فارسی.pdf  
تکلیف 7اسفند ریاضی.pdf پاسخنامه تکلیف 7 اسفند ریاضی
فعالیت اجتماعی شماره 10(درس 19و 20) پاسخنامه فعالیت شماره 10 اجتماعی
فعالیت هدیه‌ها شماره 6(درس 13) پاسخنامه فعالیت شماره 6 هدیه‌ها
  پاسخنامه پرسش‌های فصل 8 کتاب کار علوم
  پاسخنامه پرسش‌های فصل 7 کتاب کار علوم
  پاسخنامه پرسش‌های فصل 6 کتاب کار علوم
درسنامه‌ی درس 19 اجتماعی  
درسنامه‌ی درس 13 هدیه‌ها  
تکلیف 5 اسفند-فارسی.pdf  
تکلیف ریاضی 5اسفند.pdf پاسخنامه ریاضی 4اسفند.pdf
  پاسخنامه ریاضی ماهنامه بهمن.pdf
پلی کپی نمونه سوال 3ریاضی 30بهمن.   
  ماهنامه بهمن ماه(پاسخنامه علوم)
  ماهنامه بهمن ماه(پاسخنامه اجتماعی)
  ماهنامه بهمن ماه(پاسخنامه فارسی)
  ماهنامه دی ماه (پاسخنامه اجتماعی)
فعالیت اجتماعی شماره 9(دروس15تا17) پاسخنامه فعالیت شماره 9 اجتماعی
فعالیت تکمیلی شماره 7 فارسی  پاسخنامه فعالیت شماره 7 فارسی.
فعالیت علوم شماره 6(فصول 1 تا 5) پاسخنامه‌ فعالیت شماره 6 علوم
فعالیت هدیه‌ها شماره 5(دروس 1 تا 7) پاسخنامه فعالیت شماره 5 هدیه‌ها
فعالیت اجتماعی شماره 8(دروس 1تا10) پاسخنامه فعالیت شماره 8 اجتماعی
فعالیت تکمیلی فارسی6  
فعالیت تکمیلی فارسی5  
  پاسخنامه‌ی پرسش‌های فصل 3 کتاب کار علوم
  پاسخنامه‌ی پرسش‌های فصل 2 کتاب کار علوم
فعالیت علوم شماره 5(فصول 2 و 3) پاسخنامه فعالیت شماره 5 علوم
فعالیت اجتماعی شماره 7(دروس9تا13) پاسخنامه فعالیت شماره 7 اجتماعی
فعالیت هدیه‌ها شماره 4(دروس 6 تا 9) پاسخنامه فعالیت شماره 4 هدیه ها
فعالیت تکمیلی فارسی5  
فعالیت اجتماعی شماره 6(درس 11) پاسخنامه فعالیت شماره 6 اجتماعی
فعالیت هدیه ها شماره 3(درس 8) پاسخنامه فعالیت شماره 3 هدیه ها
نمونه سوالات ریاضی 30 آذر  
فعالیت عملی 1 علوم (بازیافت کاغذ)  
  ماهنامه آذر ماه (پاسخنامه‌ی هدیه ها)
  ماهنامه‌ی آذر ماه (پاسخنامه‌ی علوم)
فعالیت اجتماعی شماره 5(درس 9 و10) پاسخنامه فعالیت شماره 5 اجتماعی
  پاسخنامه‌ی پرسش‌های فصل 12 کتاب کار علوم
فعالیت علوم شماره 4(فصل 12) پاسخنامه فعالیت شماره 4 علوم
فعالیت هدیه ها شماره 2(درس‌های1تا5) پاسخنامه فعالیت شماره 2هدیه ها
پاسخنامه فعالیت شماره 3 علوم
پاسخنامه فعالیت شماره 4 اجتماعی
  ماهنامه آبان ماه (پاسخنامه علوم)
  ماهنامه آبان ماه (پاسخنامه اجتماعی)
  ماهنامه آبان ماه (پاسخنامه هدیه ها)
  پاسخنامه‌ی پرسش‌های فصل 5 کتاب کار علوم
فعالیت اجتماعی شماره3(درس6) پاسخنامه فعالیت شماره 3 اجتماعی
فعالیت شماره 2 علوم(فصل 5) پاسخنامه فعالیت شماره 2 علوم
  پاسخنامه پرسش‌های فصل 4 کتاب کار علوم
فعالیت شماره 1 علوم پاسخنامه فعالیت شماره 1 علوم
فعالیت شماره 2 فارسی پاسخنامه فعالیت شماره 2 فارسی
فعالیت شماره 1 فارسی پاسخنامه فعالیت شماره 1 فارسی
فعالیت شماره 2 اجتماعی  پاسخنامه فعالیت شماره 2 اجتماعی
  ماهنامه مهر ماه (پاسخنامه هدیه ها)
  ماهنامه مهر ماه(پاسخنامه اجتماعی)
  ماهنامه مهر ماه(پاسخنامه علوم)
  ماهنامه مهرماه(فارسی)پاسخنامه فارسی
  پاسخنامه‌ی تکلیف شماره 1 اجتماعی (فصل یک)
  پاسخنامه تکلیف شماره 1 هدیه‌ها (درس یک)
  پاسخنامه سوالات فصل یک کتاب کار علوم