حضور دانش اموزان فقط با رعایت نکات زیر در مدرسه امکان پذیر می‌باشد

 
 
 
-----------------------------------